Стани клиент

Експат Бета АДСИЦ свиква редовно общо събрание на акционерите

28.05.2018

Съветът на директорите на Експат Бета АДСИЦ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28 юни 2018 г. в 10:00 ч. на адреса на управление на дружеството: София, ул. „Г. С. Раковски“ № 96А.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния доклад за дейността на Експат Бета АДСИЦ за 2017 г.
  2. Приемане на годишния одитиран финансов отчет на Експат Бета АДСИЦ за 2017 г.
  3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на Експат Бета АДСИЦ за 2017 г.
  4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
  5. Приемане на решение за освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност.
  6. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Експат Бета АДСИЦ за 2018 г.
  7. Избор на одитен комитет съгласно разпоредчите на Част V от Закона за независимия финансов одит.
  8. Вземане на решение за разпределяне на дивидент.


Всички акционери са поканени да присъстват лично или чрез представители. Общият брой на акциите и на правата на глас е 5 143 190.

Материалите по предложения дневен ред, както и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер, са на разположение в офиса на Експат Бета АДСИЦ, както и на сайта тук (секция Общи събрания на акционерите).

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 13.07.2017 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.