Стани клиент

Как да спестяваме в злато с месечни вноски?

17.03.2021

Златото винаги е възприемано като актив-убежище, което е доказало във времето способността си да съхранява стойността на парите при извънредни ситуации и процеси в световната икономика. В следващите години очакванията на анализаторите са цената на благородния метал да продължи да бъде подкрепяна от много ниските лихви, нарастващите инфлационни очаквания и евентуалните конкурентни обезценявания от страна на основните централни банки.

Сред основните фактори, които влияят върху покачването на цената на златото, са:

  • Нарастващи инфлационни очаквания. Натрупаните значителни държавни дългове се увеличиха още повече по време на пандемията. Един от малкото варианти пред централните банки за устойчиво намаление на дълговете до по-нормални нива е увеличение на инфлацията на по-високи нива от текущите. Икономиките все още не работят на пълен капацитет и в следващите 12 месеца не се очакват инфлационни процеси,но в средносрочен и по-дългосрочен хоризонт очакванията са за по-силен ръст на инфлацията, което би имало сериозно влияние върху представянето на различните класове активи.
  • Ниски и отрицателни лихви. Доходността на държавните облигации в момента е много ниска и все повече инвеститори биха използвали златото, за да хеджират инвестициите си в акции.
  • Конкурентни обезценявания на валутите от основните централни банки. При нулеви лихвени проценти основният канал, чрез който паричната политика може да повлияе на търсенето, е валутният пазар. Конкурентните обезценявания на валутите от основните централни банки могат да станат повтарящо се явление, при което златото би било основен бенефициент
  • Усилване на цялостното усещане за риск по света. Традиционно цената на златото се покачва при икономически сътресения, несигурност и нарастваща икономическа нестабилност.
  • Увеличаване на златните резерви от страна на централните банки. Очакванията са големите централни банки да увеличат резервите си от физическо злато през тази година с около 5%, което се равнява на 1100 тона.

 

От тази година българските инвеститори имат лесен и ликвиден начин за инвестиция в злато чрез първия у нас борсово търгувания фонд Expat Gold. Той се търгува на Българската фондова борса и пасивно следва цената на златото.

Expat Gold наскоро представи и спестовен план за инвестиция в злато с регулярни вноски. Инвестицията чрез регулярни вноски спомага за преодоляване на пазарните колебания при дълъг хоризонт. В същото време спестовният план предоставя гъвкавост при определяне на сумата и периодичността на постъпленията, като няма ограничителен период за теглене от инвестиционната сметка при необходимост, нито допълнителни такси за това.

 

Инвестицията в злато чрез борсово търгуван фонд има редица предимства като:

  • Нисък праг на инвестицията и възможност за динамично управление на експозицията. За разлика от покупката на физическо злато, където кюлчетата и монетите са неделими, експозицията към злато чрез борсата се случва лесно с покупка/продажба на дялове, като минималната инвестиция е 1 дял.
  • Незабавна ликвидност. В България няма стандартизиран пазар на физическо инвестиционно злато, нито регулатор. Често физическото злато е брандирано с марката на дилъра, който го продава, което би означавало, че единствено той би го купил обратно на близка до борсовата цена със съответната премия. При инвестицията в злато чрез боросово търгуван фонд ликвидността е гарантирана от маркет-мейкъри на борсата при ниски спредове.
  • По-ниски транзакционни разходи. Инвестицията във физически актив е свързана с премия към дилъра на злато, която често се измерва в много проценти. Допълнителен разход е застраховката и физическото съхранение на актива. При инвестиция чрез финансов инструмент транзакционните разходи са много ниски, а дяловете се съхраняват в депозитари за електронни ценни книжа на името на инвеститора.
  • Инвестицията е освободена от данък върху печалбата за български физически и юридически лица.

Акумулирана стойност на инвестицията в злато за 10-годишен период с месечни вноски в евро

Графиката показва историческо представяне на инвестиция в злато при при месечни вноски от 100 евро за период от 10 години (2011-2021 г.). Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки до значителна загуба на активи.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Представеният спестовен план Expat Gold се осъществява чрез доверителен портфейл по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Експозицията към златото се постига чрез инвестиция в борсово търгувания фонд Expat Gold. Инвеститорът бива информиран за всички комисиони, такси и други разходи предварително при обсъждане на спестовния план. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки до значителна загуба на активи. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства.

Expat Gold е с високорисков профил, като попада в категория 6 от 7-степенната скала на индикатора, предвид факта, че суровините и благородните метали са силно волатилни и стойността им може рязко да се покачи или да се понижи. Пълният пакет документи за Expat Gold (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, iNav, правила и др.) са публикувани на сайта на Експат www.expat.bg на български език и са на разположение в офиса на управляващото дружество (София, ул. Георги С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа.

Дяловете, закупени на вторичния пазар, не могат по принцип да се изкупуват обратно от борсово търгувания фонд. Инвеститорите трябва да купуват и продават дяловете на вторичен пазар с помощта на инвестиционен посредник и е възможно да дължат такси за това. Освен това инвеститорите е възможно да заплатят повече от текущата нетна стойност на активите, когато купуват дялове на вторичен пазар, и да получат по-малко от текущата нетна стойност на активите, когато ги продават