Договорен фонд Експат Природни Ресурси

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции на глобалните пазари

ДФ Експат природни ресурси (Expat Natural Resources) е високорисков активно управляван договорен фонд с инвестиционен фокус върху акции и борсово търгувани фондове от секторите енергия, суровини, индустриални метали. Подходящ е за инвеститори, които търсят постигане на висока доходност при поемане на висок риск и запазване на ликвидността на инвестициите.

Със създаването на този фонд българските индивидуални инвеститори ще имат лесен достъп до концентрирана експозиция върху енергийния и суровинен сектор. Expat Natural Resources ще има динамично управлявано портфолио с инвестиции преобладаващо в акции на енергийни и добивни компании, публично предлагани на световните борси, борсово търгувани фондове върху суровини и фючърси за суровини, благородни и цветни метали.

Характеристики:

  • Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица, данъчни резиденти в България.
  • Динамично разпределение на капитала. Фондът съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. 
  • Активно и професионално управление на портфейла. Фондът се управляват от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация с цел по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.
  • Инвестиция в лева с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.

Фондът попада в категория 7 от 7-степенната скала на индикатора за риск предвид високата волатилност на прилежащите си активи. Инвестициите в договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.

Други рискови фактори, относими за договорните фондове:

  • Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
  • Риск на финансови деривативи – финансовите деривативи могат да носят рискове като, но не само, риск от висока волатилност, ликвиден риск, риск при оценяване, риск от ползване на ливъридж.
  • Други рискове – кредитен, лихвен, данъчен, регулатoрен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск при корпоративни събития, събития и др. 

Експат инициира създаването на фонд с такава насоченост в продължение на опита и експертизата си в индивидуални портфейли, специфично насочени към секторите енергия и суровини, при управлението на които дружеството привлече като консултант водещия експерт в областта на енергетиката и природните ресурси Боян Рашев

Пълна информация за рисковете може да бъде открита в Документите на фонда.

Сценарии за резултатите 2024г.

 

 

Резултати за минали периоди

Обобщена информация към 12.07.2024
Нетна стойност на активите за един дял BGN 114.6576
Нетна стойност на активите BGN 12 772 457.97
Брой дялове 111 396.5704
Емисионна стойност на ЕДИН дял
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции по-малки от 500 000 лв. BGN 115.8042
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000 лв. и повече BGN 115.2309
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
Цена BGN 113.5110

Документи

Периодична информация
Обобщена информация за портфейла

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София 1000, ул. Георги С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg