Документи

Документи, свързани с дейността на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Преддоговорна информация на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Правила за управление на риска

Политика за извършване на дейност, възлагане и най-добро изпълнение на клиентски нареждания

Правила за управление на конфиденциална информация и за предотвратяване на конфликти на интереси

Правила за личните сделки с финансови инструменти на членовете на СД, инвестиционния консултант, служителите и свързаните с тях лица

Вътрешни правила за прилагане на мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Правила за откриване и докладване на подозрителни нареждания и сделки

Правилата за проверка на съответствието

Правила за вътрешна организация на Експат Асет Мениджмънт

Процедура за подаване на вътрешни сигнали от служители на УД

Политика за разглеждане на жалби

Политика за определяне и изплащане на възнагражденията в УД

Правила за легитимация и представителство при покупка и обратно изкупуване на дялове от договорни фондове

Правила за вътрешна организация и вътрешен контрол

Възможност за подаване на жалби пред КФН и други държавни органи и форми за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на инвеститора в Република България

Тарифа на Експат Асет Мениджмънт

Политика за ангажираност на УД Експат Асет Мениджмънт

Информация по чл. 3 и следв. от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27.11.2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процесите на вземане на инвестиционни решения от УД Експат Асет Мениджмънт

Политика за обработване и защита на личните данни

Политика за използване на бисквитки 

 

Информация за изпълнение на Политиката за ангажираност на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД през 2020 г.

 

Документи на Борсово-търгуван фонд фонд “Borg AI Ultra UCITS ETF”

Ключова информация за инвеститорите

Проспект

Правила на фонда

Правила за управление на риска

Правила за ликвидността

Правила за оценка на портфейла иза изчисляване на НСА и индикативна НСА