Expat Gold

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Пасивно следва движението на цената на златото

Минимална инвестиция: Няма

Expat Gold е национален борсово търгуван фонд от отворен тип, който пасивно следва цената на златото. Подходящ е за инвеститори, които търсят лесен достъп до финансови инструменти, следващи движението на цената на благородния метал, с цел диверсификация или хеджиране на своето инвестиционно портфолио.

Expat Gold се стреми да репликира възможно най-близко движението на индекса LME PM Price Reference – Gold, изчисляван и публикуван от London Metal Exchange (https://www.lme.com/Metals/Precious-metals/LME-Gold#tabIndex=1).

Фодът се търгува с борсов код GLDX на Българска фондова борса, където до него имат достъп както институционални, така и индивидуални непрофесионални инвеститори.

Индикативната нетна стойност на активите на фонда (iNAV) може да намерите тук.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ ЩЕ ОТКРИЕТЕ ТУК

Характеристики:

  • Нисък праг на инвестицията. На Българската фондова борса Expat Gold се търгува с минимален обем на сделка 1 дял, което го прави достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки индивидуални инвеститори.
  • Ликвидност. За индивидуални инвеститори фондът ще се търгува на Българска фондова борса, където маркет-мейкъри ще поддържат котировки и ще гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент. Квалифицирани по проспект инвеститори имат достъп до първичен пазар, където дялове от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми.
  • По-ниски транзакционни разходи. В общия случай българският инвеститор би имал по-ниски разходи за търговия с този инструмент на БФБ в сравнение с разходите за покупка и съхранение на алтернативни чуждестранни фондове върху злато, до които има достъп.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Печалбата от инструменти, търгувани на регулиран европейски пазар, е освободена от данък за физически и юридически лица, чиято юрисдикция на данъчно облагане е България.

Expat Gold е с високорисков профил, като попада в категория 6 от 7-степенната скала на индикатора, предвид факта, че суровините и благородните метали са силно волатилни и стойността им може рязко да се покачи или да се понижи.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

СПЕСТОВЕН ПЛАН EXPAT GOLD. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК.

Обобщена информация към 23.09.2021
Нетна стойност на активите за един дял EUR 0.9584
Нетна стойност на активите EUR 565 475.66
Брой дялове 590 000
Дялове към 23.09.2021
Издадени дялове 590 000
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 590 000
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 23.09.2021
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0

Документи

Периодична информация

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите.

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg