Договорен фонд Експат Акции Развиващи се Пазари

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции на развиващите се пазари

Минимална инвестиция: 100 лв. (51 евро)

Експат Акции Развиващи се Пазари (с предишно име Експат Имърджинг Маркетс Стокс) е активно управляван договорен фонд, насочен към инвестиции в ликвидни акции на големи компании и индексни фондове от развиващите се пазари (Азия, Латинска Америка, Източна Европа). Подходящ е за инвеститори, които търсят диверсифицирана експозиция към тези региони и по-атрактивна доходност.

Експат Акции Развиващи се Пазари е договорен фонд от отворен тип с ежедневни котировки. Фондът е вписван в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) на 20 май 2008 г. и извършва своята дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ и под постоянния надзор на регулатора. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. От юни 2015 г. с решение на КФН фондът е с настоящия си инвестиционен профил. За коректност на представянето в таблиците и графиките по-долу са взети предвид данните за фонда след тази промяна.

 

Характеристики:

  • Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време, без загуба на доходност.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.
  • Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Фондът съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. Разпределението на активите между видове инструменти, валути, пазари и икономически сектори исторически увеличава възвръщаемостта и намалява цялостния риск на инвестицията.
  • Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация, които да водят до по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.
  • Инвестиция в лева с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.

Договорният фонд инвестира до 100% от активите си в акции, като фокусът му е развиващи се пазари. В тази връзка може да бъде оценен с 4-та степен по 7-степенната скала на индикатора. Инвестициите в договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.

Други рискови фактори, относими за договорните фондове:

  • Кредитен – рискът емитентът на дългови ценни книжа, съответно лицето, предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви.
  • Лихвен – рискът се поражда от неопределеността относно бъдещата динамика на лихвите, които влияят съществено върху дохода или резултатите от инвестиции в ценни книжа.
  • Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
  • Други рискове – данъчен, регулативен риск, политически риск, оперативен риск, инфлационен риск, валутен риск.

Пълна информация за рисковете може да бъде открита в Проспекта и Ключочава информация за инвеститорите.

Сценарии за резултатите 2024г.

 

 

Резултати за минали периоди

Обобщена информация към 12.07.2024
Нетна стойност на активите за един дял BGN 646.5242
Нетна стойност на активите BGN 733 447.49
Брой дялове 1 134.4470

Емисионна стойност на ЕДИН дял
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции по-малки от 500 000 лв. BGN 652.9894
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000 лв. и повече BGN 649.7568
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 м. BGN 640.0590
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 м. BGN 646.5242

Документи

Отчети и доклади
Периодична информация
Обобщена информация за портфейла

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.