Експат Глобално Изкуство

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Инвестиции в предмети на глобалното изкуство

Експат Глобално Изкуство е организиран като акционерно дружество с два класа акции, чието портфолио от активи се състои от предмети на изкуството с художествен, нумизматичен, филателен и др. характер. Фондът дава алтернативна експозиция към този клас активи на своите акционери, като им позволява да печелят от покачването в цените на произведенията на изкуство в средносрочен и дългосрочен план.

Експат Глобално Изкуство АД е регистрирано в Търговския регистър на 5 март 2019 г. с ЕИК номер 205550338 с акции от клас А и клас Б. Акциите от клас А са с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с ограничение (без право) на ликвидационния дял, и с намален дял (без право) при разпределението на дивиденти. Акциите от клас Б са без право на глас с привилегия за обратно изкупуване, при условия, определени в Устава, с привилегия при ликвидационния дял, определена в Устава; с привилегия при разпределението на дивиденти, определена в Устава, и подлежащи на принудително обезсилване при условия, определени в Устава. Акциите от клас А са винкулирани. Акциите от клас Б са свободнопрехвърляеми. Акциите от клас Б са специално създадени, за да дадат възможност на инвеститорите да инвестират в портфейл от предмети на изкуството чрез Фонда и да печелят от това. Акциите от клас Б са носители на всички икономически ползи от дейността на Фонда. Акциите от клас А са създадени за осъществяване на контрол върху дейността на Фонда. Те не носят икономически ползи от самата дейност на Фонда за собствениците си.

Фондът ще управлява активно портфейла си от творби съобразно търсенето и предлагането (тенденциите) на пазара на изкуство, които ще следи постоянно. Освен това ще се стреми да диверсифицира риска чрез инвестиции в много на брой отделни предмети на изкуството от различни класове, стилове, периоди и географски зони, което не винаги е възможно дори за професионалните участници на този пазар.

Фондът добавя стойност за своите инвеститори по няколко начина:

1. Достъп до предмети на изкуството като отделен клас активи, труднодостъпен за масовия инвеститор и за институционални инвеститори

Обикновеният инвеститор трудно би могъл да ползва директно предмети на изкуството в своята инвестиционна стратегия за диверсификация на риска или за постигане на по-висока доходност. Липса на познания за този пазар, технически особености при покупките и продажбите на предмети на изкуството, рискове, свързани с фалшифициране и съхранение, както и липса на компетентност за тенденциите на пазара, правят изкуството като инвестиционен клас труднодостъпно за непрофесионалисти. Институционалните портфейлни инвеститори от своя страна по правило не могат да държат в портфейлите си физически активи (активи, които не са финансови инструменти) и не могат да участват директно в този сегмент. Фондът би бил подходящ за портфейлите на тези институционални инвеститори, които търсят диверсификация на риска в класове активи с ниска корелация с капиталовите пазари. Особеностите на изкуството като инвестиционен актив го правят подходящ за дългосрочни инвестиционни стратегии.

2. Достъп до обещаващи творци, които имат потенциал да станат известни имена в средносрочен план

Експат Глобално Изкуство се стреми да даде възможност на обещаващи, но не съвсем известни творци да направят първите си сделки със свои работи, така че от една страна да получат валидация на факта, че са продаваеми и да определят цена на своето изкуство, а, от друга, да получат възможност за популяризиране и излагане на своите творби в онлайн галерията на Фонда или в по-известни галерии и музеи, с които той ще има отношения. За предоставянето на тази възможност Фондът се стреми да закупува множество творби от определен творец на изгодни цени, които след популяризирането му да продаде със значителна печалба за своите акционери.

3. Достъп до колекции от предмети на изкуството, собствениците на които биха желали да ги заменят с по-ликвидни финансови инструменти

В България – а и не само – съществуват много колекции от предмети на изкуството, които по различни причини са притежание на собственици, незаинтересовани от развитието и поддържането на колекциите си. Много от тези собственици не са професионални участници на пазара на изкуство и ликвидирането на тези колекции за тях не е лесно. Експат Глобално Изкуство се стреми да им предложи приемливи условия за покупка на колекциите в цялост (en bloc), като в същото време им предложи да запишат (ако имат такова желание) акции от Фонда на първичен пазар за сума, равна или подобна на цената на сделката. Това би довело до естествен растеж на активите на Фонда и на големината и диверсификацията на неговия портфейл от предмети на изкуството, като в същото време би дало възможност за собствениците на колекции да заменят целите или част от своите колекции с по-нискорисков и ликвиден инвестиционен продукт, какъвто са акциите на Фонда.

4. Постигане на по-добри условия при покупки и продажби на предмети на изкуството

Фондът – като по-голям, професионално управляван и публично известен собственик на предмети на изкуството – може да постига значително по-добри ценови условия при покупка и продажба на предмети на изкуството от индивидуални участници на този пазар, дори такива, които се считат за професионалисти.

5. Приходи от наеми/заеми/изложби на предмети на изкуството

Експат Глобално Изкуство може да излага предмети на изкуство от своя портфейл в галерии, музеи и тематични експозиции в различни институции (включително и чрез по-дългосрочни договори за предоставяне под наем или назаем на творби). Приходите от тази дейност са в полза на инвеститорите във Фонда. Излагането на творби – собственост на Фонда – също допринася за популяризирането им и за повишаването на репутацията на техните автори, което ще води и до повишаване на пазарните им цени.

6. Достъп до участници на пазара на изкуство от различни страни

Като институционален инвеститор Фондът има по-лесен достъп до различни участници на пазара на изкуство от различни страни в сравнение с индивидуалния инвеститор в изкуство. Това води до по-добри възможности и условия за покупки и продажби на предмети на изкуството. Освен това по-високият публичен профил на Фонда го направи естествен потенциален партньор на други малки или големи участнци на този пазар, които биха го търсили като потенциален купувач или продавач на творби. В частност Експат Глобално Изкуство се стреми да купува изгодно предмети на изкуството от страни, където цените са ниски и инвестиционен интерес към този клас актив липсва, и да ги продава на пазари, където цените са високи и където инвестиционният интерес към този клас актив е по-разпространен.

7. Гаранция за стойност и автентичност, управление и диверсификация на риска

Професионалното управление на Фонда, състоящо се в използването на професионални консултанти, оценители, застрахователи и депозитари за активите и документите му е гаранция за стойността и автентичността на творбите в портфейла.

Портфейла на Фонда може да видите тук

Обобщена информация към 10.01.2024
НСА на една акция от клас Б BGN 143.7306
Нетна стойност на активите от клас Б BGN 2 202 240.6500
Брой акции от клас Б 15 322

Динамика на НСА на една акция клас Б на Expat Global Art

плъзни наляво и надясно