Expat Gold

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Пасивно следва движението на цената на златото

Минимална инвестиция: Няма

Expat Gold е национален борсово търгуван фонд отг отворен тип, който пасивно следва цената на златото. Подходящ е за инвеститори, които търсят лесен достъп до финансови инструменти, следващи движението на цената на благородния метал, с цел диверсификация или хеджиране на своето инвестиционно портфолио.

Expat Gold ще следва пасивно цената на златото, като ще се стреми да репликира възможно най-близко доходността на LME PM Price Reference – Gold, обявявана от бенчмарк администратора си London Metal Exchange (https://www.lme.com/Metals/Precious-metals/LME-Gold#tabIndex=1).

Фодът получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 10 декември 2020 г. След набирането на начален капитал на първичен пазар от квалифицирани по проспект инвеститори, фондът предстои да бъде листнат за търговия на Българската фондова борса в началото на 2021 г., където до него ще имат достъп индивидуални непрофесионални инвеститори.

Характеристики:

  • Нисък праг на инвестицията. На Българската фондова борса Expat Gold ще се търгува с минимален обем на сделка 1 дял, което го прави достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки индивидуални инвеститори.
  • Ликвидност. За индивидуални инвеститори фондът ще се търгува на Българска фондова борса, където маркет-мейкъри ще поддържат котировки и ще гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент. Квалифицирани по проспект инвеститори имат достъп до първичен пазар, където дялове от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми.
  • По-ниски транзакционни разходи. В общия случай българският инвеститор би имал по-ниски разходи за търговия с този инструмент на БФБ в сравнение с разходите за покупка и съхранение на алтернативни чуждестранни фондове върху злато, до които има достъп.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Печалбата от инструменти, търгувани на регулиран европейски пазар, е освободена от данък за физически и юридически лица, чиято юрисдикция на данъчно облагане е България.

Expat Gold е с високорисков профил, като попада в категория 6 от 7-степенната скала на индикатора, предвид факта, че суровините и благородните метали са силно волатилни и стойността им може рязко да се покачи или да се понижи.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Още информация за индивидуални инвеститори може да откриете тук.

Обобщена информация към 18.01.2021
Нетна стойност на активите за един дял EUR 0.9984
Нетна стойност на активите EUR 59 901.88
Брой дялове 60 000
Цената на емитиране и обратно изкупуване на първичен пазар е равна на НСА на един дял, изчислена в края на деня, в който е подадена поръчката, плюс такса за емитиране/обратно изкупуване, определена в проспекта или в договор между инвеститора УД. Стандартната такса за достъп до първичен пазар е 2% от стойността на поръчката.
Дялове към 15.01.2021
Издадени дялове 60 000
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 60 000
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 15.01.2021
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите.

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg