Стани клиент

Договорен фонд Експат Глобални Облигации с годишна доходност от +4.23%

01.07.2020

+4.23% е нетната средна годишна доходност на договорния фонд Експат Глобални Облигации от създаването му през 2009 г. досега (с последни данни от 30.06.2020 г.). За миналата година (2019 г.) фондът е постигнал доходност от +6.24%.

Експат Глобални Облигации е консервативен активно управляван договорен фонд, чрез който инвеститорите получават експозиция към диверсифициран портфейл от ликвидни облигации (държавни, корпоративни и банкови) на емитенти от цял свят, предимно с инвестиционен клас. Този фонд отваря за широк кръг инвеститори възможността да притежават в палитрата си от лични спестявания активи, до които трудно имат достъп самостоятелно. Експат Глобални Облигации се стреми да предлага по-добра възвръщаемост от депозити, но с едно голямо предимство – инвестициите във фонда са напълно ликвидни. Дяловете се търгуват в лева, но инструментът не е обвързан с валутен риск към българската валута, тъй като се състои от инструменти основно в щатски долари и евро.

Предимства за инвеститорите

≡      Стабилен исторически ръст на цената на фонда

≡      Ниска волатилност

≡      Незабавна ликвидност

≡      Без данък върху капиталовата печалба

≡      Висока диверсификация по региони, страни и сектори

≡      Нисък минимален праг за инвестиране – 100 лв.

≡      Активно и професионално управление на портфейла

≡      Отчетност и регулация

Повече информация за портфолиото и представянето на фонда, както и пълния пакет от документи може да намерите на сайта на Експат тук.

Индикативно разпределение на портфейла на фонда по региони

Индикативно разпределение на портфейла на фонда по сектори

Какво представляват облигациите?

Облигациите са дългови ценни книжа, които могат да бъдат емитирани от компания (корпоративни облигации) или държава (държавни облигации). Издателят на облигацията изплаща установена лихва на определен интервал от време (напр. 6 или 12 месеца), а в края на срока на облигацията има задължение да изкупи дълга си обратно. Едновременно с това облигациите се търгуват на борсите подобно на други ценни книжа и там цената им се променя според търсенето и предлагането. По този начин инвеститорите в облигации печелят от няколко компонента:

1. Годишна доходност от купонно плащане

Инвеститорът получава регулярна доходност под формата на купонно плащане. Купоните обикновено се изплащат веднъж годишно или на части –на шест или три месеца. Докато при депозитите предсрочното теглене означава загуба на лихвата, при облигациите не е така. Във всеки един момент, когато инвеститорът реши да продава, той получава натрупаната към съответната дата лихва, т.е. не губи доходността от купон.

2. Покачване на пазарната цена

Облигациите се търгуват на борсата подобно на други ценни книжа. Тяхната цена ежедневно се мени, макар с по-малки темпове в сравнение с по-високорискови и волатилни инструменти (напр. акциите). Инвеститорът може да реши да държи облигацията до падеж, когато тя ще му бъде изплатена от компанията-емитент по номинал, ноо може и да продаде инструмента по-рано при покачване на цената на пазара, като така спечели от положителната разлика при продажба и покупка.

 

Как работи инвестицията в договорния фонд Експат Глобални Облигации?

Експат Глобални Облигации е договорен фонд от отворен тип с котировки два пъти седмично. Инвеститорите купуват и продават дялове от фонда по определената за деня цена (НСА на дял). Тази цена се изчислява на база стойността на активите на фонда към дадения момент и се публикува на сайта на управляващото дружество. Когато стойността на инструментите, в които фондът инвестира, се увеличава, расте и цената на фонда и съответно стойността на индивидуалната инвестиция.

Всеки инвеститор, закупил дялове от договорния фонд, на практика получава пропорционален дял от цялото портфолио на фонда. По този начин дори с малки суми инвеститорът постига добра диверсификация и експозиция към богата палитра от инструменти при по-малки транзакционни разходи и нулеви данъци.

 

Нетна стойност на активите на дял (дек. 2009 – юни 2020), в лева

 

Такси на Договорен фонд Експат Глобални Облигации    
  До 500 000 лв. Над 500 000 лв.
Такса при покупка  1.00% 0.50%
  До 24 месеца Над 24 месеца
Такса при обратно изкупуване  1.00% 0.00%
Фиксирано годишно възнаграждение (% от НСА)   0.9%
Плаващо възнаграждение от 10% от постиганата доходност, изчислявано върху положителната разлика между НСА за текущия ден и най-високата НСА до момента, постигната през календарната годинa    

Повече за договорните фондове на Експат Асет Мениджмънт може да откриете тук.

-------------------------------------------------

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.
Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на договорните фондове, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.
Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.