Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции от индекса SBI TOP на Ljubljana Stock Exchange

Минимална инвестиция: Няма

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SBI TOP на Ljubljana Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Подходящ е за български и чуждестранни инвеститори, които търсят ликвидна и диверсифицирана експозиция към словенския пазар на акции и към региона като цяло.

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са листнати на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса SBI TOP. Това е основният индекс на акции на словенската борса Ljubljana Stock Exchange и е съставен от 11 компании. Фондът инвестира във всички тях в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако словенският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.
Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на индекса SBI TOP. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 4 януари 2018 г. и предстои да бъде листнат за търговия на БФБ – София. Той е организиран в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.

Предимства:

  • Диверсификация. Инвеститорът получава експозиция към кошница от най-големите и ликвидни акции на Ljubljana Stock Exchange. Това е лесен и прозрачен начин за инвестиране на словенската борса, без да е необходимо да анализирате и следите всяка акция.
  • Ликвидност. Дяловете от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Маркет-мейкърите на фонда поддържат котировки „купува“ и „продава“ и гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък, както за физически, така и за юридически лица.
  • По-ниски разходи. По-ниски транзакционни разходи в сравнение с инвестиране в няколко на брой отделни акции. Минималната инвестиция на борсата е 1 дял, което прави фонда достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки инвеститори.

Ξ Структура на портфейла Ξ

Ξ Пакет за емитиране Ξ

Дялове към 05.01.2018
Издадени дялове 0
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 0
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 05.01.2018
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0

Нетна стойност на активите на дял, в евро

плъзни наляво и надясно

Динамика на НСА на дял на Expat Slovenia SBI UCITS ETF спрямо SBI Index – нормализирано към 1

плъзни наляво и надясно

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg