Експат Бета АДСИЦ

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Инвестиции във висококачествени завършени проекти от сферата на недвижимите имоти или свободни терени в България

Минимална инвестиция: Няма

Експат Бета е акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), чието портфолио се състои от търговски, офисни, жилищни и ваканционни недвижими имоти на ключови места в България. Капиталът е напълно инвестиран в 6 проекта.

Експат Бета АДСИЦ има лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) от 23 август 2008 г. и е регистрирано за търговия на Българска Фондова Борса – София с борсов код E7P. С основен капитал от 5.14 млн. лв. това е шестият по големина фонд за недвижими имоти сред активно търгуваните на БФБ.

Експат Бета АДСИЦ няма мажоритарни или контролиращи акционери. Всички акции могат да се търгуват свободно (free float) на борсата. Акциите имат относително ниска волатилност.

Предимства на инвестициите в АДСИЦ пред директната покупка на недвижими имоти:

  • 0% данък печалба за дружеството (в сравнение с 10% за стандартните компании, които не са АДСИЦ)
  • 0% данък върху капиталови печалби
  • Ликвидност, прозрачност, публичност
  • Разнообразни опции за излизане от инвестицията
  • Възможности за печалба при вторична търговия с акциите на дружеството на капиталовите пазари
  • Гарантирани дивиденти при генерирана от дружеството печалба (мин. 90% от печалбите)
  • Разходи за управление и администриране, ограничени със закон и с правилата на АДСИЦ
  • Регулирано от Комисията за финансов надзор
Обобщена информация към 27.06.2024
Последна цена на затваряне BGN 0.95
Пазарна капитализация BGN 4 886 030.50
Брой акции 5 143 190

Документи

Отчети и доклади
Общи събрания на акционерите

Управляващо дружество

Експат Капитал АД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Директор за връзка с инвеститорите

Никола Янков София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg

Пазар на търговия

Българска фондова борса – София София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 937 0934 Факс: +359 2 937 0946 E-mail: bse@bse-sofia.bg Web: www.bse-sofia.bg

Регистратор

Централен депозитар АД София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 939 1981 Факс: +359 2 939 1998 E-mail: info@csd-bg.bg Web: www.csd-bg.bg