Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции от индекса SOFIX на БФБ – София

Минимална инвестиция: Няма

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Фондът се търгува на Българска Фондова Борса – София с борсов код BGX. Подходящ е за български и чуждестранни инвеститори, които търсят ликвидна и диверсифицирана експозиция към българския пазар и региона като цяло.

Борсово търгуваните фондове (ETF, Exchange-Traded Funds) инвестират средствата на инвеститорите в акции на компании от определен индекс, сектор, цена на суровина и др., но за разлика от традиционните взаимни фондове са регистрирани на борса и акциите им се търгуват свободно на нея. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF инвестира в акции на компаниите от индекса SOFIX. Това е основният индекс на българската борса и се състои от 15-те най-ликвидни компании на БФБ – София, като фондът инвестира във всички тях в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако българският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Фондът е пасивно управлявана колективна инвестиционна схема от отворен тип за следене на индекса SOFIX чрез метода на пълно физическо репликиране. Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Квалифицираните по проспект инвеститори могат ежедневно да закупуват и продават директно от и на фонда дялове от него на първичен пазар. Всички инвеститори могат да търгуват с дяловете на фонда на борсата (вторичния пазар).

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 19 август 2016 г. и е регистриран за търговия на БФБ – София на 27 септември 2016 г. Той е организиран в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.

На 22 февруари 2017 г. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи регистрация от Financial Conduct Authority (FCA) за предлагане на пазара във Великобритания. Това е първата регистрация за предлагане на чужд пазар на лицензиран от българската Комисия за финансов надзор инструмент. Следва процедура по технически листинг на инструмента за търговия на регулиран пазар в сегмента за ETF (борсово търгувани фондове) на London Stock Exchange.

Последната изчислена индикативна нетна стойност на активите на фонда може да намерите на сайта на БФБ – София тук.

Графиката за НСА на дял по-долу представя нетната стойност на активите на дял след достигане на изискуемата по ЗДКИСДПКИ минимална НСА на фонда от 500 000 лв.

В началото на юни 2017 г. бяха приети промени в Правилата на фонда, които позволяват фондът по-близко да репликира референтния индекс. С тези промени отпаднаха ограниченията за концентрация на позициите във фонда. Поради тази причина графиката за движението на НСА на дял и индекса SOFIX, нормализирани към 1, започва от 9 юни 2017 г. – след ребалансирането му спрямо новите правила. Графиката за периода преди това може да видите тук.

 

Предимства:

  • Диверсификация. Чрез Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF инвеститорът получава експозиция към кошница от 15-те най-ликвидни акции на БФБ – София. BGX осигурява лесен и прозрачен начин за инвестиране на българската борса, вече не е необходимо да анализирате и следите всяка акция.
  • Ликвидност. BGX е на челно място по ликвидност на българската борса. Дяловете от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Маркетмейкърите на фонда поддържат котировки „купува“ и „продава“ и гарантират възможността акциите да се купуват и продават във всеки момент.
  • Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък, както за физически, така и за юридически лица.
  • По-ниски разходи. По-ниски транзакционни разходи в сравнение с инвестиране в няколко на брой отделни акции. Минималната инвестиция на борсата е 1 дял, което прави фонда достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки инвеститори.

Ξ Структура на портфейла към 19.07.2017Ξ

ΞПакет за емитиране за 19.07.2017

Обобщена информация към 19.07.2017
Нетна стойност на активите за един дял BGN 1.2949
Нетна стойност на активите BGN 31 879 705.86
Брой дялове 24 620 000
Цената на емитиране и обратно изкупуване на първичен пазар е равна на НСА на един дял, изчислена в края на деня, в който е подадена поръчката, плюс такса за емитиране/обратно изкупуване, определена в проспекта или в договор между инвеститора УД. Стандартната такса за достъп до първичен пазар е 2% от стойността на поръчката.
Дялове към 20.07.2017
Издадени дялове 24 620 000
Поръчани дялове за издаване в сетълмент 0
Поръчани дялове за обратно изкупуване 0
Общо дялове 24 620 000
Поръчки на първичен пазар, получени до 15:00 часа на 20.07.2017
Поръчки за покупка на дялове (бр. дялове) 0
Поръчки за продажба на дялове (бр. дялове) 0
Доходност (%)
От началото на годината +15.00%
За предходната година +12.60%
От създаване на годишна база

Нетна стойност на активите на дял, в лева

плъзни наляво и надясно

Динамика на НСА на дял на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF спрямо SOFIX Index – нормализирано към 1

плъзни наляво и надясно

Документи

Периодична информация

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.

Пазар на търговия

Българска фондова борса – София София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 937 0934 Факс: +359 2 937 0946 E-mail: bse@bse-sofia.bg Web: www.bse-sofia.bg

Борсов код: BGX

Регистратор

Централен депозитар АД София, ул. Три уши 6 Тел.: +359 2 939 1981 Факс: +359 2 939 1998 E-mail: info@csd-bg.bg Web: www.csd-bg.bg

Маркетмейкър

Бенчмарк Финанс АД София, ул. Вискяр планина 19 Тел.: +359 2 625 481 Факс: +359 2 625 388 E-mail: office@benchmark.bg Web: www.benchmark.bg

Маркетмейкър

Първа финансова брокерска къща София, ул. Енос 2, ет. 4 & 5 Тел.: +359 2 460 6400 Факс: +359 2 460 6401 E-mail: ffbh@ffbh.bg Web: www.ffbh.bg

Маркетмейкър

Елана Трейдинг АД София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12 Тел.: +359 2 810 0020 Факс: +359 2 958 2562 E-mail: brokers@elana.net Web: www.elana.net

Регулаторен адрес във Великобритания

Peterhouse Corporate Finance Limited 15 Eldon Street, London EC2M 7LD Тел.: +44 207 469 0930 E-mail: leslie@pcorpfin.com

Лице за контакт: Les Brady, Head of Operations