Документи

Документи, свързани с дейността на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Преддоговорна информация на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Правила за управление на риска

Правила за вътрешно подаване на сигнали в УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД

Политика за извършване на дейност, възлагане и най-добро изпълнение на клиентски нареждания

Правила за личните сделки с финансови инструменти на членовете на СД, инвестиционния консултант, служителите и свързаните с тях лица

Вътрешни правила за прилагане на мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Политика за стрес тестовете за ликвидност на УД „ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

Правила за управляване на конфиденциална информация и за предотвратяване на конфликти на интереси

Правила за откриване и докладване на подозрителни нареждания и сделки

Правила за проверка на съответствието

Процедура за подаване на вътрешни сигнали от служители на УД

Политика за разглеждане на жалби

Политика за определяне и изплащане на възнагражденията в УД

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процесите на вземане на инвестиционни решения на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД

Правила за легитимация и представителство при покупка и обратно изкупуване на дялове от договорни фондове

Възможност за подаване на жалби пред КФН и други държавни органи и форми за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на инвеститора в Република България

Тарифа на Експат Асет Мениджмънт

Политика за ангажираност на УД Експат Асет Мениджмънт

Информация по чл. 3 и следв. от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27.11.2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процесите на вземане на инвестиционни решения от УД Експат Асет Мениджмънт

Политика за обработване и защита на личните данни

Политика за използване на бисквитки 

Информация за изпълнение на Политиката за ангажираност на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД през 2023 г.