Стани клиент

Оповестяване на информация по чл. 9, ал. 1 ЗДКИСДПКИ

18.06.2020

Оповестяване на информация по чл. 9, ал. 1 ЗДКИСДПКИ 

Средномесечната нетна стойност на борсово търгуваните фондове на „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF, Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF, Expat Poland WIG20 UCITS ETF, Expat Greece ASE UCITS ETF и Expat Slovakia SAX UCITS ETF за последните 6 месеца е в размер под минимума от 500‘000 лв. според чл. 9 на ЗДКИСДПКИ вследствие на обратно изкупуване. Предприети са действия за допускане до търговия на два от тях на борсата в Любляна, както и действия по популяризиране на фондовете и изграждане на мрежа от дистрибутори с цел привличане на нови инвеститори. Тези мерки вече се отразяват положително на останалите борсово търгувани фондове на „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД, които отбелязват увеличаване, както в нетната стойност на активите, така и в изтъргуваните обеми на борсата във Франкфурт. Посочените мерки вече са стартирани, а срокът в който се очаква фондовете да възстановят размера на нетната стойност на активите си, е 6 месеца.