Стани клиент

Отрицателни банкови лихви и балон при имотите. Къде да търсим доходност за парите ни?

04.10.2021

Отрицателни лихви в банките, опасения за засилваща се инфлация, очаквания за нов балон в имотите. Така изглежда инвестиционният климат в Европа през последните месеци. В тази ситуация все повече домакинства и бизнеси са изправени пред трудния избор – как да управляват разумно своите свободни средства и къде да търсят доходност за парите си.

Брокери на имоти, банки и застрахователи се надпреварват с предложения за различни спестовни и инвестиционни алтернативи. За какво трябва да внимават инвеститорите и каква информация да потърсят, избирайки къде да насочат спестяванията си?

На първо място, човек трябва да бъде наясно какви са целите, които търси с дадена инвестиция. Едно би било решението, ако е настроен силно консервативно и иска на всяка цена да защити спестената сума, а темата за доходността е второстепенна. Друго, ако е склонен към поемане на по-висок риск с цел по-висока печалба. За един е важна темата за ликвидността, тъй като не може да планира кога би имал нужда от средства. Друг търси фиксирана доходност, дори и с риска на „заключване“ на средствата за по-дълъг период.

Ориентирайки се в палитрата от инвестиционни и спестовни продукти, инвеститорите трябва да обърнат внимание и на някои ключови фактори:

  1. Проучете какво ниво на риск и волатилност дава избраният инвестиционен продукт.

Ако се насочите към фонд или комбинация от фондове, уверете се, че нивото на риск подхожда на вашите очаквания, инвестиционен хоризонт, финансови възможности и психологически профил. Често готовите инвестиционни решения под формата на фонд с предварително дефиниран инвестиционен профил не могат да паснат на специфичните нужди на конкретния инвеститор. Или не отразяват изискванията му по отошение на поеманите рискове.

Ако клиентът има относително краткосрочен инвестиционен хоризонт (планира да изтегли част или цялата сума до 2-3 години), тогава за него са по-подходящи по-нискорискови инструменти с по-ниска ценова волатилност и голяма ликвидност. Такива инструменти обаче носят много ниска доходност. Дългосрочният инвестиционен хоризонт (ако се спазва дисциплинирано), от друга страна, дава възможност за държане на по-волатилни и сътоветно по-рискови инструменти, които носят много по-висока осреднена годишна доходност в дългосрочен план.

Добре е, ако искате да инвестирате в такива инструменти, да го правите чрез професионално и активно управлявана лична инвестиционна сметка при управляващо дружество с опит и капацитет в тази сфера. Това няма да елиминира, но ще намали значително пазарния, а и други видове рискове, във вашия портфейл в сравнение със сценарий, където сами се опитвате да „уцелите“ правилните позиции на пазара или където купувате фондове от някой дистрибутор (обикновено банка), без инвестиционен съвет и без ангажимент за активно управление на позициите.

  1. Разберете гарантирана ли е главницата и какво означава това.

При структурирани продукти е важно инвеститорът да знае има ли някаква защита на инвестираната сума, кой дава гаранцията и по какъв начин, т.е. към кого се поема кредитен риск и какво е финансовото здраве на съответната компания-гарант. Често скрито под името на известния и утвърден бранд всъщност самият инвестиционен продукт е създаден и управляван от друго дружество. Трябва да се има предвид, че такъв тип инвестиции се структурират с първа задача да ограничат потенциалната загуба, което лимитира и възможността за по-висока печалба.

По правило инвестиционните инструменти – като договорни фондове и структурирани продукти – не гарантират главницата на инвестицията и доходността. Гаранция за главницата може да се даде частично (например до 90%) или изцяло само при някои структурирани продукти с много дълъг срок на заключване на парите – между 7 и 10 години. През това време инвеститорът не може да тегли парите си нито частично, нито изцяло. При договорни фондове, при борсово търгувани фондове, акции, облигации и други инструменти на глобалните пазари има незабавна ликвидност – т.е. те могат да бъдат продадени веднага и инвеститорът да разполага с парите си във всеки един момент. Обикновено при инвестиция в такива инструменти няма възможност за защита на главницата – освен ако тези инструменти не са част от активно управляван портфейл, в който асет мениджъра включва и хеджиращи риска инструменти (обикновено деривати като опции, форуърдни договори и други).

  1. Научете има ли период на „заключване“ на средствата.

При инвестиционни (структурирани) продукти с гарантирана главница инвеститорът обикновено не може да тегли средства определен брой години – например, 5, 7 или 10. Ако търсите гъвкавост и ликвидност, такъв тип инвестиция може да не е подходяща за вас, тъй като – за разлика от банков депозит – предсрочното теглене на инвестираната сума е невъзможно, дори частично. Договорните фондове, борсово търгуваните фондове, както и повечето инструменти (акции и облигации), търгувани на големите световни борси, предлагат незабавна ликвидност.

  1. Попитайте за таксите.

Често при структурирани продукти или фондове не всички такси са видими за инвеститора. Част от тях могат да са включени в цената на инструментите при покупка, а друга солидна част да се дължат при теглене. Позаинтересувайте се за текущата отчетност, която ще получавате от дистрибутора за своите позиции (фондове и структурирани продукти). Законите изискват дистрибуторите на финансови продукти (най-често банки в България) да посочват ясно към клиентите таксите, „вградени“ в продуктите, както и комисионите, които те получават при продажбата им на клиенти. Както и да осигуряват текуща отчетност с подробна информация за състоянието на позициите.

  1. Помислете за диверсификацията.

Не е разумно личните или фирмените ликвидни спестявания да са насочени към една държава или регион, а най-вече към собствената ни, където имаме естествена концентрация на икономически и политически рискове. Помислете за комбинация от инструменти, които биха ви дали експозиция към различни класове активи, икономически сектори, държави и региони. Професионално и активно управляваната лична инвестиционна сметка би била добре диверсифицирана съобразно рисковия профил, определен при откриването й.

Такава сметка позволява персонализирана инвестиционна стратегия, която да намали риска в личните ви финанси като цяло – например, ако сте собственик на хотели и бизнесът (доходът) ви зависи основно от туристическия бранш, вашият инвестиционен мениджър вероятно няма да купува за вас инструменти, които са свързани с туристическия сектор.

  1. Уверете се, че получавате независима инвестиционна консултация и обективна професионална препоръка, съответстваща на вашия профил.

Всяка финансова институция предлага палитрата от инвестиционни и спестовни продукти, до които има достъп. Или пък такива, от които най-много печели, защото са нейни продукти или продукти на свързана с нея фирма. Разумно е да потърсите независим инвестиционен мениджър с голямо „меню“ от спестовни инвестиционни продукти от цял свят и без конфликти на интереси, който би могъл да предостави обективен професионален съвет на база на конкретните изисквания и профил на инвеститора.

  1. Информирайте се дали вашият инвестиционен мениджър действа проактивно или пасивно, само по ваше нареждане.

Динамичната икономическа и политическа ситуация в световен мащаб предполага активно управление на инвестициите и бърза реакция при променяща се пазарна конюнктура. Добре е вашият избран партньор да действа проактивно в защита на вашите интереси, като в същото време ви информира за това.

Ако срещате трудности в това да се ориентирате в палитрата от инвестиционни и спестовни продукти, може да се възползвате от безплатните индивидуални срещи, които предлага една от водещите независими инвестиционни компании у нас Експат Асет Мениджмънт. Повече информация може да откриете тук.

На българския пазар на инвестиционни и спестовни продукти има услуга, която до голяма степен елиминира изброените по-горе рискове и притеснения. Това е индивидуалната инвестиционна сметка и е най-широко разпространеният начин за спестяване в развитите държави. В България няколко компании предлагат подобна услуга с обхват и качество, отговарящи на международните стандарти. Експат Асет Мениджмънт е водещата финансова институция за професионално управление на такива сметки в България, с клиенти от близо 40 държави и достъп до всички пазари по света във всички класове активи. Чрез инвестиционна си сметка в Експат клиентите имат достъп до десетки хиляди фондове и всякакви други инвестиционни инструменти от цял свят.

Индивидуалната инвестиционна сметка при Експат е спестовен продукт. При нея клиентите получвата добра диверсификация, незабавна ликвидност, персонализирана стратегия според спецификите и нуждите си, плюс професионално активно управление на парите си. Именно персонализирания подход дава възможност на добрия инвестиционен мениджър да предложи индивидуално решение както за инвеститори, които търсят висока степен на защита на инвестираната сума, така и за такива, които се интересуват от максимална възвръщаемост на вложените средства.

Индивидуалната инвестиционна сметка при Експат има следните ключови характеристики:

✔️ Персонализирана стратегия. Инвестиционен план според личните възможности за спестяване и житейски цели, стратегия и структура според индивидуалните очаквания за доходност и риск апетит. Инвестиционната сметка дава решения както за консервативните инвеститори, които имат за цел да съхранят стойността на парите си, така и за по-рисково настроените, които търсят да максимизират печалбата.

✔️ Без мистериозни структурирани продукти „черни кутии“ и без скрити такси. Пълна прозрачност по отношение на активите, в които са инвестирани средствата, доходността, която те носят, и разходите по управлението на портфейла.

✔️ Незабавна ликвидност, без период на „заключване“ и без такси за изтегляне на средства. Може да вкарвате и теглите пари от спестовната си инвестиционна сметка по всяко време без ограничения – както с разплащателна сметка.

✔️ Реална собственост върху активите и сигурно съхранение в утвърдени международни депозитарни институции. Експат е единственото управляващо дружество у нас, което използва 5 международни банки-депозитари за съхранението на активите на своите клиенти – без кредитен риск към управляващо дружество, банки или посредници.

✔️ Добра диверсификация и инвестиционен фокус върху глобалните икономики, защита на спестяванията от български политически и икономически рискове.

✔️ Хеджиращи стратегии за ограничаване на пазарни и други рискове при специални ситуации на глобалните пазари.

✔️ Активно професионално управление от екипа от портфолио мениджъри и анализатори на една от най-големите финансови институции за управление на инвестиции и спестявания в България.

 

Експат Асет Мениджмънт наскоро обяви и интересно предложение за нови клиенти. Всеки нов клиент, открил инвестиционна сметка на стойност над 50 000 лв. до 31 октомври 2021 г., получава 6 месеца без такси за управление. Повече може да откриете тук.