Стани клиент

Взаимният фонд за облигации на Експат с доходност 4 пъти над инфлацията

26.08.2021

Взаимният фонд Expat Global Bonds е реализирал доходност от +62.12% от създаването си в края на 2009 г. до момента. Това е 4 пъти над нивото на инфлацията в Еврозоната за същия период (която възлиза на 15.17% с натрупване от ноември 2009 г. досега).

Експат Глобални Облигации (Expat Global Bonds) е договорен (взаимен) фонд от отворен тип, който дава експозиция към диверсифициран портфейл от ликвидни облигации (държавни и корпоративни) на емитенти от цял свят от предимно инвестиционен клас. Неговата цел е да търси баланс между съхранение на стойността на спестяванията и потенциал за добра доходност. Стреми се да предлага по-добра възвръщаемост от депозити и други нискорискови спестовни продукти, но с едно голямо предимство – инвестициите във фонда са напълно ликвидни и могат да се продадат по всяко време. А печалбата от тази инвестиция не се облага.

Със своята инвестиционна стратегия и активно управление от 2009 г. досега фондът на годишна база е предоставил на своите инвеститори нетна средногодишна доходност от +4.2%.

Графика: Сравнение между представянето на ДФ Експат Глобални Облигации и нивото на инфлацията в Еврозоната и в България от създаването на фонда (XI.2009 г.) досега

Кумулативни стойности от XI.2009 г. досега Средногодишни стойности от XI.2009 г. досега
ДФ Експат Глобални Облигации: +62.12% ДФ Експат Глобални Облигации: +4.2%
Инфлация в Еврозоната: +15.17% Инфлация в Еврозоната: +1.2%
Инфлация в България: + 21.10% Инфлация в България: + 1.6%
Данните са за периода от 30.11.2009 до 23.08.2021 г. Източник: Expat Asset Management; Европейска централна банка; НСИ.

 

Как да инвестирам?    

Expat Global Bonds е управляван от една от най-големите компании за управление на активи у нас Експат Асет Мениджмънт. В този и стотици други инструменти на глобалните финансови пазари може да инвестирате чрез индивидуална инвестиционна сметка при Експат.

Такава сметка може да откриете бързо и сигурно онлайн, следвайки следните стъпки:

  1. Попълнете нашия онлайн въпросник за определяне на рисковия профил.
  2. Направете регистрация в мобилното приложение Евротръст за електронна идентификация и обмяна на документи.
  3. Свържете се с нас, за да обсъдим конкретните стратегии и възможности, подходящи за вас.

Ако имате интерес към този инструмент или желаете да обсъдите с нашия екип цялостна стратегия за управление на личните спестявания,

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА БЕЗПЛАТНА СРЕЩА (ОНЛАЙН ИЛИ НА ЖИВО)
Чрез нашата форма за резервация тук
или като се обадите на +359 2 980 2201 или пишете на clients@expat.bg
 
Как работи инвестицията в договорен (взаимен) фонд?
 
Договорният фонд представлява професионално управляван инвестиционен портфейл с конкретен инвестиционен фокус. Всеки инвеститор, закупил дялове от договорен фонд, на практика получава пропорционален дял от цялото портфолио на фонда и по този начин дори с малки суми постига добра диверсификация и експозиция към богата палитра от инструменти при по-малки транзакционни разходи и нулеви данъци. 

Инвеститорите купуват и продават дялове от фонда по определената за деня цена (НСА на дял). Тази цена се изчислява на база стойността на активите на фонда към дадения момент. Когато стойността на инструментите, в които фондът инвестира, се увеличава, расте и цената на фонда и съответно стойността на индивидуалната инвестиция.
 
Предимства
  • Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да купува и продава дялове по всяко време.
  • Без данък печалба. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.
  • Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Всеки фонд съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава по-добра диверсификация и експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по-трудно или при по-високи разходи. 
  • Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които ежедневно следят пазарите и световните икономически и политически новини и активно менажират портфолиото на фонда.
  • Инвестиция с нисък праг, подходяща за месечно спестяване. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване и своеобразна алтернатива на доброволното пенсионно осигуряване.
  • Отчетност и регулация. Договорните фондове оперират под непрекъснатия контрол на Комисията за финансов надзор. Актуална информация за цени, доходности, структурата на портфейла и отчети за дейността се публикуват на сайта на управляващото дружество.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Настоящото маркетингово съобщение има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на договорните фондове, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.