Документи

Документи, свързани с дейността на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Преддоговорна информация на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Правила за управление на риска

Политика за извършване на дейност, възлагане и най-добро изпълнение на клиентски нареждания

Правила за личните сделки с финансови инструменти на членовете на СД, инвестиционния консултант, служителите и свързаните с тях лица

Политика за стрес тестовете за ликвидност на УД „ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

Правила за управляване на конфиденциална информация и за предотвратяване на конфликти на интереси

Вътрешни правила за прилагане на мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Правила за откриване и докладване на подозрителни нареждания и сделки

Правила за проверка на съответствието

Процедура за подаване на вътрешни сигнали от служители на УД

Политика за разглеждане на жалби

Политика за определяне и изплащане на възнагражденията в УД

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процесите на вземане на инвестиционни решения на УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД

Правила за легитимация и представителство при покупка и обратно изкупуване на дялове от договорни фондове

Възможност за подаване на жалби пред КФН и други държавни органи и форми за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на инвеститора в Република България

Тарифа на Експат Асет Мениджмънт

Политика за ангажираност на УД Експат Асет Мениджмънт

Информация по чл. 3 и следв. от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27.11.2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процесите на вземане на инвестиционни решения от УД Експат Асет Мениджмънт

Политика за обработване и защита на личните данни

Политика за използване на бисквитки 

Информация за изпълнение на Политиката за ангажираност на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД през 2020 г.

Информация за изпълнение на Политиката за ангажираност на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД през 2021 г.