Договорен фонд Експат Глобални Облигации

Рисков профил: Нискорисков

Инвестиционен фокус: Облигации на глобалните пазари

Минимална инвестиция: 100 лв. (51 евро)

Експат Глобални Облигации (с предишно име Експат Бондс) е консервативен активно управляван договорен фонд, чрез който инвеститорът получава експозиция към диверсифициран портфейл от ликвидни облигации (държавни и корпоративни) на емитенти от цял свят от предимно инвестиционен клас. Фондът се стреми да предлага по-добра възвръщаемост в сравнение с тази от депозити, но с едно голямо предимство – инвестициите в Експат Глобални Облигации са напълно ликвидни (могат да се продадат по всяко време), а капиталовата печалба не се облага.

Фондът е подходящ за инвеститори, чийто основен приоритет е да постигнат баланс между съхранение на стойността на спестяванията и потенциал за добра доходност. Дяловете му се търгуват в лева, но инструментът не е обвързан с валутен риск към българската валута, тъй като се състои от инструменти основно в щатски долари и евро.

Експат Глобални Облигации е договорен фонд от отворен тип с котировки два пъти седмично. Фондът е получил лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) в края на 2009 г. и извършва своята дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ и под постоянния надзор на регулатора. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

 

Предимства:

  • Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време, без загуба на доходност.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.
  • Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Фондът съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. Разпределението на активите между видове инструменти, валути, пазари и икономически сектори исторически увеличава възвръщаемостта и намалява цялостния риск на инвестицията.
  • Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация, които да водят до по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.
  • Инвестиция в лева с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.
Обобщена информация към 19.05.2022
Нетна стойност на активите за един дял BGN 1 521.1096
Нетна стойност на активите BGN 10 417 711.07
Брой дялове 6 848.7575

Емисионна стойност на ЕДИН дял
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции по-малки от 500 000 лв. BGN 1 536.3207
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000 лв. и повече BGN 1 528.7151
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 м. BGN 1 505.8985
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 м. BGN 1 521.1096

Документи

Отчети и доклади
Периодична информация
Обобщена информация за портфейла

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София 1000, ул. Георги С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.