Стани клиент

Expat Gold – новият емитент на БФБ

02.02.2021

Днес, 2 февруари 2020 г., стартира търговията на Българска фондова борса на първия за България борсово търгуван фонд, следващ цената на златото – Expat Gold. С борсов код GLDX на БФБ дяловете на фонда са вече достъпни през всеки борсов посредник у нас.

„С Expat Gold продължаваме нашата линия за разработване на иновативни за българския пазар фондови продукти. Надяваме се фондът за злато да допринесе за развитието на капиталовия пазар у нас и за предоставянето на по-широк достъп до инвестиционни решения на индивидуалните инвеститори. Благодарим на регулатора и на БФБ за сериозната работа около този проект!“ Това каза Даниел Дончев, CFA, изпълнителен директор на Експат Асет Мениджмънт, при откриването на борсовата сесия днес. 

„Това е първият инструмент на БФБ, чрез който инвеститорите могат да получат експозиция към суровини.“ Това каза Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, и поздрави Експат за новия продукт, с който се обогатява портфолиото на българската борса.

Expat Gold се управлява от Експат Асет Мениджмънт и дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към благородния метал злато. Той следва пасивно цената на златото, като се стреми да репликира възможно най-близко движението на индекса LME PM Price Reference – Gold, изчисляван и публикуван от London Metal Exchange.

Търсенето на борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират в злато, се е увеличило повече от три пъти през 2020 г. Прекъсванията в производството, най-вече в Мексико, Перу и Южна Африка, и намаленото рециклиране на злато поради ограничения на движението на работна ръка подкрепиха цените през изминалата година. Въпреки оптимизма за масово ваксиниране и постепенното възстановяване на глобалната икономика, анализаторите очакват цената на златото да остане стабилна през 2021 г., подкрепена от нарастващите инфлационни очаквания, отрицателните реални доходности и политиките на централните банки за увеличаване на позициите си в ценния метал. 

Сред основните характеристики на фонда Expat Gold са:

  • От отворен тип, осигуряващ ежедневна ликвидност
  • Нисък праг на инвестицията
  • Без данък върху капиталовите печалби за български физически и юридически лица
  • Не разпределя дивиденти. Печалбата се реинвестира, като това ще увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите
  • Високорисков профил, предвид факта, че суровините и благородните метали са силно волатилни и стойността им може рязко да се покачва или понижава

 

Повече за фонда може да откриете тук.

 

Оповестяване на риска

Национален борсово търгуван фонд от отворен тип Expat Gold е с високорисков профил. Фондът попада в категория 6 от 7-степенната скала на индикатора предвид високата волатилност на деривативните инструменти и движението на цената на златото.

Настоящото съобщение има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Пазарният риск се изразява във възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в стойността на спот цената, фючърсите и/или борсово търгуваните фондове върху злато, както и разлика между изменението на стойността на спот цената и изменението на цените на съответните борсово търгувани фондове.

Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция. Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.