Договорен фонд Експат Имърджинг Маркетс Стокс

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции на развиващите се пазари

Минимална инвестиция: 100 лв. (51 евро)

Експат Имърджинг Маркетс Стокс е активно управляван договорен фонд, насочен към инвестиции в ликвидни акции на големи компании и индексни фондове от развиващите се пазари (Азия, Латинска Америка, Източна Европа). Подходящ е за инвеститори, които търсят диверсифицирана експозиция към тези региони и по-атрактивна доходност.

Експат Имърджинг Маркетс Стокс е договорен фонд от отворен тип с ежедневни котировки. Фондът е вписван в регистъра на Комисията за финансов надзор (КФН) на 20 май 2008 г. и извършва своята дейност в съответствие със ЗДКИСДПКИ и под постоянния надзор на регулатора. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Фондът първоначално е създаден с името Expat New Europe Stocks (и съответстващия на името профил). От юни 2015 г. с решение на КФН е преименуван на Expat Emerging Markets Stocks и е с настоящия си инвестиционен профил. За коректност на представянето в таблиците и графиките по-долу са взети предвид данните за фонда след тази промяна.

 

Предимства:

  • Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време, без загуба на доходност.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.
  • Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Фондът съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. Разпределението на активите между видове инструменти, валути, пазари и икономически сектори исторически увеличава възвръщаемостта и намалява цялостния риск на инвестицията.
  • Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация, които да водят до по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.
  • Инвестиция в лева с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване.
Обобщена информация към 17.01.2018
Нетна стойност на активите за един дял BGN 871.6378
Нетна стойност на активите BGN 2 266 332.55
Брой дялове 2 600.0852
Доходност (%)
От началото на годината +3.13%
За предходната година +4.44%
От създаване на годишна база -0.22%
Емисионна стойност на ЕДИН дял
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции по-малки от 500 000 лв. BGN 880.3542
Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции от 500 000 лв. и повече BGN 875.9960
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 м. BGN 862.9214
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 м. BGN 871.6378

Нетна стойност на активите на дял, в лева

плъзни наляво и надясно

Документи

Периодична информация

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.