Договорен фонд Експат Природни Ресурси

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции на глобалните пазари

ДФ Експат природни ресурси (Expat Natural Resources) е високорисков активно управляван договорен фонд с инвестиционен фокус върху акции и борсово търгувани фондове от секторите енергия, суровини, индустриални метали. Подходящ е за инвеститори, които търсят постигане на висока доходност при поемане на висок риск и запазване на ликвидността на инвестициите.

Със създаването на този фонд българските индивидуални инвеститори ще имат лесен достъп до концентрирана експозиция върху енергийния и суровинен сектор. Expat Natural Resources ще има динамично управлявано портфолио с инвестиции преобладаващо в акции на енергийни и добивни компании, публично предлагани на световните борси, борсово търгувани фондове върху суровини и фючърси за суровини, благородни и цветни метали.

Характеристики:

  • Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица, данъчни резиденти в България.
  • Динамично разпределение на капитала. Фондът съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. 
  • Активно и професионално управление на портфейла. Фондът се управляват от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация с цел по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.
  • Инвестиция в лева с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.

Фондът попада в категория 7 от 7-степенната скала на индикатора за риск предвид високата волатилност на прилежащите си активи. Инвестициите в договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.

Други рискови фактори, относими за договорните фондове:

  • Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
  • Риск на финансови деривативи – финансовите деривативи могат да носят рискове като, но не само, риск от висока волатилност, ликвиден риск, риск при оценяване, риск от ползване на ливъридж.
  • Други рискове – кредитен, лихвен, данъчен, регулатoрен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск при корпоративни събития, събития и др. 

Пълна информация за рисковете може да бъде открита в Документите на фонда.

Обобщена информация към 29.09.2022
Нетна стойност на активите за един дял BGN 99.9239
Нетна стойност на активите BGN 198 462.75
Брой дялове 1 986.1385
Емисионна стойност на ЕДИН дял
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции по-малки от 500 000 лв. BGN 100.9231
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000 лв. и повече BGN 100.4235
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
Цена BGN 98.9247

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София 1000, ул. Георги С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg