Стани клиент

Никола Янков: Първият български ETF ще генерира допълнителен интерес към борсата

05.10.2016

Интервю за Economic.bg

Никола Янков е управляващ партньор в „Експат Капитал“ – една от най-големите независими компании за управление на активи у нас. Заемал е различни мениджърски позиции в частни компании, бил е замесник-министър на икономиката, след това на транспорта и съобщенията. Завършил е икономика в университета „Корнел“ в САЩ.
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е първият у нас борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния борсов индекс SOFIX. Българският индексен ETF е един от малкото подобни инструменти в Централна и Източна Европа. Търговията с дялове на фонда на борсата стартира на 27 септември при силен интерес. Фондът е организиран и управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт“.
„Експат Асет Мениджмънт“ е управляващо дружество с 10-годишен опит на пазара, дъерна компания на „Експат Капитал“ АД. Дружеството управлява 3 договорни фонда (Expat Bonds, Expat Global Equities и Expat Emerging Markets Stocks) и стотици индивидуални портфейли.


Г-н Янков, преди малко повече от седмица стартирахте първия борсово търгуван фонд в България - Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF. Разкажете как се случиха нещата?

Три седмици преди старта на търговията започнахме да набираме средства на първичния пазар, където издадохме дялове за около 480 хил. лв. Този тип търговия е отворена само за професионални институционални инвеститори като пенсионни фондове, брокери, застрахователни компании, банки, управляващи дружества и др. За разлика от борсовата търговия, първичният пазар има по-строги ограничения. Стойността на една поръчка е минимум 100 хил. дяла или кратно на това количество. Привилегировани са само маркетмейкърите, които могат да търгуват и по-малки лотове. Освен това има и ограничение сетълментът да е DVP (Delivery versus payment) през системата на Централния депозитар. Т.е. инвеститорите трябва да имат сметка при брокер или при управляващото дружество. Набирането на капитал сега продължава на вторичния пазар, през борсата, където всеки индивидуален инвеститор може да си купи дял от фонда, без ограничение на обемите.

Как се формира доходността на фонда?

Фондът следва SOFIX – ако индексът се покачи с 10%, фондът ще нарасне приблизително с толкова. Корелацията не е пълна, тъй като по закон Expat Bulgaria SOFIX UCIT ETF има няколко ограничения. Фондът не може да държи повече от 20% в една позиция, а общата експозиция към инструменти, надхвърлящи 5% от портфейла, не може да е повече от 40% от общата стойност на активите. Също така трябва да държим и минимум 5% в кеш. В момента само първите три позиции от SOFIX са над 40%, така че, за да спазваме изискванията на проспекта, трябва да намалим тежестта на най-големите компании в SOFIX и да увеличим леко тежестта на по-малките.

От проспекта се вижда, че има дневно ограничение в отклонението от 5% нагоре и надолу. Това прави ли фонда консервативен?

Този инструмент е по-ликвиден от всичко на българската борса и ще остане такъв. Но тъй като е индексен фонд, обвързан с акции, не можем да го определим като консервативен. Колкото акциите на дружествата от SOFIX са консервативни, толкова е консервативен и той. . Фондът е с по-добре разпределен риск, защото е диверсифициран инструмент и в него има 15 позиции в акции и една в кеш. Той е и по-ликвиден, което също намалява рисковия му профил. Но, разбира се, не е по-консервативен от облигациите с AAA рейтинг, например.

За кого е подходящ този тип фондове?

За хора, които вярват в българския капиталов пазар и искат да инвестират в него дългосрочно, защото смятат, че ще расте. SOFIX в момента е на много ниска точка, не се е възстановил спрямо индексите на другите държави в региона и смятаме, че има потенциал за растеж.

Но освен за средносрочни и дългосрочни инвестиционни стратегии, дяловете от ETF са подходящи и за дневни спекулации, защото има голяма ликвидност на позициите. Във всеки един момент човек може да завърти 10-15 хил. лв., да продаде или купи. Това не е възможно с много други позиции. Така този инструмент удовлетворява и тръпката на многото спекуланти, които обичат да играят на борсата. Според нас инвестициите не са игра, но все пак предоставяме играчката, за който иска да я използва.
Покупката на ETF е много подходяща и за инвеститори, които искат да имат експозиция към някой не много известен и развит пазар, но нямат достатъчно информация за него, за да избират конкретни акции. Разчитаме, че Expat Bulgaria SOFIX UCIT ETF ще отвори нашия пазар за чужди инвеститори, които нямат възможност и желание да анализират всяка компания поотделно. Този фонд им дава защита, като им дава достъп до пазара, без да се налага да държат конкретна позиция.

Все пак не трябва ли да се поинтересуват от нещо?

Просто трябва да знаят, че фондът следва борсовия индекс SOFIX, това е достатъчно.

Очаквате ли, че новият инструмент на борсата ще предизвика силен интерес?

Първите дни на борсова търговия вече го доказват. Фондът събра активи от над 1 млн. лв. само за три дни. Уверени сме, че този проект ще е успешен и ще генерира допълнителен интерес към БФБ – София като цяло. Очакваме всички да спечелят от него – както маркетмейкърите, така и индивидуалните участници на пазара. Разбира се и ние.

Последният месец SOFIX расте с бързи темпове. Заради ETF ли се случва това?

Със сигурност има влияние, но все още сме сравнително малък участник на пазара. Когато натрупаме 10 млн. лв., например, влиянието ще е по-съществено.

Имате ли конкретна таргет група, към която се насочвате чрез стартирането на новия инструмент?

Надявам се, че ще стимулираме индивидуалните инвеститори да рециклират акциите си от SOFIX във фонда. Заатях е по-добре да продадат акциите си от компаниите в индекса и да си купят за същите пари дялове на фонда, тъй като ще имат по-диверсифицирана и по-ликвидна позиция. Това е добра стратегия както за малките, така и за големите институционални инвеститори. По-добре е за един пенсионен фонд да държи пазара като цяло, отколкото отделни емитенти. Освен ако нямат някакви специални отношения, разбира се.

Ако някой иска да печели от по-широките дългосрочни движения на пазара, българският ETF е много по-подходящ, отколкото да се изгражда портфейл с различни позиции. Излиза по-евтино и по-бързо. Овен това от фонда може да се влезе и излезе по всяко време както на първичния, така и на вторичния пазар. Ако един институционален инвеститор иска да продаде своите дялове, дори не е необходимо да го прави през борсата и да чака да минат дни и седмици. Просто ще дойде при нас и ние като управляващо дружество ще му ги купим в същия ден по съответната котировка за деня (нетна стойност на активите на дял). Това е част от възможностите на фонда. Ние продаваме акции, но и ги купуваме обратно.

Възприемате ли взаимните фондове като ваш пряк конкурент на пазара?

Expat Bulgaria SOFIX UCIT ETF е борсово търгуван фонд, а взаимните фондове не могат да бъдат борсово търгувани. За да си купиш дялове от взаимен фонд, трябва да отидеш на място при управляващото дружество. Процесът е по-тежък от бюрократична гледна точка, изисква много документи, разходите са повече и трябва посещение на място.

Ако сравним доходностите на двата вида фондове, кой от тях има предимство?

За индивидуалните инвеститори ETF е по-евтин и лесен вариант. Няма такси за влизане и излизане от позицията, а се дължи единствено комисионата за брокера. Овен това може да се купува и продава във всеки един момент, тъй като има гарантирана от маркетмейкърите ликвидност.

Доколко ETF фондовете са разпространени в региона?

Българският индексен ETF е един от малкото подобни инструменти в Централна и Източна Европа. В Румъния стартира подобен фонд, но не е много успешен, има под 500 хил. евро в него. Явно конструкцията му, неговата структура и лицензиране не позволява да се развие като ритейл инструмент. В държави като Чехия и бивша Югославия няма. В Полша има такъв фонд, в който има над 60 млн. евро. Той е средно малък в европейски мащаб, но за Източна Европа е голям.

Възнамерявате ли да пускате още подобни инструменти?

Да, планираме да пуснем и други борсово търгувани фондове, но с по-различен профил. Обмисляме фондове върху държавен дълг и секторни фондове, насочени към развитите пазари. С тях българският инвеститор ще може да участва в класове активи, до които сега няма достъп. Очаквайте новини от нас през следващите месеци и години, но нека първо се развие Expat Bulgaria SOFIX UCIT ETF.

Имаше идея български държавни ценни книжа да се листват на борсата. Какво мислите за това?

БФБ имаше идея, а ние я подкрепяме, държавните ценни книжа, деноминирани в лева, да се качат за търговия на борсата. Регистър на тези емисии е Българската народна банка (БНБ), а не Централния депозитар, както при корпоративните облигации. Необходимо е държавата, в лицето на финансовия министър, да съгласува с БФБ регистрацията на тези облигации, за да може технически те да се търгуват там. В момента това не е възможно.

Случайност ли е, че пускате ETF след смяната на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН)?

Пуснахме апликацията до КФН на 20 април т.г., а лиценз получихме на 19 август (бел. ред. – един месец след идването на Карина Караиванова). Това е изцяло нов продукт и срокът, в който бяха обработени документите и бяха финализирани всички процедури, е нормален. Не сме се сблъсквали с никакви проблеми от страна на регулатора, дори напротив – служителите съдействаха през цялото време. Смяната на председателя на КФН по-скоро съвпадна с естествения край на този процес, но сме доволни, че нямаше и забавяне. При други администрации смяната на ръководството често спира работата и нещата се забавят с месеци.

Ние като участници на пазара сме доволни от отношението на Карина Караиванова към капиталовия пазар. Явно това е приоритет за нея и е нещо, което поне десет години не сме виждали. За нас това е важно.