Документи

Презентационни материали от Expat International ETF Conference, 22 март 2018

Никола Янков, Expat – the ETF Operator in the CEE Region

Tobias Schafer, The ETF Segment of Deutsche Börse

Sándor Szalai, Keler, Post Trade Business Opportunities in the Bulgarian Local Capital Market

Expat – мениджърът на ETF фондове за ЦИЕ (Представяне на борсово търгуваните фондове на Експат, посл. актуализация 20.03.2018)

 

Документи, свързани с дейността на УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Общи условия на Експат Асет Мениджмънт

Правила за управление на риска

Политика за извършване на дейност, възлагане и най-добро изпълнение на клиентски нареждания

Правила за управление на конфиденциална информация и за предотвратяване на конфликти на интереси

Правила за личните сделки с финансови инструменти на членовете на СД, инвестиционния консултант, служителите и свързаните с тях лица

Вътрешни правила за прилагане на мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Правила за откриване и докладване на подозрителни нареждания и сделки

Процедура за подаване на вътрешни сигнали от служители на УД

Политика за разглеждане на жалби

Политика за определяне на възнагражденията в УД

Правила за легитимация и представителство при покупка и обратно изкупуване на дялове от договорни фондове

Правила за вътрешна организация и вътрешен контрол

Възможност за подаване на жалби пред КФН и други държавни органи и форми за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на инвеститора в Република България

Тарифа на Експат Асет Мениджмънт

Политика за обработване и защита на личните данни

Политика за използване на бисквитки