Стани клиент

Лъчезар Димов: Експат Бондс дава експозиция към корпоративни и държавни облигации от цял свят

27.02.2017

Интервю на Лъчезар Димов за MoitePari.bg

Лъчезар Димов е главен портфолио мениджър в Експат Асет Мениджмънт и ръководи управлението на индивидуалните инвестиционни сметки, както и на трите договорни фонда на компанията – Експат Бондс, Експат Глоубъл Екуитис и Експат Имърджинг Маркетс Стокс. Преди да се присъедини към екипа на Експат, Лъчезар работи като портфолио мениджър в Ти Би Ай Асет Мениджмънт, където отговаря за управлението на пенсионния фонд Доверие. Завършил е финанси и управление на риска в Университета Louis Pasteur, Страсбург, и управление на активи в Университета Дофин, Париж. Той е сертифициран финансов аналитик (CFA) от 2013 г.

 

Каква според Вас беше печелившата стратегия на Договорен фонд Експат Бондс за постигане на добри резултати през 2016 г. (конкретна възвращаемост за 2016 г)?

Доходността на Експат Бондс за 2016 г. е +9.55%, а от създаването на фонда (през 2009 г.) до момента (бел. ред. 24.02.2017 г.) средногодишно е постигнал доходност от +6.82%. С тази статистика Експат Бондс се нарежда на челно място сред фондовете у нас, инвестиращи в облигации.

Според нас с инвестиционния си фокус този фонд няма аналог на българския пазар. Той е насочен изцяло към инвестиции в ликвидни държавни и корпоративни облигации на емитенти от цял свят. Инвестира във висококачествени инструменти, като се стреми да предлага по-добра възвръщаемост в сравнение с тази от депозити, но с едно голямо предимство – инвестициите в Експат Бондс са напълно ликвидни и могат да се продадат по всяко време без загуба на доходност. Това го прави подходящ за инвеститори, чийто основен приоритет е да постигнат баланс между съхранение на стойността на спестяванията и потенциал за добра доходност. Дяловете му се търгуват в лева, но инструментът не е обвързан с риск към българската валута, тъй като се състои от инструменти в „твърди“ валути (щатски долар, евро, британски паунд).

Постигната добра доходност през 2016 г. има няколко основни компонента: около 4% от този резултат идват от лихви по облигациите в портфейла, други 4% са благодарение на поскъпването на борсовите цени на инструментите и малко под 2% се дължат на поскъпването на щатската валута.

2016 г. стартирахме с дефанзивна позиция, като увеличихме дела на американските държавни ценни книжа, поддържахме по-висок процент парични средства и намалихме общата дюрация на портфейла. През февруари спадът в цените на суровините доведе до засилени притеснения от страна на пазарните участници за глобална рецесия. Това беше и причината за сериозен спад в цените на редица корпоративни облигации на компании с инвестиционен кредитен рейтинг, но и с добър финансов фундамент. Използвахме тази възможност, за да увеличим експозицията на Експат Бондс към компании от енергийния и финансовия сектор, както и от някои циклични сектори като автомобилния. Печеливша стратегия беше и решението ни от март 2016 г. да увеличим дела на американските държавни ценни книжа, индексирани към инфлацията. През лятото с цел защита от политически риск и риск от глобална рецесия тактически поддържахме експозиция от около 4% в борсово търгувани фондове върху ценни метали.

С цел да се възползваме от потенциално покачване на американския долар поддържахме нехеджирана позиция в долари на нива от около 40-50% от портфейла на фонда. От тази алокация спечелихме много през летните месеци около събитията в Европа (Brexit) и около президентските избори в САЩ през ноември.  

2016 г. даде тласък и на пазарите на акции, което допринесе и за доброто представяне на другите ни фондове, инвестиращи в акции на глобалните пазари. Експат Глоубъл Екутис завърши годината с ръст от 8.5%, а Експат Имърджинг Маркетс Стокс с ръст от близо 4.0%.

 

Какви са перспективите пред фонда за 2017 г.?

След декемврийското покачване на лихвите в САЩ годината започна относително по-спокойно за пазарите на облигации. Предстоящите политически събития през годината ни карат да смятаме, че моментът е подходящ за леко увеличаване на дюрацията на портфейла на фонда.

Стабилизиране на банковия сектор в Еврозоната, както и евентуално отстъпване на политическите рискове би довело до покачване на доходността на немските бенчмаркови облигации, което да се отрази в ръст на доходностите на редица еврови дългови инструменти. Евентуален превес на евроскептиците през 2017 г. би ни върнал отново с отрицателни доходности по бенчмарковите дългосрочни облигации, скок в рисковите премии на държавите членки от групата PIIGS (Португалия, Ирландия, Италия, Гърция и Испания) и спад в цените на облигациите с подинвестиционен кредитен рейтинг.

Стратегията ни за първата половина на 2017 г. е да поддържаме по-висока експозиция към висококачествени облигации от развитите страни. Частично планираме да бъдем хеджирани спрямо спад на американския долар, тъй като според нас големият ръст на долара е зад нас, макар в средносрочен план да виждаме потенциал за леко засилване.

Рискът от пазарни турбуленции предполага по-висок апетит към ценни метали от пазарните участници през идните месеци. За момента смятаме да поддържаме експозиция към т.нар. активи „убежища“. Въпреки това харесваме високодоходните облигации, деноминирани в щатски долари, и облигации от развиващите се пазари, деноминирани в локална валута. Също така екипът ни увеличи експозицията към облигации с плаващ купон с цел хеджиране на риска от покачване на лихвите, както и към облигации, индексирани към американската инфлация, за да се възползваме от ръст в световната инфлация.

 

Какво е отношението на инвеститорите към колективните инвестиционни схеми? Има ли промяна в нагласите им през последната година?

В България представата за финансовите пазари все още се свежда предимно до разбирането за българската борса. Това е доста изкривено схващане, имайки предвид, че в света има над 250 борси за търговия с финансови инструменти. В Лондон, Ню Йорк, Токио, Хонконг или Франкфурт ежедневно се търгуват огромни маси акции, облигации и други финансови инструменти.

Средностатистическият гражданин от Западна Европа или Северна Америка от поколения спестява основно чрез финансови инструменти на глобалните пазари. Средностатистическият български гражданин спестява основно в депозити и имоти, без да си дава сметка за диверсификация, ликвидност, както и за очакваната дългосрочна доходност на неговите вложения.

Така че освен да управляваме професионално и разумно спестяванията на нашите клиенти, ние имаме и отговорната задача да повишим финансовата им култура, като развенчаем някои широко разпространени митове за инвестициите. В днешния глобализиран свят не е никак трудно, нито пък скъпо да имаш инвестиции в инструменти по цял свят. Компании като нашата правят точно това – ежедневно, въоръжени до зъби с необходимата техника и софтуерни продукти, правим сериозни анализи и следим стотици компании и финансови инструменти от различни региони и в разнообразни валути, така че да постигнем по-добра диверсификация за спестяванията на нашите клиенти и да ги защитим от местни рискове. Идеята на т.нар. “Wealth Management” е не само да донесе по-добри резултати за спестяванията, но и да осигури спокойствието на инвеститорите и сигурността в дългосрочен план, че управлението отговаря на техните нужди и очаквания за риск и възвръщаемост.

Активите, които Експат управлява, растат непрекъснато, което ни дава увереност, че българският инвеститор все повече разбира необходимостта и ползата от професионалното управление на спестяванията. Можем да се похвалим, че с фондовете и индивидуалните инвестиционни сметки, които управляваме, вече сме най-голямата специализирана компания за управление на активи в България.

 

Парите в банките продължават да нарастват. Какво бихте препоръчали на хората, които все още държат парите си предимно в тях?

Добро правило е част от спестяванията си човек да държи в банка (с цел посрещането на бъдещи задължения в краткосрочен план или поддържането на ликвидни средства за ежедневни нужди), друга част да е инвестирана в жилището му (под формата на директна покупка или вноски по ипотека), но основната част да бъде поверена за дългосрочно и консервативно управление на специалисти. Повечето хора в чужбина, независимо от доходите си, поверяват личното си богатство на специализирани инвестиционни фирми, които управляват милиони или милиарди спестявания и са много по-подготвени да реагират на променящите се икономически и пазарни условия. В период на много ниски лихвени проценти в икономиката добре диверсифициран портфейл от инвестиции на глобалните пазари може да донесе доходност в пъти над годишната лихва по депозити в евро, предлагана от стабилните банки.

Когато казваме „консервативно управление“, имаме предвид основно управление на специфичния риск и висока диверсификация. Винаги препоръчваме на нашите клиенти да не съсредоточават ликвидните си спестявания в една държава, особено в собствената си, където имат естествена концентрация на житейски и икономически рискове. Само погледнете картата на света – България е една много малка точица. Бихте ли заложили всичките си пари на тази точица, вместо да ги разпределите в инструменти от целия глобус? Точно този достъп до глобалните пазари предоставяме чрез договорните фондове на Експат. При това без данъци и при доста по-ниски транзакционни разходи.

Идеята на глобалните финансови пазари е алокацията на капитал да се извършва по възможно най-ефикасен и оптимален начин. Т.е. инвеститорите насочват капитала си към компании и държави, където очакванията за възвръщаемост и бизнес активността са най-високи. Именно това е и нашата задача – чрез анализ на световната икономическа конюнктура да алокираме спестяванията по-оптимален начин, поддържайки баланса между риск и доходност.

 

Какви критерии бихте препоръчали на бъдещите инвеститори, когато сравняват и избират взаимен фонд? Кои са преимуществата на Вашия фонд при подобно сравнение?

Разбира се, всеки инвеститор на първо място гледа историческото представяне на фондовете. Бих обърнал внимание обаче на още няколко критерия, които са важни дългосрочно. Добре е инвеститорът да помисли от гледна точка на толерантност към риска в какъв клас активи желае да инвестира, както и да обърне внимание на географския фокус на избрания фонд от гледна точка на диверсификация. Подходящо е спестяванията да бъдат разпределени пропорционално в различни фондове, така че клиентът да има експозиция към по-голяма палитра от инструменти, които се представят по различен начин според икономическата конюнктура и имат ниска корелация помежду си. При избора си е добре инвеститорът да вземе под внимание опита и профила на екипа на дадена фирма за управление на активи с цел да оцени по-добре експертизата й. Не на последно място е важна репутацията на управляващото дружество на дадения фонд.