Expat Gold

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Пасивно следва движението на цената на златото

Минимална инвестиция: Няма

Expat Gold е национален борсово търгуван фонд от отворен тип, който пасивно следва цената на златото. Подходящ е за инвеститори, които търсят лесен достъп до финансови инструменти, следващи движението на цената на благородния метал, с цел диверсификация или хеджиране на своето инвестиционно портфолио.

Expat Gold се стреми да репликира възможно най-близко движението на индекса LME PM Price Reference – Gold, изчисляван и публикуван от London Metal Exchange (https://www.lme.com/Metals/Precious-metals/LME-Gold#tabIndex=1).

Фодът се търгува с борсов код GLDX на Българска фондова борса, където до него имат достъп както институционални, така и индивидуални непрофесионални инвеститори.

Индикативната нетна стойност на активите на фонда (iNAV) може да намерите тук.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ ЩЕ ОТКРИЕТЕ ТУК

Характеристики:

  • Нисък праг на инвестицията. На Българската фондова борса Expat Gold се търгува с минимален обем на сделка 1 дял, което го прави достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки индивидуални инвеститори.
  • Ликвидност. За индивидуални инвеститори фондът ще се търгува на Българска фондова борса, където маркет-мейкъри ще поддържат котировки и ще гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент. Квалифицирани по проспект инвеститори имат достъп до първичен пазар, където дялове от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми.
  • По-ниски транзакционни разходи. В общия случай българският инвеститор би имал по-ниски разходи за търговия с този инструмент на БФБ в сравнение с разходите за покупка и съхранение на алтернативни чуждестранни фондове върху злато, до които има достъп.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Печалбата от инструменти, търгувани на регулиран европейски пазар, е освободена от данък за физически и юридически лица, чиято юрисдикция на данъчно облагане е България.

Expat Gold е с високорисков профил, като попада в категория 5 от 7-степенната скала на индикатора, предвид факта, че суровините и благородните метали са силно волатилни и стойността им може рязко да се покачи или да се понижи. Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на Фонда. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Пазарният риск е възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на спот цената, фючърсите и/или борсово търгуваните фондове върху злато, както и разлика между изменението на стойността на спот цената и изменението на цените на съответните борсово търгувани фондове. Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на Фонда.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Сценарии за резултатите 01.02.2023 г. – 28.02.2023 г.

СПЕСТОВЕН ПЛАН EXPAT GOLD. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК.

Обобщена информация към 17.03.2023
Нетна стойност на активите за един дял EUR 1.1357
Нетна стойност на активите EUR 1 726 232.64
Брой дялове 1 520 000
Дялове към 17.03.2023
Издадени дялове 1 520 000
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 1 520 000
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 17.03.2023
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0
Доходност (%)
От началото на годината +7.32%
За предходната година +3.75%
От създаване на годишна база +5.90%

Нетна стойност на активите на дял, в евро

плъзни наляво и надясно

Динамика на НСА на дял на Expat Gold спрямо LME Gold Spot Index в евро – нормализирано към 1

плъзни наляво и надясно

Документи

Периодична информация
Обобщена информация за портфейла

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите.

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg