Стани клиент

Съобщение за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”

17.11.2020

Съобщение за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“, управляван от „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”, управляван от „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

За вливането на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” е взето решение от органите на двете управляващи дружества и е издадено разрешение от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 854-ДФ от 17.11.2020 г., съгласно реда, предвиден в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

С настоящото съобщение Ви представяме за изтегляне Информационен документ, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 151, ал.1 от ЗДКИСДПКИ, в който подробно са описани обстоятелствата във връзка с преобразуването (в т.ч. процедурни въпроси и възможно въздействие на преобразуването върху дялопритежателите) и правата на дялопритежателите в Преобразуващия се фонд и в Приемащия фонд във връзка с преобразуването.

С настоящото съобщение Ви представяме и следната основна информация за преобразуването:

1. Период за предоставяне на информация на инвеститорите и за упражняване на правото за обратно изкупуване

На притежателите на дялове в Преобразуващия се фонд и Приемащия фонд ще се предоставя информация на интернет страниците на управляващите дружества, по телефон, имейл, както и на място в офисите на двете управляващи дружества, която да им позволи да направят информирана преценка за влиянието на преобразуването върху техните инвестиции или да упражнят правото си за обратно изкупуване.

Документът с информация до притежателите на дялове на двата фонда по чл. 151 от ЗДКИСДПКИ ще бъде предоставян на дялопритежателите в съответствие с разпоредбите на чл. 106 от Наредба № 44 на КФН във връзка с § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на ЗДКИСДПКИ и може да бъде изтеглен тук.

Притежателите на дялове в Преобразуващия се фонд следва да имат предвид, че по отношение възможността за упражняване на правото на обратно изкупуване и в този случай се прилагат императивните норми на Семейния кодекс по отношение разпореждане с имущество на името на деца (чл. 130 от СК). Периодът за предоставяне на информация на инвеститорите и упражняване на правото за обратно изкупуване е поне 30 (тридесет) календарни дни преди крайния срок за подаване на искане за обратно изкупуване и започва от деня, следващ уведомяването по чл. 106 от Наредба № 44 на КФН.

2. Дата на окончателно спиране на емитиране и обратно изкупуване на дялове от Преобразуващия се фонд

Датата на окончателно спиране на емитиране и обратно изкупуване на дялове от Преобразуващия се фонд е 11.01.2021 г.

3. Дата на изчисляване на коефициента на замяна

Датата на изчисляване на коефициента на замяна на дялове от Преобразуващия се фонд в дялове от Приемащия фонд е 18.01.2021 г.

4. Ефективна дата на преобразуването

Ефективната дата на преобразуването е 25.01.2021 г.

5. Оповестяване на преобразуването

Пораждането на действие на преобразуването се оповестява от управляващите дружества на приемащата и преобразуваща се колективна инвестиционна схема на интернет страниците им и за него се уведомява Комисията за финансов надзор. Управляващото дружество на Приемащия фонд ще подаде необходимите заявления за заличаване на Преобразуващия се фонд в Регистър „Булстат“ и в регистъра за КИС по чл. 30 ал. 1, т. 4 от ЗКФН, както и за заличаване на емисията в „Централен Депозитар“ АД.

 

Информация за притежателите на дялове в ДФ „Алфа SOFIX Индекс“ и в БТФ „EXPAT SOFIX UCITS ETF”, изготвенa в съответствие с изискванията на чл. 151, aл. 1 от ЗДКИСДПКИ

 Желателно е всички дялопритежатели да прочетат този информационен документ, за да се запознаят с преобразуването и правата си във връзка с него, както и с характеристиките на приемащия фонд и с начина, по който той извършва дейност. Желателно е също така да бъде прочетена и ключовата информация за инвеститорите на приемащия фонд, която представлява приложение към информационния документ.

 

Придружаващи документи: 

Ключова информация за инвеститорите на “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”

План за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” 

 

Новите дялопритежатели на БТФ “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” могат да станат клиенти на Експат Асет Мениджмънт ЕАД, като си открият инвестиционна сметка при нас. Чрез нея ще могат да търгуват дяловете си на борсите в София, Франкфурт и Лондон. Индивидуалната инвестиционна сметка е активно управляван портфейл от финансови инструменти и дава достъп до възможности за инвестиции от цял свят в различни класове активи и в разнообразни валути. Повече за индивидуалните инвестиционни сметки при Експат може да видите тук.

Новите дялопритежатели на БТФ “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” също така имат възможност да прехвърлят своите дялове от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF по сметка при избран от тях инвестиционен посредник, след което ще могат да ги търгуват на Българската фондова борса.