Expat Gold

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Пасивно следва движението на цената на златото

Минимална инвестиция: Няма

Expat Gold е национален борсово търгуван фонд от отворен тип, който пасивно следва цената на златото. Подходящ е за инвеститори, които търсят лесен достъп до финансови инструменти, следващи движението на цената на благородния метал, с цел диверсификация или хеджиране на своето инвестиционно портфолио.

Expat Gold се стреми да репликира възможно най-близко движението на индекса LBMA Gold Price PM Index, изчисляван и публикуван от London Bullion Market Association (LBMA) (https://www.lbma.org.uk/prices-and-data/precious-metal-prices#/table).

Фодът се търгува с борсов код GLDX на Българска фондова борса, където до него имат достъп както институционални, така и индивидуални непрофесионални инвеститори.

Индикативната нетна стойност на активите на фонда (iNAV) може да намерите тук.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ ЩЕ ОТКРИЕТЕ ТУК

Характеристики:

  • Нисък праг на инвестицията. На Българската фондова борса Expat Gold се търгува с минимален обем на сделка 1 дял, което го прави достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки индивидуални инвеститори.
  • Ликвидност. За индивидуални инвеститори фондът ще се търгува на Българска фондова борса, където маркет-мейкъри ще поддържат котировки и ще гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент. Квалифицирани по проспект инвеститори имат достъп до първичен пазар, където дялове от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми.
  • По-ниски транзакционни разходи. В общия случай българският инвеститор би имал по-ниски разходи за търговия с този инструмент на БФБ в сравнение с разходите за покупка и съхранение на алтернативни чуждестранни фондове върху злато, до които има достъп.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Печалбата от инструменти, търгувани на регулиран европейски пазар, е освободена от данък за физически и юридически лица, чиято юрисдикция на данъчно облагане е България.

Expat Gold е с високорисков профил, като попада в категория 5 от 7-степенната скала на индикатора, предвид факта, че суровините и благородните метали са силно волатилни и стойността им може рязко да се покачи или да се понижи. Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на Фонда. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Пазарният риск е възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на спот цената, фючърсите и/или борсово търгуваните фондове върху злато, както и разлика между изменението на стойността на спот цената и изменението на цените на съответните борсово търгувани фондове. Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на Фонда.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

 

Сценарии за резултатите 2024г.

 

СТРАТЕГИЯ EXPAT GOLD. НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК.

Резултати за минали периоди

 

 

Обобщена информация към 20.06.2024
Нетна стойност на активите за един дял EUR 1.3201
Нетна стойност на активите EUR 1 267 259.19
Брой дялове 960 000
Дялове към 20.06.2024
Издадени дялове 960 000
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 960 000
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 20.06.2024
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0
Доходност (%)
От началото на годината +16.24%
За предходната година +7.32%
От създаване на годишна база +8.31%

Нетна стойност на активите на дял, в евро

плъзни наляво и надясно

Динамика на НСА на дял на Expat Gold спрямо LME Gold Spot Index в евро – нормализирано към 1

плъзни наляво и надясно

Документи

Периодична информация
Обобщена информация за портфейла

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите.

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg