Експат спестовни стратегии

Стратегиите представляват индивидуални инвестиционни сметки с предварително зададен инвестиционен хоризонт и инвестиционен фокус, запазвайки гъвкавостта и ликвидността на стандартния портфейл от финансови инструменти.

Спестовни стратегии Защита

С нулевите лихви по депозити все повече хора търсят алтернатива за спестяванията си, която едновременно:
 • Да носи минимален риск и висока степен на защита на инвестираната сума
 • Да носи доходност, по-добра от нулевите лихви по депозити, при по-ниско ниво на риск
 • Да предлага гъвкавост и ликвидност
Експат Асет Мениджмънт представя три инвестиционни стратегии в долари и една в евро, които отговарят на описаните изисквания по-горе и могат да бъдат използвани като алтернатива за съхранение на свободни средства от индивидуални инвеститори и компании, които не желаят да поемат рискове на глобалните финансови пазари и в същото време търсят доходност за спестяванията си.
 
Подробна информация за стратегиите ще откриете тук.

Спестовен план Expat Gold

Спестовен план Expat Gold е спестовна стратегия в евро, даваща ликвидна експозиция към благородния метал злато. Инвестицията в злато чрез финансови инструменти дава възможност за динамично управление на портфолиото при ниски транзакционни разходи, незабавна ликвидност и сигурно съхранение. За разлика от покупката на физическо злато, където пакетите (кюлчета, монети) са неделими, при инвестиция чрез финансов инструмент увеличаването или намаляването на експозицията се случва лесно с покупка/продажба на дялове на борсата. Активите се съхраняват в депозитари за електронни ценни книжа на името на инвеститора – сигурно и по-евтино в сравнение с вариантите и разходите за съхранението на физическо злато.

Експозицията към златото се осъществява чрез Expat Gold – първият у нас борсово търгуван фонд, който дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към благородния метал злато.

ЗАЩО ЗЛАТО?

Златото се ползва със статут на убежище при извънредни ситуации и процеси в световната икономика. Сред основните фактори, които влияят върху покачването на цената на златото, са:

 • Нарастващи инфлационни очаквания
 • Ниски и отрицателни лихви
 • Конкурентни обезценявания на валутите от основните централни банки
 • Усилване на цялостното усещане за риск по света
 • Увеличаване на златните резерви от страна на централните банки

ПРЕДИМСТВА НА СПЕСТОВНИЯ ПЛАН

 • Инвестицията чрез регулярни месечни вноски спомага за преодоляване на пазарните колебания при дълъг хоризонт на инвестицията.
 • Гъвкавост при определяне на сумата и периодичността на постъпленията.
 • Инвестициите чрез спестовния план са напълно ликвидни. Няма ограничителен период за теглене от инвестиционната сметка, нито допълнителни такси за това.
 • Инвестициите в рамките на спестовен план Expat Gold са освободени от данък върху печалбата за български физически и юридически лица.

Expat Gold е с високорисков профил, като попада в категория 6 от 7-степенната скала на индикатора, предвид факта, че суровините и благородните метали са силно волатилни и стойността им може рязко да се покачи или да се понижиМиналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки до значителна загуба на активи. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Пълният пакет документи за Expat Gold (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, iNav, правила и др.) са публикувани на сайта на Експат www.expat.bg на български език и са на разположение в офиса на управляващото дружество (София, ул. Георги С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа. Дяловете, закупени на вторичния пазар, не могат по принцип да се изкупуват обратно от борсово търгувания фонд. Инвеститорите трябва да купуват и продават дяловете на вторичен пазар с помощта на инвестиционен посредник и е възможно да дължат такси за това. Освен това инвеститорите е възможно да заплатят повече от текущата нетна стойност на активите, когато купуват дялове на вторичен пазар, и да получат по-малко от текущата нетна стойност на активите, когато ги продават. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди.

Стратегии Експат защитена главница

Стратегиите от семейството „Експат защитена главница“ представляват нискорискови спестовни стратегии с 5-годишен инвестиционен хоризонт с инвестиционен фокус върху най-значимите икономики в света. Структурата на този тип инвестиционна сметка дава възможност за по-добра доходност в сравнение с традиционните спестовни продукти в същата валута, висока степен на защита на инвестираната главница, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от български рискове. 

„Експат САЩ Защитена главница в долари“ е нискорискова спестовна стратегия в щатски долари с 5-годишен инвестиционен хоризонт. Тази инвестиция в най-голямата световна икономика предоставя висока защита на инвестираната главница при запазване на потенциала за капиталова печалба, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от български рискове.

„Експат Германия Защитена главница в евро“ е нискорискова спестовна стратегия в евро с 5-годишен инвестиционен хоризонт, даваща експозиция към най-голямата икономика в Еврозоната. Характеризира се с висока защита на инвестираната главница при очаквана доходност над стандартните спестовни продукти в евро, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от български рискове.

„Експат Великобритания Защитена главница в паунди“ е нискорискова спестовна стратегия в британски паунд с 5-годишен инвестиционен хоризонт и експозиция към икономиката на един от най-големите финансови центрове в света. Характеризира се с висока защита на инвестираната главница при очаквана доходност над стандартните спестовни продукти в паунди, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от местни рискове.

„Експат Япония Защитена главница в долари“ е нискорискова спестовна стратегия в щатски долари с 5-годишен инвестиционен хоризонт. Характеризира се с висока защита на инвестираната главница при запазване на потенциала за капиталова печалба, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от местни рискове.

„Експат Китай Защитена главница в долари“ е нискорискова спестовна стратегия в щатски долари с 5-годишен инвестиционен хоризонт и експозиция към една от най-динамично развиващите се икономики в света. Характеризира се с висока защита на инвестираната главница при запазване на потенциала за капиталова печалба, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от местни рискове.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Предложените стратегии представляват инвестиционни портфейли по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Посочените очаквани доходности са изчислени въз основа на исторически обективни данни и факти за съответния клас активи и са базирани на основателни предположения за бъдещи доходности съгласно изискванията на Наредба 38. Инвеститорите трябва да имат предвид, че тези прогнози не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Представените очаквани доходности са брутни, като инвеститорът бива информиран за комисионите, таксите и другите разходи предварително при обсъждане на съответната стратегия.

Представените текстове и документи имат само информационна цел и никоя част от тях не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Представената информация е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД не носи отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информацията.

Представените текстове и документи представляват интелектуална собственост на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД и не може да бъдат предоставяни на трети страни без изрично писмено съгласие на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД.