Експат стратегии със защитена главница

Стратегиите от семейството „Експат защитена главница“ представляват нискорискови спестовни стратегии с 5-годишен инвестиционен хоризонт с инвестиционен фокус върху най-значимите икономики в света. Структурата на този тип инвестиционна сметка дава възможност за по-добра доходност в сравнение с традиционните спестовни продукти в същата валута, висока степен на защита на инвестираната главница, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от български рискове. 

1. Експат САЩ Защитена главница в долари

„Експат САЩ Защитена главница в долари“ е нискорискова спестовна стратегия в щатски долари с 5-годишен инвестиционен хоризонт. Тази инвестиция в най-голямата световна икономика предоставя висока защита на инвестираната главница при запазване на потенциала за капиталова печалба, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от български рискове.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Мин. инвестиция Инвестиционен фокус
5 години 2.5% USD 10 000 USD Корпоративни облигации с висок кредитен рейтинг; ликвидни инструменти, свързани с пазара на акции в САЩ.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

 

2. Експат Германия Защитена главница в евро

„Експат Германия Защитена главница в евро“ е нискорискова спестовна стратегия в евро с 5-годишен инвестиционен хоризонт, даваща експозиция към най-голямата икономика в Еврозоната. Характеризира се с висока защита на инвестираната главница при очаквана доходност над стандартните спестовни продукти в евро, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от български рискове.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Мин. инвестиция Инвестиционен фокус
5 години 1.8% EUR 10 000 EUR Корпоративни облигации с висок кредитен рейтинг; ликвидни инструменти, свързани с пазара на акции в Германия

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

 

3. Експат Великобритания Защитена главница в паунди

„Експат Великобритания Защитена главница в паунди“ е нискорискова спестовна стратегия в британски паунд с 5-годишен инвестиционен хоризонт и експозиция към икономиката на един от най-големите финансови центрове в света. Характеризира се с висока защита на инвестираната главница при очаквана доходност над стандартните спестовни продукти в паунди, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от местни рискове.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Мин. инвестиция Инвестиционен фокус
5 години 2.4% GBP 10 000 GBP Корпоративни облигации с висок кредитен рейтинг; ликвидни инструменти, свързани с пазара на акции във Великобритания.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

4. Експат Япония защитена главница в долари

„Експат Япония Защитена главница в долари“ е нискорискова спестовна стратегия в щатски долари с 5-годишен инвестиционен хоризонт. Характеризира се с висока защита на инвестираната главница при запазване на потенциала за капиталова печалба, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от местни рискове.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Мин. инвестиция Инвестиционен фокус
5 години 2.4% USD 10 000 USD Корпоративни облигации с висок кредитен рейтинг; ликвидни инструменти, свързани с пазара на акции в Япония.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

5. Експат Китай Защитена главница в долари

„Експат Китай Защитена главница в долари“ е нискорискова спестовна стратегия в щатски долари с 5-годишен инвестиционен хоризонт и експозиция към една от най-динамично развиващите се икономики в света. Характеризира се с висока защита на инвестираната главница при запазване на потенциала за капиталова печалба, нисък кредитен и пазарен риск на инвестицията, незабавна ликвидност и защита от местни рискове.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Мин. инвестиция Инвестиционен фокус
5 години 3.0% USD 10 000 USD Корпоративни облигации с висок кредитен рейтинг; ликвидни инструменти, свързани с пазара на акции в Китай.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Предложените стратегии представляват инвестиционни портфейли по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Посочените очаквани доходности са изчислени въз основа на исторически обективни данни и факти за съответния клас активи и са базирани на основателни предположения за бъдещи доходности съгласно изискванията на Наредба 38. Инвеститорите трябва да имат предвид, че тези прогнози не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Представените очаквани доходности са брутни, като инвеститорът бива информиран за комисионите, таксите и другите разходи предварително при обсъждане на съответната стратегия.

Представените текстове и документи имат само информационна цел и никоя част от тях не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Представената информация е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД не носи отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информацията.

Представените текстове и документи представляват интелектуална собственост на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД и не може да бъдат предоставяни на трети страни без изрично писмено съгласие на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД.