Стани клиент

Стартира договорен фонд "Експат Евро Ликвидност" като алтернатива на банковите депозити

20.04.2023

На 10.04.2023 г. Комисията за финансов надзор издаде разрешение за организиране на договорен фонд "Експат Евро Ликвидност" (Expat Euro Liquidity). Експат Евро Ликвидност е нискорисков активно управляван договорен фонд, който цели да реализира доходност от инвестиции в краткосрочни държавни и корпоративни дългови ценни книжа с падеж до 2 години, деноминирани в евро, с инвестиционен кредитен рейтинг и средна дюрация на портфолиото от година и половина, при поемане на нисък риск. Подходящ е за инвеститори, които търсят краткосрочна защита от инфлацията и алтернатива на банковите депозити, както и за управление на краткросрочна фирмена ликвидност. За краткия срок от откриването Фондът е набрал инвестиции в размер на 1 700 000 евро.

Защо да инвестираме в Експат Евро Ликвидност:

 • Висока доходност. Очакваната брутна годишна доходност на фонда е около 3,5%, а нивата на банковите депозити са близки до 0%.
 • Нисък риск. По-нисък риск на инвестицията – очакваният среден кредитен рейтинг на фонда е А-. За сравнение кредитният рейтинг на България е BBB, което е с две степени по-ниско.
 • Алтернатива на банковите депозити. Фондът е подходящ за управление на краткосрочна ликвидност като алтернатива на банковите депозиити.
 • Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време.
 • Инвестиция в евро с нисък праг. Минималната инвестиция в ДФ Експат Евро Ликвидност е 1000 евро, което го прави подходяща форма и за месечни спестявания.
 • Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица, данъчни резиденти в България.
 • Активно и професионално управление на портфейла. Фондът се управлява от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини.

 

За кого е подходящ ДФ "Експат Евро Ликвидност":

 • За физически лица, които търсят по-висока доходност от банковите депозити
 • За юридически лица за управление на краткосрочна фирмена ликвидност като алтернатива на банковите депозити

Информационна брошура на фонда изтеглете от тук.

 

Задължително оповестяване на рисковете

Договорен фонд „Експат Евро Ликвидност“ е с нискорисков профил. Фондът попада в категория 1 от 7-степенната скала на индикатора. Важно е да се знае, че инвестицията в дялове на Фонда не е банков депозит и следователно тя не е гарантирана съгласно Закона за гарантиране влоговете в банките или от някакъв друг вид гаранция. Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на фонда.

Пълният пакет документи и информация за фонда, включително такси, могат да бъдат разгледани на сайта www.expat.bg в категория Документи и тук:

Проспект

Правила на фонда

Правила за оценка на портфейла и управление на НСА

Правила за оценка и управление на риска

Правила за поддържане и управление на ликвидни средства

 

За допълнителна информация относно фонда и възможностите за инвестиции, може да се свържете с нашия екип за връзки с клиенти на +359 2 980 1881 или clients@expat.bg.

 

Управляващото дружество

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България – с няколко хиляди клиенти от 36 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи. Една от основните бизнес линии на Експат е управлението на индивидуални инвестиционни сметки (доверително управление). Чрез инвестиционната сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност.

В допълнение компанията управлява и фамилия от фондови продукти, като Expat Euro Liquidity е 20-ият фонд в портфолиото на Експат. Останалите са:

 • 14 фонда, уникални за България и за региона от Франкфурт до Хонконг:
  • 11 борсово търгувани фондове (ETF), регистрирани за търговия на 3 борси – Българската и Франкфуртската борса, а част от тях и в Лондон
  • Първия в региона „къс“ фонд – върху индекса SOFIX.
  • Expat Global Art – първият в България фонд за инвестиции в глобално изкуство
  • Expat Gold – първият борсово търгуван фонд, следващ представянето на златото
  • Expat Natural Resources – първият в Българиа фонд за инвестиции в суровини и природни ресурси
 • И още 4 инструмента:

Експат работи с утвърдени международни финансови институции, за да гарантира на своите клиенти сигурност и качество на услугите. Партньори на компанията са водещи банки, банки депозитари, световни и местни брокери, борси, оператори на индекси, маркетмейкъри и други финасови институции от цял свят.

 

Оповестяване на риска

Настоящото съобщение има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля, прегледайте пълната документация на фонда, преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди.

Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.