Borg AI Ultra UCITS ETF

Рисков профил: Високорисков

Минимална инвестиция: Няма

Borg AI Ultra UCITS ETF е борсово търгуван фонд и ще се търгува на Българска фондова борса. Инвестиционната цел на Фонда е нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на максималния възможен абсолютен доход при поемане на висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Фондът управлява волатилността активно и посредством индивидуален подбор на прилежащите активи в портфейла си взима инвестиционни решения. Фондът няма обособен бенчмарк и инвестира целенасочено, така че да реализира максимална абсолютна доходност. Фондът инвестира активно в ценни книжа на световните пазари, включително, но не само САЩ, в дялове на борсово търгувани фондове, включително такива с лостов ефект (leverage), в опции и други деривати. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. Фондът ще използва и изкуствен интелект в процеса на инвестиране. Водещ критерий при вземането на инвестиционно решение е възможността за растеж на дадения актив, а не стремежът за структуриране на портфейл с участие на всички държави, в които Фондът се фокусира.

С оглед постигане на инвестиционните цели Фондът ще инвестира преимуществено в ликвидни акции и деривати, приети за търговия на чуждестранни регулирани пазари, като ще се стреми да постига глобална диверсификация. При нормални пазарни условия Фондът ще инвестира до 100% от активите си в акции и покупка на опции, търгувани предимно в развитите страни. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. За постигане на основните си инвестиционни цели Фондът може да прилага подходящи стратегии за предпазване от пазарен, валутен и други рискове по преценка на Управляващото дружество. Фондът може да прилага техники за управление на риска, минимизиране на разходите и подобряване на резултатите. Тези техники включват употребата на репо сделки, сделки с деривати и сделки на паричния пазар.

Фондът отговаря напълно на изискванията на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (UCITS-compliant Fund). Borg AI Ultra UCITS ETF не разпределя дивиденти. Печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. 

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Фондът попада в категория 7 от 7-степенната скала на индикатора за риск предвид високата волатилност на прилежащите си активи.

  • Пазарен риск – възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на финансовите инструменти, част от портфейла на фонда.
  • Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на Фонда. Други рискови фактори, относими към Фонда, които не са обхванати от индикатора:
  • Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.
  • Необичайни обстоятелства като възпрепятстване на търговията на борсата, допълнителни такси, изключително волатилни пазари и др. могат да доведат до съществени спадове в НСА на фонда и да се отразят неблагоприятно на неговата доходност.
  • Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
  • Риск на финансови деривативи – финансовите деривативи могат да носят рискове като, но не само, риск от висока волатилност, ликвиден риск, риск при оценяване, риск от ползване на ливъридж.
  • Други рискове – кредитен, лихвен, данъчен, регулатoрен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск при корпоративни събития, събития и др. Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на Фонда.
Обобщена информация към 30.11.2022
Нетна стойност на активите за един дял EUR 9.7091
Нетна стойност на активите EUR 97 091.22
Брой дялове 10 000
Дялове към 30.11.2022
Издадени дялове 10 000
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 10 000
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 30.11.2022
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0

Документи

Периодична информация

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Пазар на търговия

Българска фондова борса София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 937 0934 Факс: +359 2 937 0946 E-mail: bse@bse-sofia.bg Web: www.bse-sofia.bg

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg