Често задавани въпроси

Ако имате въпроси относно Експат Капитал, Експат Асет Мениджмънт и инвестиционните услуги и инструменти на компанията, не се колебайте да се свържете с нас.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА СМЕТКА

Какво е индивидуална инвестиционна сметка?

Индивидуалните инвестиционни сметки са най-широко разпространеният начин за спестяване в развитите държави. В САЩ по-голямата част от ликвидните средства на населението са инвестирани във финансови инструменти чрез подобен вид сметки.

Чрез откриването на индивидуална инвестиционна сметка инвеститорът имат достъп до пълен набор инвестиционни услуги. Индивидуалната инвестиционна сметка представлява активно управляван портфейл от ликвидни финансови инструменти на глобалните пазари. Инвестираме средствата на нашите клиенти предимно в облигации (корпоративни и държавни) и акции (основно от развитите пазари и с акцент върху големи компании от САЩ и Западна Европа).

Създаваме дългосрочна инвестиционна рамка, основана на ключови параметри като толерантност към риск, инвестиционен хоризонт, целева доходност, данъчни специфики и др. изисквания и ограничения на клиента. Целта е да изградим персонализирана стратегия за алокация на активите, която да доведе до търсените резултати при оптимално управление на риска и разходите. Чрез инвестиционната си сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като има гъвкавост и незабавна ликвидност.

Има ли минимална сума за откриване на индивидуална инвестиционна сметка?

Нямаме формален минимум за доверително управление и откриване на индивидуална инвестиционна сметка. Независимо от сумата, една от основните задачи на Експат при конструиране на инвестиционната стратегия е постигане на добра диверсификация в съответствие с рисковия профил на клиента. Освен това ние се стремим ликвидните спестявания на нашите клиенти да не са съсредоточени в собствената им държава, където имат естествена концентрация на житейски и икономически рискове.

Ето защо при различен размер на сумата бихме се насочили към различни инструменти, така че да постигнем баланс между диверсификация, транзакционни разходи, данъчна тежест. При по-малки суми предпочитаме широкодиверсифицирани инструменти, с които дори с малко на брой емитенти и сделки ще бъдат обхванати повече региони, сектори и класове активи.

Може ли индивидуалната инвестиционна сметка да бъде на юридическо лице?

Да. Сметката може да бъде с титуляр както физическо, така и юридическо лице – българско или чуждестранно.

Има ли ограничения при внасянето или тегленето на средства от инвестиционната сметка?

Клиентът може да внася средства по инвестиционната си сметка по всяко време. Няма фиксирани дати на вноски, нито задължения за периодичност, няма минимална сума на вноска. Всеки клиент може да подходи съобразно житейската си динамика, като съвместно с екипа на Експат може да обсъди работещите варианти с оглед стратегията и целите на портфейла.

Финансовите инструменти и кешовите наличности в инвестиционната сметка са собственост на клиента и той може да се разпорежда с тях по всяко време. Добре е Експат да има предварителна яснота при очаквани тегления, когато това е възможно, за да предприеме своевременно действия по преструктуриране на портфейла от инвестиции в най-добър интерес на клиента и съобразно очакваната динамика на пазарите.

Мога ли да сключа договор за инвестиционна сметка дистанционно?

Да, можете да сключите договор отдалечено, без да е необходимо да посещавате нашия офис – през платформата на Евротръст. Мобилното приложение на Евротръст предоставя сигурен и лесен начин за отдалечена електронна идентификация и размяна на документи, подписани с безплатно издаден от платформата електронен подпис. Приложението се използва от утвърдени финансови институции като Експат Асет Мениджмънт, УниКредит Булбанк, ДСК, Сосиете Женерал, Райфайзенбанк.

Какво се случва, ако инвеститорът почине?

Инвестициите стават собственост на наследниците и те получават право да се разпореждат с тях. Процедурата по унаследяване е уредена в Закона за наследството.

