Expat Bulgaria Short SOFIX

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Инверсно следване на индекса SOFIX на БФБ

Минимална инвестиция: Няма

Expat Bulgaria Short SOFIX е национален договорен фонд от отворен тип, който следва инверсно представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Фондът се търгува на Българска фондова борса.

Пазар Борсов код ISIN
БФБ BGXS BG9000002196


Expat Bulgaria Short SOFIX поддържа къси позиции в емисиите, съставляващи индексa SOFIX, в максимално близки до Индекса тегла и при спазване на законовите лимити и ограничения в Правилата. Това е основният индекс на българската борса и се състои от 15-те най-ликвидни компании на БФБ. Доходността на фонда следва тази на индекса с обратен знак – т.е. ако българският пазар поевтинее, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност, и обратно.

Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Достъп до първичен пазар имат институционални инвеститори. За „институционален инвеститор“ се считат всички пазарни участници, които отговарят на дефиницията за „приемлива насрещна страна“ по смисъла на ЗПФИ.

Expat Bulgaria Short SOFIX получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 16 октомври 2019 г.

Предимства:

  • Диверсификация. Чрез Expat Bulgaria Short SOFIX инвеститорът получава експозиция към обратното движение на кошница от 15-те най-ликвидни акции на БФБ.
  • Хеджиране. Подходящ за хеджиране на дълги позиции към индекса SOFIX.
  • Инвестиция при очакване на спад на пазара. Подходящ за инвестиция при очаквания за спадане на стойността на индекса SOFIX.
  • Търговия в рейндж. Дава възможност да бъде използван при стратегии за търговия в рейндж (range trading).

 

ΞСтруктура на портфейла и пакет за емитиране към 20.05.2022 г. Ξ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИЧЕН ПАЗАР:

Обобщена информация към 20.05.2022
Нетна стойност на активите за един дял BGN 0.7611
Нетна стойност на активите BGN 114 171.48
Брой дялове 150 000
Дялове към 20.05.2022
Издадени дялове 150 000
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 10 000
Общо дялове 140 000
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 20.05.2022
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0
Доходност (%)
От началото на годината -2.66%
За предходната година -33.01%
От създаване на годишна база -10.33%

Нетна стойност на активите на дял, в лева

плъзни наляво и надясно

Динамика на НСА на дял на Expat Bulgaria Short SOFIX ETF спрямо инверсното представяне на SOFIX Index – нормализирано към 1

плъзни наляво и надясно

Документи

Периодична информация
Обобщена информация за портфейла