Стани клиент

Специално предложение: Без такса обратно изкупуване за инвестиции в Експат Евро Ликвидност

19.10.2023

В условията на нулеви лихви в банките, висока инфлация и бързо надуващия се балон в имотите вероятно се интересувате от разумни алтернативи за спестяванията си.
 
Търсите за парите си възможности за по-висока доходност, сигурност, ликвидност и контрол?
 
Може би е време да помислите за алтернатива на спестяванията си и близките до нула лихви по банковите депозити.
 
НАШЕТО СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

0% ТАКСA ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ В ЕКСПАТ ЕВРО ЛИКВИДНОСТ ДО 31.12.2023 Г.

Това предложение не е обвързано със срокове на договори и с никакви скрити условия или "уловки". Защото гледаме на отношенията с нашите клиенти като на дългосрочно партньорства и вярваме в качеството и добавената стойност на услугата, която предоставяме.
 
Защо да инвестираме в Експат Евро Ликвидност:
✔️Ниски такси. 0% такса при покупка на дялове. 0% такса при обратно изкупуване на дялове само до 31.12.2023 г.
✔️Висока доходност. Очакваната брутна годишна доходност на фонда е около 4,0%, а нивата на банковите депозити са близки до 0%.
✔️Нисък риск. По-нисък риск на инвестицията – очакваният среден кредитен рейтинг на фонда е А. За сравнение кредитният рейтинг на България е BBB, което е с две степени по-ниско.
✔️Алтернатива на банковите депозити. Фондът е подходящ за управление на краткосрочна ликвидност като алтернатива на банковите депозиити.
✔️Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време.
✔️Инвестиция в евро с нисък праг.  Инвестиция в краткосрочни държавни и корпоративни дългови ценни книжа с падеж до 2 години, деноминирани в евро. Минималната инвестиция в ДФ Експат Евро Ликвидност е 1000 евро, което го прави подходяща форма и за месечни спестявания.
✔️Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица, данъчни резиденти в България.
✔️Активно и професионално управление на портфейла. Фондът се управлява от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. 

За кого е подходящ Експат Евро Ликвидност:
✔️За физически лица, които търсят по-висока доходност от банковите депозити
✔️За юридически лица за управление на краткосрочна фирмена ликвидност като алтернатива на банковите депозити
 
 
Ако имате въпроси, свързани с управлението на инвестиции и лични спестявания, или желаете да получите повече информация за професионалните алтернативи за Вашите средства, ще се радваме да се свържете с нас.
 
ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНА СРЕЩА С ЕКСПЕРТИТЕ НА ЕКСПАТ (ОНЛАЙН ИЛИ НА ЖИВО)
През нашата платформа за резервации тук
Или на clients@expat.bg и +359 2 980 1881.
 
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Договорен фонд „Експат Евро Ликвидност“ е с нискорисков профил. Фондът попада в категория 1 от 7-степенната скала на индикатора. Обобщеният показател на риска предполага, че ще държите продукта за 1 година. Действителният риск може да варира значително, ако осребрите предсрочно. *Нормативното изискване е продуктът да е 6 поради липса на исторически данни и подходящ бенчмарк на базата, на който да бъде изчислен обобщения показател на риска. Нашата оценка е 1, отчитайки много ниско рисковия профил на Фонда. Важно е да се знае, че инвестицията в дялове на Фонда не е банков депозит и следователно тя не е гарантирана съгласно Закона за гарантиране влоговете в банките или от някакъв друг вид гаранция. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на фонда. Пълният пакет документи и информация за фонда, включително такси, могат да бъдат разгледани на сайта www.expat.bg в категория Документи и тук.

Настоящото съобщение има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля, прегледайте пълната документация на фонда, преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Представената информация е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД или УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поемат обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информацията.
Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.