 

  • Клиентските средства се съхраняват отделно от активите на дружеството и могат да се използват само за инвестиции във финансови инструменти. Те не са част от баланса на управляващото дружество, съответно то не ги отчита нито като свои активи, нито като свои задължения към клиентите. Това гарантира, че тези активи са защитени, дори в случай на имуществени претенции към самото УД.
  • УД не може да се разпорежда с клиентските средства извън мандата и ограниченията, дадени му по лиценз и конкретизирани от клиента при подписване на договора. Клиентски средства не могат да бъдат превеждани по сметка извън управляващото дружество, без изрично подписано от клиента нареждане за това.
  • Кешовите наличности на клиентите се съхраняват в банкови сметки за клиентски средства на името на УД в банката депозитар. Ценните книжа, закупени от името и за сметка на клиента, се съхраняват в сегрегирани клиентски подсметки в банката депозитар. Приетите от банката депозитар парични средства и финансови инструменти се съхраняват и отчитат отделно от собствените активи на банката, както и от активите на други клиенти на банката. Банката не отговаря за задълженията си към своите кредитори с паричните средства или финансови инструменти, които държи от името и за сметка на Управляващото дружество.

 

ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ

Как работи инвестицията в договорен фонд?

Договорните фондове на Експат са от отворен тип. Експат Развити Пазари и Експат Развиващи се Пазари имат котировки всеки делничен ден, а Експат Глобални Облигации два пъти седмично.

Дяловете на договорните фондове са безналични ценни книжа, регистрирани по сметки в Централен депозитар АД. Те дават на притежателя си право върху съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, както и право на обратно изкупуване.

Инвеститорите купуват и продават дялове от съответния фонд по определената за деня цена (НСА на дял). Тази цена се изчислява на база стойността на активите на фонда към дадения момент и се публикува на сайта на управляващото дружество. Когато стойността на инструментите, в които фондът инвестира, се увеличава, расте и цената на фонда и съответно стойността на индивидуалната инвестиция.

Всеки инвеститор, закупил дялове от договорен фонд, на практика получава пропорционален дял от цялото портфолио на фонда. По този начин дори с малки суми инвеститорът постига добра диверсификация и експозиция към богата палитра от инструменти при по-малки транзакционни разходи и нулеви данъци.

Какви са предимствата при инвестиране чрез договорен фонд?

  • Незабавна ликвидност

Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време, без загуба на доходност.

  • Без данък печалба

Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.

  • Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска

Всеки фонд съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. Разпределението на активите между видове инструменти, валути, пазари и икономически сектори исторически увеличава възвръщаемостта и намалява цялостния риск на инвестицията.

  • Активно и професионално управление на портфейла

Фондовете се управляват от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация, които да водят до по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.

  • Инвестиция в лева с нисък праг

Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване и своеобразна алтернатива на доброволното пенсионно осигуряване.

  • Отчетност и регулация

Договорните фондове оперират под непрекъснатия контор на КФН и имат задължение да публикуват информация за актуалните цени за покупка и продажба на дялове, за постигнатите доходности, както и регулярно да представят структурата на портфейла.

Фондовете на Експат изплащат ли дивидент?

Договорните фондове на Експат не изплащат дивидент. Реализираните печалби (от продажби на инструменти, получени лихви и дивиденти) увеличават стойността на фонда и биват реинвестирани. На практика инвеститорът вижда тези резултати, отразени в цената на своите дялове. Инвеститорът реализира доходност при продажба на своите дялове.

Възможно ли е дяловете от договорен фонд, които притежавам, да послужат като обезпечение при кредит?
Да, могат. Дяловете са безналични ценни книжа и като такива могат да послужат като обезпечение, в случай че съответната банка ги приеме. 

Каква е разликата между емисионна стойност и цена на обратно изкупуване?

Емисионната стойност е цената, на която УД Експат Асет Мениджмънт предлага за продажба дяловете на фондовете, които управлява. Цена на обратно изкупуване е цената, на която Управляващото дружеството купува дяловете на договорните фодове.

Как да инвестирам в договорен фонд?

Инвеститорите могат да подават поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове на договорните фондове в централния офис на УД Експат Асет мениджмънт всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа. Поръчката се подава лично или чрез пълномощник срещу лична карта или съответно пълномощно и/или фирмени документи. Сумите за записване на дялове се превеждат по банков път по сметки на фондовете Минималната сума за инвестиция е 100 лв.

Поръчката за записване се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване по емисионната стойност. Управляващото дружество изпълнява поръчката за покупка на дялове до размера на внесената от инвеститора сума, която се разделя на определената цена на един дял, основаваща се на емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката, и броят на закупените дялове се закръглява към по-малкото цяло число.

Поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от подаването и по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.

Пълният пакет документи за фондовете, управлявани от Експат, (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, правила и др.) са публикувани на съответната страница на всеки фонд в сайта на Експат и са на разположение в офиса на управляващото дружество (София, ул. Георги С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа.