Договорен фонд Експат Акции Развити Пазари

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции на глобалните пазари (САЩ, Европа, Азия)

Минимална инвестиция: 100 лв. (51 евро)

Експат Акции Развити Пазари (предишно име Експат Глоубъл Екуитис) е активно управляван договорен фонд, насочен към инвестиции в акции на развитите пазари – с фокус върху САЩ и Европа. Дяловете му се търгуват в лева, но инструментът не е обвързан с валутен риск към българската валута, тъй като се състои от чуждестранни инструменти в различни валути, основно в щатски долари и евро.

Експат Акции Развити Пазари е договорен фонд от отворен тип с ежедневни котировки. Фондът е вписван в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) на 20 май 2008 г. и извършва своята дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ и под постоянния надзор на регулатора. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. От март 2013 г. с решение на КФН фондът е с настоящия си инвестиционен профил. За коректност на представянето в таблиците и графиките по-долу са взети предвид данните за фонда след тази промяна.

 

Предимства:

  • Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време, без загуба на доходност.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.
  • Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Фондът съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. Разпределението на активите между видове инструменти, валути, пазари и икономически сектори исторически увеличава възвръщаемостта и намалява цялостния риск на инвестицията.
  • Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация, които да водят до по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.
  • Инвестиция в лева с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.
Обобщена информация към 25.11.2020
Нетна стойност на активите за един дял BGN 934.2422
Нетна стойност на активите BGN 2 456 258.23
Брой дялове 2 629.1449
Доходност (%)
От началото на годината -9.67%
За предходната година -0.06%
От създаване на годишна база -0.94%
Емисионна стойност на ЕДИН дял
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции по-малки от 500 000 лв. BGN 943.5846
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000 лв. и повече BGN 938.9134
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 м. BGN 924.8998
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 м. BGN 934.2422

Нетна стойност на активите на дял, в лева

плъзни наляво и надясно

Документи

Отчети и доклади
Периодична информация
Обобщена информация за портфейла

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

The Depository bank keeps the assets of the fund and oversees its operations and the calculation of net asset value of the fund.