Фактори на устойчивост

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

 

Информация по чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги и по Раздел 3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2022/1288 на Комисията от 6 април 2022 година

 

Експат Асет Мениджмънт ЕАД е приело и спазва Политиката за интегриране на рисковете за устойчивостта в процесите на вземане на инвестиционни решения, която се прилага както при управлението на портфейлите на управляваните от дружеството предприятия за колективно инвестиране в ценни книжа, така и при управлението на индивидуалните портфейли на клиентите на дружеството. Политиката може да бъде открита в секция Документи.

 

Въпреки че прилага политиката, описана по-горе, Експат Асет Мениджмънт ЕАД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост по смисъла на член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/2088 – както при управлението на портфейлите на управляваните от дружеството предприятия за колективно инвестиране в ценни книжа и при управлението на индивидуалните портфейли на клиентите на дружеството, така и в случай на предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти. Причините за това са следните:

  • На този етап отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост ще доведе до ограничаване на възможността за постигане на по-добра доходност и диверсификация за клиентите на доверително управление и за инвеститорите в активно управляваните КИС.
  • Дружеството предоставя възможност на своите клиенти на доверително управление да поставят инвестиционни ограничения при управлението на портфейлите им, включително такива, свързани с приоритизиране на рисковете за устойчивостта. Важно е да се отбележи обаче, че към момента нито един клиент не се е възползвал от тази възможност и не е заявил такова желание.
  • Отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 ще доведе до значителни разходи на ресурси (човешки, управленски и финансови) за дружеството, без това да доведе до някакво очаквано и измеримо повишение на приходите в средносрочен и дори дългосрочен план. Приоритет на ръководството на Дружеството е осигуряване на финансовата му стабилност, капиталова адекватност и опериране на печалба. В този смисъл отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост не е съвместимо с тези цели на този етап.
  • На този етап дружеството не е идентифицирало осезаемо търсене от инвеститори, за които отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост е приоритет и с предимство пред добрата диверсификация на риска и доходността от инвестициите. В случай че на бъдещ етап идентифицира осезаемо търсене от инвеститори, за които отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост е приоритет и с предимство пред добрата диверсификация на риска и доходността от инвестициите, дружеството ще предприеме действия за отчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост.

 

Настоящата информация е актуална към 06.06.2024 г.