Borg AI Ultra UCITS ETF

Рисков профил: Високорисков

Минимална инвестиция: Няма

Borg AI Ultra UCITS ETF е борсово търгуван фонд и се търгува на Българска фондова борса. Инвестиционната цел на Фонда е нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на максималния възможен абсолютен доход при поемане на висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Фондът управлява волатилността активно и посредством индивидуален подбор на прилежащите активи в портфейла си взима инвестиционни решения. Фондът няма обособен бенчмарк и инвестира целенасочено, така че да реализира максимална абсолютна доходност. Фондът инвестира активно в ценни книжа на световните пазари, включително, но не само САЩ, в дялове на борсово търгувани фондове, включително такива с лостов ефект (leverage), в опции и други деривати. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства. Фондът ще използва и изкуствен интелект в процеса на инвестиране. Водещ критерий при вземането на инвестиционно решение е възможността за растеж на дадения актив, а не стремежът за структуриране на портфейл с участие на всички държави, в които Фондът се фокусира.

С оглед постигане на инвестиционните цели Фондът ще инвестира преимуществено в ликвидни акции и деривати, приети за търговия на чуждестранни регулирани пазари, като ще се стреми да постига глобална диверсификация. При нормални пазарни условия Фондът ще инвестира до 100% от активите си в акции и покупка на опции, търгувани предимно в развитите страни. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. За постигане на основните си инвестиционни цели Фондът може да прилага подходящи стратегии за предпазване от пазарен, валутен и други рискове по преценка на Управляващото дружество. Фондът може да прилага техники за управление на риска, минимизиране на разходите и подобряване на резултатите. Тези техники включват употребата на репо сделки, сделки с деривати и сделки на паричния пазар.

Фондът отговаря напълно на изискванията на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (UCITS-compliant Fund). Borg AI Ultra UCITS ETF не разпределя дивиденти. Печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. 

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Фондът попада в категория 7 от 7-степенната скала на индикатора за риск предвид високата волатилност на прилежащите си активи.

  • Пазарен риск – възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на финансовите инструменти, част от портфейла на фонда.
  • Инвестициите във Фонда не са гарантирани от гаранционен фонд и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на Фонда. Други рискови фактори, относими към Фонда, които не са обхванати от индикатора:
  • Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер.
  • Необичайни обстоятелства като възпрепятстване на търговията на борсата, допълнителни такси, изключително волатилни пазари и др. могат да доведат до съществени спадове в НСА на фонда и да се отразят неблагоприятно на неговата доходност.
  • Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
  • Риск на финансови деривативи – финансовите деривативи могат да носят рискове като, но не само, риск от висока волатилност, ликвиден риск, риск при оценяване, риск от ползване на ливъридж.
  • Други рискове – кредитен, лихвен, данъчен, регулатoрен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск при корпоративни събития, събития и др. Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на Фонда.
Обобщена информация към 17.03.2023
Нетна стойност на активите за един дял EUR 10.0000
Нетна стойност на активите 0
Брой дялове 0
Дялове към 17.03.2023
Издадени дялове 0
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 0
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 17.03.2023
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0

Документи

Периодична информация

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Пазар на търговия

Българска фондова борса София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 937 0934 Факс: +359 2 937 0946 E-mail: bse@bse-sofia.bg Web: www.bse-sofia.bg

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg