Договорен фонд Експат Евро Ликвидност

Рисков профил: Нискорисков

Инвестиционен фокус: Краткосрочни държавни и корпоративни дългови ценни книжа с висок кредитен рейтинг, деноминирани в евро

Минимална инвестиция: 1000 евро

ДФ Експат Евро Ликвидност (Expat Euro Liquidity) е активно управляван договорен фонд, който цели да реализира доходност от инвестиции в краткосрочни държавни и корпоративни дългови ценни книжа с падеж до 2 години, деноминирани в евро, с инвестиционен кредитен рейтинг и средна дюрация на портфолиото от година и половина, при поемане на нисък риск.

Фондът се стреми да предлага по-добра възвръщаемост в сравнение с тази на банковите депозити (*) в евро, но с едно голямо предимство – инвестициите в Експат Евро Ликвидност са напълно ликвидни (могат да се продадат по всяко време), а капиталовата печалба не се облага. 

Фондът отговаря напълно на изискванията на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (a UCITS-compliant Fund) и може да се предлага свободно на инвеститори на дребно (retail investors), на територията на Европейския съюз и/или Eвропейската икономическа общност. ДФ „Експат Евро Ликвидност“ не разпределя постигнатата печалба като доход между притежателите на дялове. Управляващото дружество реинвестира печалбата на Фонда, в резултат на което нараства нетната стойност на активите на фонда, в интерес на притежателите на дялове от фонда.

Очакваната брутна годишна доходност на фонда е около 4% (**), а нивата на банковите депозити са близки до 0%. Според статистиката за БНБ за лихвения процент по салда по срочни депозити в  евро  на сектор Домакинства със срок над 1 ден до 2 години, публикувани на интернет страницата на БНБ в таблица „Лихвени проценти и обеми по салда по срочни депозити на сектор Домакинства”. (***) 

 

 Предимства:

 • Алтернатива на банковите депозити. Фондът е подходящ за управление на краткосрочна ликвидност като алтернатива на банковите депозиити.
 • Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време.
 • Ниски транзакционни разходи и такси. 0% такса при покупка на дялове, 0% такса управление за клиенти на доверително управление и 0% такса обратно изкупуване след първата година
 • Без данък върху капиталовите печалби. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица, данъчни резиденти в България.
 • Инвестиция в евро с нисък праг. Минималната инвестиция в ДФ Експат Евро Ликвидност е 1000 евро, което го прави подходяща форма и за месечни спестявания.
 • Активно и професионално управление на портфейла. Фондът се управляват от екип от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. 

  

За кого е подходяща инвестицията в ДФ Експат Евро Ликвидност:

 • Физически лица - Фондът е подходящ за инвеститори, които търсят краткосрочна защита от инфлацията и алтернатива на близките до нула депозитни лихви.
 • Юридически лица - Фондът е подходящ за управление на краткосрочна фирмена ликвидност като алтернатива на банковите депозити.

 

Други рискови фактори:

 • Пазарен риск – възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на финансовите инструменти, част от портфейла на фонда.
 • Лихвен риск  - възможността от намаляване на стойността на дадена ценна книга в резултат на покачване на лихвените равнища. По принцип, покачването на лихвените равнища влияе неблагоприятно на цените на акциите.
 • Ликвиден – рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно да бъдат продадени притежаваните в портфейла ценни книжа.
 • Други рискове – кредитен, лихвен, данъчен, регулатoрен, политически, операционен, ценови, валутен риск, риск от концентрация, системни рискове, риск при корпоративни събития, събития и др. Повече информация за рисковете може да се намери в Проспекта на Фонда.

Пълна информация за рисковете може да бъде открита в Документите на фонда.

Важно е да се знае, че инвестицията в дялове на Фонда не е банков депозит и следователно тя не е гарантирана съгласно Закона за гарантиране влоговете в банките или от някакъв друг вид гаранция. Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

(*) Според статистиката за БНБ за лихвения процент по салда по срочни депозити в  евро  на сектор Домакинства със срок над 1 ден до 2 години, публикувани на интернет страницата на БНБ в таблица „Лихвени проценти и обеми по салда по срочни депозити на сектор Домакинства”.

(**) Очакваната брутна годишна доходност на Фонда е около 4% за следващите 12 месеца, какъвто е и препоръчителният инвестиционен хоризонт на Фонда.

(***) Базирано на средната доходност на примерен диверсифициран портфейл от облигации с инвестиционен рейтинг и дюрация 1.5 години, деноминирани в евро, към 11.04.2023 г. 

Сценарии за резултатите 2024г.

 

 

 

 

Обобщена информация към 12.07.2024
Нетна стойност на активите за един дял EUR 1 032.6385
Нетна стойност на активите EUR 4 223 940.8900
Брой дялове 4 090.4351
Емисионна стойност на ЕДИН дял
Емисионна стойност на ЕДИН дял EUR 1 032.6385
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял EUR 1 027.4753
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 м. EUR 1 032.6385

Документи

Периодична информация

Управляващо дружество

Експат Асет Мениджмънт ЕАД София, ул. Г. С. Раковски 96А Тел.: +359 2 980 1881 Факс: +359 2 980 7472 E-mail: office@expat.bg Web: www.expat.bg

Банка депозитар

Юробанк България АД София, бул. Околовръстен път 260 Тел.: +359 2 816 6215 Факс: +359 2 988 8191 E-mail: custody@postbank.bg Web: www.postbank.bg

Банката депозитар съхранява активите на фонда и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.