Стани клиент

Успешно приключи вливането на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгувания фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”

26.01.2021

На 25 януари 2021 г. успешно завърши процесът по преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгувания фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Дяловете от Преобразуващия се фонд бяха заменени с дялове на Приемащия фонд по коефициент на замяна 0.5393.

 

Повече информация за преобразуването чрез вливане може да откриете в следните документи:

Информация за притежателите на дялове в ДФ „Алфа SOFIX Индекс“ и в БТФ „EXPAT SOFIX UCITS ETF”, изготвенa в съответствие с изискванията на чл. 151, aл. 1 от ЗДКИСДПКИ

План за преобразуване чрез вливане на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ в борсово търгуван фонд “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” 

Окончателен доклад на проверителя по преобразуването чрез вливане

 

Новите дялопритежатели на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF могат да получат повече информация за своите активи от Експат Асет Мениджмънт – управляващото дружество на Приемащия фонд. Те могат да станат клиенти на Експат Асет Мениджмънт, като си открият инвестиционна сметка при нас. Чрез нея ще могат да търгуват дяловете си на борсите в София, Франкфурт и Лондон. Индивидуалната инвестиционна сметка е активно управляван портфейл от финансови инструменти и дава достъп до възможности за инвестиции от цял свят в различни класове активи и в разнообразни валути. Повече за индивидуалните инвестиционни сметки при Експат може да видите тук

Новите дялопритежатели на БТФ “Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF” също така имат възможност да прехвърлят своите дялове от Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF по сметка при избран от тях инвестиционен посредник, след което ще могат да ги търгуват на Българската фондова борса.