Стани клиент

Договорните фондове: предпочитана форма на спестяване

27.01.2017

По последни данни на Statista в света има над 100 000 договорни фонда с активи от над 30 трилиона щатски долара. 43% от домакинствата в САЩ са инвестирали някаква част от спестяванията си в договорни фондове. Те бързо набират популярност и у нас. Подходящи са за хора, които нямат необходимите знания, възможности и време сами да управляват професионално спестяванията си – както инвеститори, които искат да постигнат добра диверсификация при сравнително малка инвестиция, така и като част от индивидуална инвестиционна сметка с цел намаляване на риска и постигане на експозиция към богата палитра от инструменти при по-малки транзакционни разходи и нулеви данъци. Експат Асет Мениджмънт управлява три договорни фонда, инвестиращи на световните пазари – Expat Bonds, Expat Global Equities и Expat Emerging Markets Stocks.

 

Какво представляват договорните фондове?

Договорните фондове (наричани още взаимни фондове или колективни инвестиционни схеми) представляват професионално управлявани инвестиционни портфейли от различни класове активи – акции, облигации и др. Всеки фонд обединява парите на отделните инвеститори в общ пул и с тези средства закупува ценни книжа според инвестиционния си фокус. Ако мандатът на фонда, например, е американски акции, с парите се купуват американски акции. Купените ценни книжа формират портфейла на фонда. Всеки инвеститор притежава процент от този портфейл в зависимост от големината на инвестицията си. Когато цените на активите в портфейла се покачват, големината на портфейла се увеличава и съответно стойността на дела на всеки инвеститор нараства.

 

Фондовете на Експат – отлични резултати за 2016 г.

Експат Асет Мениджмънт управлява три договорни фонда с различен профил, инвестиращи на световните пазари.

Добрата практика е ликвидните спестявания на даден човек или семейство да не са съсредоточени в една държава, особено в собствената му, където този човек има естествена концентрация на житейски и икономически рискове. Чрез фондовете на Експат инвеститорът има достъп до инвестиционни възможности от цял свят. Екипът, който управлява фондовете, следи стотици компании и финансови инструменти от различни региони и в разнообразни валути, така че да постигне по-добра диверсификация за спестяванията и да ги защити от местни рискове.

EXPAT BONDS

Доходност за 2016 г.: +9.55%

Рисков профил: Нискорисков

Инвестиционен фокус: Облигации на глобалните пазари

Expat Bonds дава експозиция към диверсифициран портфейл от ликвидни облигации (държавни, корпоративни и банкови) на емитенти от цял свят от предимно инвестиционен клас. Подходящ е за инвеститори, които търсят баланс между съхранение на стойността на спестяванията и потенциал за добра доходност. Стреми се да предлага по-добра възвръщаемост от депозити, но с едно голямо предимство – инвестициите във фонда са напълно ликвидни и могат да се продадат по всяко време без загуба на доходност. Expat Bonds може да служи и като разплащателна сметка за инвеститори, които не знаят кога ще имат капитал за нови инвестиции или нужда от теглене. Дяловете се търгуват в лева, но инструментът не е обвързан с валутен риск към българската валута, тъй като се състои от инструменти основно в щатски долари и евро.

EXPAT GLOBAL EQUITIES

Доходност за 2016 г.: +8.47%

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции на глобалните пазари (САЩ, Европа, Азия)

Expat Global Equities е насочен към инвестиции на развитите пазари и дава на инвеститорите експозиция към широка палитра от акции на първокласни емитенти – с фокус върху САЩ и Европа. Фондът е управляван активно и целта му е да се представя по-добре от широкия индекс MSCI World. Фондът инвестира директно в акции от New York Stock Exchange и Euronext, както и във високо ликвидни борстово търгувани фондове с експозиция към даден сектор и държава. Фондът използва валутни деривати с цел хеджиране на валутния риск в благоприятни моменти. Дяловете му се търгуват в лева, но инструментът не е обвързан с валутен риск към българската валута, тъй като се състои от чуждестранни инструменти, основно в щатски долари и евро.

EXPAT EMERGING MARKETS STOCKS

Доходност за 2016 г.: +3.97%

Рисков профил: Високорисков

Инвестиционен фокус: Акции наразвиващите се пазари

Expat Emerging Markets Stocks е насочен към инвестиции в ликвидни акции на големи компании и индексни фондове от развиващите се пазари (Азия, Латинска Америка, Източна Европа). Подходящ е за инвеститори, които търсят диверсифицирана експозиция към тези региони и по-атрактивна доходност. Фондът цели да се представя по-добре от широкия индекс MSCI Emerging Markets. Expat Emerging Markets Stocks инвестира основно в ADR-и и GDR-и на компании от развиващите се страни, които се търгуват на London Stock Exchange и New York Stock Exchange. С цел по-ефикасно управление на позициите по страни инвестира и в борсово търгувани фондове, листвани на тези борси.

 

Какви са предимствата на инвестицията в договорни фондове?

* Незабавна ликвидност. Дяловете са 100% ликвидни, инвеститорът може да тегли и внася средства по всяко време, без загуба на доходност.

* Без данък печалба. Инвестициите в договорни фондове в България са освободени от данъци – 0% данък печалба за фирми, 0% данък върху доходите на физически лица.

* Динамично разпределение на капитала с цел диверсификация и намаляване на риска. Всеки фонд съдържа в себе си десетки или стотици финансови инструменти от различни региони, икономически сектори и валути. Така инвеститорът получава експозиция към пазари, до които самостоятелно би имал достъп по трудно или при по-високи разходи. Разпределението на активите между видове инструменти, валути, пазари и икономически сектори исторически увеличава възвръщаемостта и намалява цялостния риск на инвестицията.

* Активно и професионално управление на портфейла. Фондовете се управляват от портфолио мениджъри и финансови анализатори, които следят пазарите и световните икономически и политически новини. Прилага се дългосрочна инвестиционна стратегия и тактическа алокация, които да водят до по-висока очаквана доходност и балансиране на риска.

* Инвестиция в лева с нисък праг. Фондовете на Експат инвестират във финансови инструменти от цял свят в различни валути, но дяловете им се търгуват в лева. Котировки в лева са удобство за инвеститора, като в същото време той няма риск към българската валута, тъй като фондовете инвестират приоритетно в инструменти в щатски долари и евро. Минималната инвестиция в договорните фондове на Експат е 100 лв., което ги прави подходяща форма и за месечно спестяване и своеобразна алтернатива на доброволното пенсионно осигуряване.

* Отчетност и регулация. Договорните фондове оперират под непрекъснатия контор на КФН и имат задължение да публикуват информация за актуалните цени за покупка и продажба на дялове, за постигнатите доходности, както и регулярно да представят структурата на портфейла.

 

Как се инвестира в договорен фонд?

Договорните фондове в България се управляват от управляващи дружества с лиценз от Комисията за финансов надзор. След като инвеститорът избере в какъв фонд желае да инвестира, като разгледа рисковия профил, географския фокус и инвестиционната стратегия на различните фондове, той трябва да се обърне към управляващото дружество. Покупката се осъществява по актуалните котировки на фонда, които ежедневно се актуализират на сайта на управляващото дружество, както и на сайта на БАУД (Българската асоциация на управляващите дружества). Продажбата на дялове от фонда също става чрез поръчка при управляващото дружество.

За повече информация за договорните фондове на Експат Асет Мениджмънт, свържете се с нас на следните контакти.

 

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на договорните фондове, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството, в офиса на дружеството всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете. Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.