Индивидуални инвестиционни сметки

Индивидуалната инвестиционна сметка е спестовен продукт. Отличава се с добра диверсификация, незабавна ликвидност, персонализирана стратегия според спецификите и нуждите на клиента.

Представлява активно управляван портфейл от ликвидни финансови инструменти на глобалните пазари. Тя дава възможност за персонализирана стратегия и структура според изискванията и предпочитанията на инвеститора, вкл. по отношение на инвестиционния хоризонт, нагласата към риск и очакваната възвръщаемост. Чрез нея инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност.

Какво трябва да знаете

Индивидуалната инвестиционна сметка е спестовен продукт. Отличава се с добра диверсификация, незабавна ликвидност, персонализирана стратегия според спецификите и нуждите на клиента.

Индивидуалните инвестиционни сметки са най-широко разпространеният начин за спестяване в развитите държави. В САЩ по-голямата част от ликвидните средства на населението са инвестирани във финансови инструменти чрез подобен вид сметки. Експат Асет Мениджмънт е единствената българска компания, която дава достъп до услуга с такива характеристики. 

Индивидуалната инвестиционна сметка има следните ключови характеристики:

 • Персонализирана стратегия. Инвестиционен план според личните възможности за спестяване и житейски цели, стратегия и структура според индивидуалните очаквания за доходност и риск апетит. Инвестиционната сметка дава решения както за консервативните инвеститори, които имат за цел да съхранят стойността на парите си, така и за по-рисково настроените, които търсят да максимизират печалбата.
 • Без мистериозни структурирани продукти "черни кутии" и без скрити такси. Пълна прозрачност по отношение на активите, в които са инвестирани средствата, доходността, която те носят, и разходите по управлението на портфейла.
 • Незабавна ликвидност, без период на "заключване" и без такси за изтегляне на средства. Може да внасяте и теглите пари от спестовната си инвестиционна сметка по всяко време без ограничения – както с разплащателна сметка.
 • Реална собственост върху активите и сигурно съхранение в утвърдени международни депозитарни институции. "Експат" е единственото управляващо дружество в страната, което използва 5 международни банки депозитари за съхранението на активите на своите клиенти – без кредитен риск към управляващо дружество, банки или посредници.
 • Добра диверсификация и инвестиционен фокус върху глобалните икономики, защита на спестяванията от български политически и икономически рискове.
 • Хеджиращи стратегии за ограничаване на пазарни и други рискове при специални ситуации на глобалните пазари.
 • Активно професионално управление от екипа от портфолио мениджъри и анализатори на една от най-големите финансови институции за управление на инвестиции и спестявания в България.

 

4 важни фактора извън доходността, за които Експат се грижи:

 • Конфиденциалност
 • Сигурно съхранение на активите
 • Защита от външни посегателства
 • Данъчна оптимизация

Q&A – най-важното, което трябва да знаем за индивидуалната инвестиционна сметка

Индивидуалната инвестиционна сметка представлява активно управляван портфейл от ликвидни финансови инструменти на глобалните пазари – облигации (корпоративни и държавни), акции (основно от развитите пазари и с акцент върху големи компании от САЩ и Западна Европа), борсово търгувани и договорни фондове, опции и фючърси, инструменти с експозиция към суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валутни инструменти.

Чрез инвестиционната си сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност. Създаваме дългосрочна инвестиционна рамка, основана на ключови параметри като толерантност към риск, инвестиционен хоризонт, целева доходност, данъчни специфики и други изисквания и ограничения на клиента. Целта е да изградим персонализирана стратегия за алокация на активите, която да доведе до търсените резултати при оптимално управление на риска и разходите.

Тук може да разгледате примерна структура и историческа доходност на трите основни типа инвеститори според рисковия профил: Консервативен, Балансиран и Високорисков.

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНА СРЕЩА

Ако желаете да се срещнете с експертите на Експат, за да научите как по-добре да управлявате спестяванията си, какви са алтернативите и как да се ориентирате в палитрата от спестовни и инвестиционни продукти, заявете своята безплатна индивидуална среща онлайн или на живо чрез нашата форма за резервации или на clients@expat.bg и +359 2 980 1881.

 

 

Процес

 

 1. Профилиране

  В консултация с клиента създаваме дългосрочна инвестиционна рамка, основана на ключови параметри като целева доходност, толерантност към риск, времеви хоризонт на инвестицията. Провеждаме задълбочено интервю, за да разберем специфичните изисквания и ограничения на клиента, неговите текущи финансови възможности и поети рискове и изграждаме стратегия, пасваща на неговия начин на живот и дългосрочни планове. Анкетата от нашия сайт е добър начален ориентир.

 2. Инвестиране

  Индивидуалната инвестиционна сметка се управлява активно от екип от портфолио мениджъри и анализатори, които следят позициите на дневна база, извършват оценка на инструментите в портфейла и изготвят прогнози за развитието на пазарите. Следим риска в портфейла чрез нашите системи за управление, анализираме моментните възможности на пазарите и определяме най-подходящото тактическо разпределение по класове активи, региони, сектори и валути. 

 3. Отчетност

  Предоставяме пълна информация по инвестиционните сметки с подробен регулярен отчет, изготвен в съответствие с най-добрите международни практики в бранша. Системите ни за управление и мониторинг на инвестиционните сметки позволяват съхранение и достъп до пълна информация и документи за всички операции и сделки. Клиентите получават и пазарните анализи и прогнози, които екипът на Експат изготвя периодично.

Експат стратегии

Инвестиционни стратегии, създадени да спомогнат за изпълнението на конкретна житейска цел. Те представляват портфейли от финансови инструменти с предварително зададена структура и инвестиционен фокус, както и препоръчителен времеви хоризонт на инвестицията, запазвайки гъвкавостта и индивидуалния подход на личната инвестиционна сметка.

Експат стратегии

Фондове от цял свят през Clearstream

Експат Асет Мениджмънт е единственото управляващо дружество в България, което работи с платформата Vestima на Clearstream. Това е най-голямата платформа за търговия с фондови дялове в света и чрез нея клиентите на Експат имат достъп за инвестиране в повече от 125 000 договорни фондове, ETF-и (борсово търгувани фондове) и хедж фондове от 37 юрисдикции.

Фондове от цял свят през Clearstream