Стани клиент

Стартира договорен фонд Expat Natural Resources за инвестиции в енергия и суровини

29.08.2022

Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране на договорен фонд Expat Natural Resources (Експат Природни Ресурси). Фондът се управлява от Експат Асет Мениджмънт и инвестиционният му фокус е насочен към секторите енергия, суровини, индустриални метали. Подходящ е за инвеститори, които търсят постигане на висока доходност при поемане на висок риск и запазване на ликвидността на инвестициите.

Със създаването на този фонд българските индивидуални инвеститори ще имат лесен достъп до концентрирана експозиция върху енергийния и суровинен сектор. Expat Natural Resources ще има динамично управлявано портфолио с инвестиции преобладаващо в акции на енергийни и добивни компании, публично предлагани на световните борси, борсово търгувани фондове върху суровини и фючърси за суровини, благородни и цветни метали.

Експат инициира създаването на фонд с такава насоченост в продължение на опита и експертизата си в индивидуални портфейли, специфично насочени към секторите енергия и суровини, при управлението на които дружеството привлече като консултант водещия експерт в областта на енергетиката и природните ресурси Боян Рашев

 

Основни характеристики на фонда:

 • Незабавна ликвидност и възможност за по-динамично управление на експозицията към тези сектори. Фондът е от отворен тип, индивидуалните инвеститори имат достъп до дяловете на фонда чрез управляващото дружество Експат Асет Мениджмънт, където поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове ще се приемат всеки работен ден.
 • Без данък върху капиталовите печалби. Съгласно българското законодателство печалбата от инвестиции в договорни фондове, регистрирани в ЕС, е освободена от данък за български физически и юридически лица.
 • Възможност за инвестиции с малки суми, включително и като елемент от по-диверсифицирано портфолио или с периодични вноски.
 • По-ниски транзакционни разходи, сравнено с инвестиции в пакет индивидуални инструменти.
 • Не разпределя дивиденти. Печалбата и получените от позициите дивиденти се реинвестират, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

 

Задължително оповестяване на рисковете

Договорен фонд Expat Natural Resources е с високорисков профил. Фондът попада в категория 7 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на подлежащите активи.

Пазарният риск се изразява във възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на финансовите инструменти, част от портфолиото на фонда. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция и предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фонда. Други рискове – ликвиден, кредитен, лихвен, данъчен, регулатoрен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск при корпоративни събития, събития и др. Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на фонда.

Пълният пакет документи и информация за фонда могат да бъдат разгледани на сайта www.expat.bg в категория Документи, както и тук:

Проспект

Правила на фонда

Правила за оценка на портфейла и управление на НСА

Правила за оценка и управление на риска

Правила за поддържане и управление на ликвидни средства

 

Управляващото дружество 

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България – със стотици клиенти от над 30 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи. Една от основните бизнес линии на Експат е управлението на индивидуални инвестиционни сметки (доверително управление). Чрез инвестиционната сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност.

В допълнение компанията управлява и фамилия от фондови продукти, като Expat Natural Resources е 19-ият фонд в портфолиото на Експат. Останалите са:

 • 14 фонда, уникални за България и за региона от Франкфурт до Хонконг:
  • 11 борсово търгувани фондове (ETF), регистрирани за търговия на 4 борси – Българската и Франкфуртската борса, а част от тях и в Лондон и Любляна
  • Първия в региона „къс“ фонд – върху индекса SOFIX.
  • Expat Global Art – първият в България фонд за инвестиции в глобално изкуство
  • Expat Gold – първият борсово търгуван фонд, следващ представянето на златото
 • И още 4 инструмента:

Експат работи с утвърдени международни финансови институции, за да гарантира на своите клиенти сигурност и качество на услугите. Партньори на компанията са водещи банки, банки депозитари, световни и местни брокери, борси, оператори на индекси, маркетмейкъри, floor specialists и други финасови институции от цял свят.

 

 

Оповестяване на риска 

Настоящото съобщение има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля, прегледайте пълната документация на фонда, преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди.

Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.