Стани клиент

Симеон Тодоров: Пазарите от ЦИЕ се отличават със сравнително високи дивидентни доходности, особено Румъния и Словения с над 7%

18.12.2018

Симеон Тодоров е инвестиционен консултант в Експат Асет Мениджмънт. Управлява част от семейството борсово търгувани фондове, които компанията създаде през последните 2 години. Има бакалавърска степен по икономика и финанси в University of Surrey, Великобритания, преминава и през обменна програма в University of Hong Kong. Симеон е кандидат за квалификацията CFA, като през 2018 г. е преминал Ниво 1.

Интервю за Investor.bg

Каква е дивидентната доходност на различните пазари, които покриватe с индексни фондове?

Пазарите от Централна и Източна Европа се отличават със своите сравнително високи дивидентни доходности, особено спрямо по-голямата част от развитите пазари. Средната дивидентна доходност за 11-те пазара, които покриват индексните фондове на Експат (Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Македония, Румъния, България и Гърция), е около 3.6%. Разбира се, за различните пазари варират – от 1.2% за сръбския до 7.6% за румънския.

Какви основни специфики виждате на различните пазари?

На първо място трябва да отбележим силния икономически прираст, който е характерен за региона – силно изпреварващ този на страните от Западна Европа. Този ръст е съпътстван и от структурни промени, които допълнително спомагат за тяхната икономическа конвергенция. Регионът се отличава с относително високо квалифицирана работна ръка, относително ниска безработица, стабилна инфлация и нарастващо ниво на приходите на населението. Това са предпоставки за дългосрочното създаване на стабилна и покупателно способна потребителска база, която би довела до увеличение на потреблението, чужди инвестиции и по-стабилен дългосрочен ръст на икономиката.

Освен това с някои изключения пазарите в източна Европа са евтини на база на печалби и отчетни стойности – Словения, Румъния и Сърбия, например, се търгуват на P/E около 9, при над 15 за широкoевропейския EUROSTOXX 600.

Друга характеристика на част от тези пазари е тяхната „затвореност“ за големи международни инвеститори – по-ниска ликвидност, липсата на достатъчно информация на чужди езици, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори. Това са част от недостатъците на региона, които до момента спъваха международните инвеститори да погледнат към атрактивните перспективи, които тези пазари предлагат. Можем да кажем, че с ETF-ите на Експат и тяхното листване в големите финансови центрове Франкфурт и Лондон тези технически спънки се преодоляват. Експат Асет Мениджмънт изгради инфраструктурата и трансграничната свързаност. В момента инвеститори от цял свят могат да инвестират индиректно на борсите в региона чрез нашите индексни фондове. 

Кои пазари са неликвидни като българския и кои са най-ликвидни?

От пазарите, които се покриват от 11-те борсово търгувани фондове на Експат можем да отличим словашкия като най-неликвиден, следван от бившите югославски републики – Македония, Сърбия, Хърватия и Словения. Въпреки това, среднодневните обороти с акциите от основните индекси на Загребската и Люблянската борси са съответно около 3 и 4 пъти по-големи от тези на Софийската.

С голяма разлика най-ликвидният пазар в региона е полският, следван от гръцкия, унгарския и чешкия. За сравнение, среднодневният оборот на акциите, част от румънския основен индекс BET, e около 6.6 млн. евро за последните месеци – при около 0.25 млн. евро оборот за акциите от българския SOFIX.

Положителното при инвестиция на тези пазари през борсово търгувани фондове е, че темата за избора на отделните акции и тяхната ликвидност не е от голямо значение за потенциалните инвеститори. Отпада необходимостта от анализ на всяка компания, защото инвеститорът получава диверсифицирана експозиция към целия индекс. А едновременното функциониране на първичен и вторичен пазар дава висока ликвидност независимо от обема.

Фондът на Експат, който следва индекса BET в Румъния (Expat Romania BET UCITS ETF), е един от малкото на плюс в последните месеци, защо според вас?

Румънската икономика е водеща за региона по редица показатели – силен растеж, сравнително ниска задлъжнялост и бързо спадаща безработица. Цялостно погледнато макроикономическата картина в страната изглежда повече от добре. Румъния изпъква още повече заради бързия темп на развитие на местния капиталов пазар, ръста в чуждите преки инвестиции и стабилната банкова система. Пазарната капитализация на основния сегмент на Букурещката фондова борса надхвърля 35 млрд. евро, а среднодневният оборот е почти 9 млн. евро. А през последните месеци Румъния се доближи непосредствено до получаването на статут на “Emerging Market” от страна на британската агенция за изчисляване на индекси FTSE Russell, допълнително затвърждавайки сериозния напредък и постиженията на местния капиталов пазар.

Кой от фондовете на Експат бихте препоръчали на инвеститор, харесващ дивидентната доходност и защо?

Акциите от румънските и словенските индекси биха предоставили експозиция към най-високи дивиденти доходности – към този момент от над 7% и за двата пазара. Важно е да уточним обаче, че борсово търгуваните фондове на Експат не дистрибутират получените дивиденти към инвеститорите, а ги реинвестират, увеличавайки нетната стойност на активите си по този начин. Това на практика означава, че ефектът от дивидентите влиза в цената на фонда и потенциалните инвеститори я получават косвено с нарастването на цената на дял.