Договорен фонд Експат Глобални Облигации

Рисков профил: Нискорисков

Инвестиционен фокус: Облигации на глобалните пазари

Минимална инвестиция: 100 лв. (51 евро)

Експат Глобални Облигации (с предишно име Експат Бондс) е консервативен активно управляван договорен фонд, чрез който инвеститорът получава експозиция към диверсифициран портфейл от ликвидни облигации (държавни и корпоративни) на емитенти от цял свят от предимно инвестиционен клас. Фондът се стреми да предлага по-добра възвръщаемост в сравнение с тази от депозити, но с едно голямо предимство – инвестициите в Експат Глобални Облигации са напълно ликвидни (могат да се продадат по всяко време), а капиталовата печалба не се облага.

Фондът е подходящ за инвеститори, чийто основен приоритет е да постигнат баланс между съхранение на стойността на спестяванията и потенциал за добра доходност. Дяловете му се търгуват в лева, но инструментът не е обвързан с валутен риск към българската валута, тъй като се състои от инструменти основно в щатски долари и евро.

Експат Глобални Облигации е договорен фонд от отворен тип с котировки два пъти седмично. Фондът е получил лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) в края на 2009 г. и извършва своята дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ и под постоянния надзор на регулатора. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

 

Характеристики:

  • Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време, без загуба на доходност.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.
  • Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Фондът съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. Разпределението на активите между видове инструменти, валути, пазари и икономически сектори исторически увеличава възвръщаемостта и намалява цялостния риск на инвестицията.
  • Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация, които да водят до по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.
  • Инвестиция в лева с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.

Договорният фонд инвестира до 100% от активите си в корпоративни облигации и до 20% от активите си в акции. В тази връзка може да бъде оценен с 2-ра степен по 7-степенната скала на индикатора. Инвестициите в договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд и предходните резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.

Други рискови фактори, относими за договорните фондове:

  • Кредитен – рискът емитентът на дългови ценни книжа, съответно лицето, предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви.
  • Лихвен – рискът се поражда от неопределеността относно бъдещата динамика на лихвите, които влияят съществено върху дохода или резултатите от инвестиции в ценни книжа.
  • Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
  • Други рискове – данъчен, регулативен риск, политически риск, оперативен риск, инфлационен риск, валутен риск.

Пълна информация за рисковете може да бъде открита в Проспекта и Ключочава информация за инвеститорите.

Сценарии за резултатите 2024г.

Резултати за минали периоди

Обобщена информация към 16.05.2024
Нетна стойност на активите за един дял BGN 1 549.2968
Нетна стойност на активите BGN 8 124 529.89
Брой дялове 5 244.0113

Емисионна стойност на ЕДИН дял
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции по-малки от 500 000 лв. BGN 1 564.7898
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000 лв. и повече BGN 1 557.0433
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 м. BGN 1 533.8038
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 м. BGN 1 549.2968

Документи

Отчети и доклади
Периодична информация
Обобщена информация за портфейла

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София 1000, ул. Георги С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.