Инвестиционни стратегии, базирани на фондовете на Amundi

Експат Асет Мениджмънт работи като институционален инвеститор, за да конструира инвестиционни спестовни сметки, базирани на фондовете на Amundi. Чрез инвестиционна сметка при Експат клиентите ни имат достъп до всичките няколкостотин договорни и борсово търгувани фонда на най-голямото дружество за управление на активи в Европа.

Amundi сметката при Експат представлява активно управляван портфейл от фондове със следните основни характеристики:

  • Персонализирана стратегия. Самостоятелно непрофесионалният инвеститор трудно може да се ориентира в богатата палитра от инвестиционни и спестовни продукти и да избере подходящите инструменти и правилното разпределение. При конструиране на инвестиционна сметка екипът на Експат определя подходящите стратегии и разпределение на активите на база рисковия профил на клиента, хоризонта на инвестицията, финансовите възможности и цели и други специфични изисквания и индивидуални характеристики. Предимство е достъпът до широката палитра от фондови продукти на Amundi, включващи договорни и борсово търгувани фондове: активно или пасивно управлявани, индексни или тематични, покриващи определени сектори, региони или класове активи.
  • Активно управление. Екипът от портфолио мениджъри и анализатори ежедневно следи инвестиционната сметка и позициите в нея и взима стратегически и тактически решения според пазарната ситуация и инвестиционните цели на клиента.
  • Гъвкавост на инвестиционната стратегия и незабавна ликвидност. Една от основните характеристики на инвестиционната сметка при Експат е да обслужва житейската и финансова динамика на всеки инвеститор. Няма фиксирани размер или периодичност на вноските, няма периоди на заключване на инвестицията.
  • Достъп до всичките няколкостотин договорни и борсово търгувани фонда на най-голямото дружество за управление на активи в Европа. Това означава възможност за инвестиция в инструменти на Amundi, които не са свободно налични за български индивидуални инвеститори.
  • Реална собственост върху активите и сигурно съхранение в международни депозитари.

 

За Amundi

Amundi (Амунди) е най-голямото дружество за управление на активи в Европа по размер на управляваните активи и се нарежда в първите 10 в световен мащаб. С няколкостотин фондови продукта и над 100 млн. ритейл, институционални и корпоративни клиенти в цял свят.

В началото на 2022 г. Amundi финализира процеса по придобиване на Lyxor Asset Management, което означава, че в семейството на Amundi от тази година влизат и над 200 фонда, понати под бранда Lyxor – също достъпни за българските инвеститори чрез Експат Асет Мениджмънт.

Палитрата от фондове на Amundi може да разгледате тук.

 

Ако желаете да се срещнете с експертите на Експат, за да научите повече за конструирането на инвестиционни спестовни сметки, базирани на фондовете на Amundi, както и за други решения за вашите спестявания, заявете своята беплатна индивидуална среща онлайн или на живо чрез нашата форма за резервации или на clients@expat.bg и +359 2 980 1881.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Представените стратегии представляват инвестиционни портфейли по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Експат Асет Мениджмънт е управляващо дружество с лиценз да управлява портфейли на клиенти и да предоставя инвестиционни консулатции. Подборът на отделните инструменти и структура на портфейла се извършва на база профила на всеки инвеститор. Представените текстове и документи имат само информационна цел и никоя част от тях не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорът бива информиран за комисионите, таксите и другите разходи предварително при обсъждане на съответната стратегия. Инвеститорът има достъп и може да се запознае предварително с пакета документи за всеки избран фонд на Amundi (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, правила и др.). Експат Асет Мениджмънт не е дистрибутор на фондовете на Amundi, а в качеството си на управляващо дружество и институционален инвеститор има достъп до първичния пазар на тези инструменти.