Стани клиент

Коефициент на замяна за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”

18.01.2021

Съгласно Плана за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” днес, 18.01.2021 г., е определен коефициентът на замяна на дялове от Преобразуващия се фонд в дялове от Приемащия фонд.

Коефициентът на замяна е съотношение, с което ще бъдат заменени дялове от Преобразуващия се фонд („Алфа SOFIX Индекс“) с дялове на Приемащия фонд (“Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”), закръглено до четвъртия знак след десетичната запетая. Това съотношение се изчислява на база на последно пресметната нетна стойност на активите на един дял на двата фонда преди ефективната дата на преобразуването.

Изчисленият коефициент на замяна е 0.5393. Това означава, че количеството нови дялове от Приемащия фонд, които дялопритежател в Преобразуващия се фонд ще получи, се изчислява от произведението между броя дялове от Преобразуващия се фонд и коефициента на замяна, като полученото число се закръгля надолу до цяло число.

Ефективната дата на преобразуването е 25.01.2021 г.

Повече информация за преобразуването чрез вливане може да откриете в следните документи:

Информация за притежателите на дялове в ДФ „Алфа SOFIX Индекс“ и в БТФ „EXPAT SOFIX UCITS ETF”, изготвенa в съответствие с изискванията на чл. 151, aл. 1 от ЗДКИСДПКИ

План за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” 

Допълнителна информация за Приемащия фонд може да откриете тук.

Новите дялопритежатели на БТФ “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” могат да станат клиенти на Експат Асет Мениджмънт ЕАД, като си открият инвестиционна сметка при нас. Чрез нея ще могат да търгуват дяловете си на борсите в София, Франкфурт и Лондон. Индивидуалната инвестиционна сметка е активно управляван портфейл от финансови инструменти и дава достъп до възможности за инвестиции от цял свят в различни класове активи и в разнообразни валути. Повече за индивидуалните инвестиционни сметки при Експат може да видите тук.

Новите дялопритежатели на БТФ “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” също така имат възможност да прехвърлят своите дялове от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF по сметка при избран от тях инвестиционен посредник, след което ще могат да ги търгуват на Българската фондова борса.