Expat Bulgaria Short SOFIX

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Инверсно следване на индекса SOFIX на БФБ

Минимална инвестиция: Няма

Expat Bulgaria Short SOFIX е национален договорен фонд от отворен тип, който следва инверсно представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Фондът се търгува на Българска фондова борса.

Пазар Борсов код ISIN
БФБ BGXS BG9000002196


Expat Bulgaria Short SOFIX поддържа къси позиции в емисиите, съставляващи индексa SOFIX, в максимално близки до Индекса тегла и при спазване на законовите лимити и ограничения в Правилата. Това е основният индекс на българската борса и се състои от 15-те най-ликвидни компании на БФБ. Доходността на фонда следва тази на индекса с обратен знак – т.е. ако българският пазар поевтинее, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност, и обратно.

Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Достъп до първичен пазар имат институционални инвеститори. За „институционален инвеститор“ се считат всички пазарни участници, които отговарят на дефиницията за „приемлива насрещна страна“ по смисъла на ЗПФИ.

Expat Bulgaria Short SOFIX получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 16 октомври 2019 г.

Характеристики:

  • Диверсификация. Чрез Expat Bulgaria Short SOFIX инвеститорът получава експозиция към обратното движение на кошница от 15-те най-ликвидни акции на БФБ.
  • Хеджиране. Подходящ за хеджиране на дълги позиции към индекса SOFIX.
  • Инвестиция при очакване на спад на пазара. Подходящ за инвестиция при очаквания за спадане на стойността на индекса SOFIX.
  • Търговия в рейндж. Дава възможност да бъде използван при стратегии за търговия в рейндж (range trading).

Фондът попада в категория 5 от 7-степенната скала на индикатора за риск предвид високата волатилност на Референтния индекс и инверсния инвестиционен мандат на фонда. Фондът е изложен на пазарен риск – възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на Референтния индекс. Други рискови фактори, относими към Фонда, които не са обхванати от индикатора:

  • Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.
  • Необичайни обстоятелства като възпрепятстване на търговията на борсата, допълнителни такси, изключително волатилни пазари и др. могат да доведат до съществени различия между представянето на Фонда и инверсното представяне на Индекса.
  • Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
  • Други рискове – кредитен, лихвен, данъчен, регулатoрен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск от пасивно управление на Фонда, риск при корпоративни събития, събития, засягащи Референтния индекс и др.

Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на Фонда.

Сценарии за резултатите 2024г.

 

 

 Резултати за минали периоди

 

Ξ Структура на портфейла и пакет за емитиране към 28.06.2024 г. Ξ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВИЧЕН ПАЗАР:

Обобщена информация към 12.07.2024
Нетна стойност на активите за един дял BGN 0.5079
Нетна стойност на активите BGN 91 422.62
Брой дялове 180 000
Дялове към 12.07.2024
Издадени дялове 180 000
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 180 000
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 12.07.2024
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0
Доходност (%)
От началото на годината -12.02%
За предходната година -22.33%
От създаване на годишна база -13.55%

Нетна стойност на активите на дял, в лева

плъзни наляво и надясно

Динамика на НСА на дял на Expat Bulgaria Short SOFIX ETF спрямо инверсното представяне на SOFIX Index – нормализирано към 1

плъзни наляво и надясно

Документи

Периодична информация
Обобщена информация за портфейла