Стани клиент

Борсово търгуваните фондове на Експат стъпват на четвърта европейска борса

07.04.2021

На 8 април стартира борсовата търговия в Любляна на фондовете, следващи индекси на акции от България, Словения, Хърватия, Сърбия и Северна Македония

 

На 8 април 2021 г. стартира търговията на Ljubljana Stock Exchange (Ljubljanska Borza) на 5 от борсово търгуваните фондове на Експат Асет Мениджмънт. Това са фондовете, пасивно следващи движението на основни индекси на акции от България, Словения, Хърватия, Сърбия и Северна Македония.

ДЪРЖАВА ИМЕ НА ФОНДА БОРСОВ КОД ИНДЕКС, КОЙТО СЛЕДВА
България Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BGX SOFIX
Словения Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF SLQX SBI TOP
Хърватия Expat Croatia CROBEX UCITS ETF ECDC CROBEX
Сърбия Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ESNB BELEX15
Северна Македония Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF MKK1 MBI10

Петте фонда са част от семейството от 11 ETF, управлявани от Експат Асет Мениджмънт. Те дават възможност инвеститорите да получат ликвидна и диверсифицирана експозиция към пазари от Централна и Източна Европа, за повечето от които няма аналогични продукти. 11-те пасивни индексни фонда покриват най-големите индекси от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Северна Македония, Румъния, България, Гърция.

Борсата в Любляна e четвъртата, на която стъпват инструментите на Експат. Тази стъпка е част от мисията на компанията да свързва капиталовия пазар в България с основни международни и европейски борси.

Всичките 11 фонда се търгуват на Българската фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA), а Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е и на London Stock Exchange. Експат стартира в Любляна с тези 5 фонда, тъй като към тях има най-голям интерес от инвеститори от Словения и Хърватия. В средносрочен хоризонт планът включва регистрация и на останалите борсово търгувани фондове на Ljubljana Stock Exchange, както и допълнително разширяване на картата от регинални борси в Централна Европа, където да са листнати инструментите на Експат.

Търговията на тези инструменти на няколко европейски борси, включително финансовите центрове Франкфурт и Лондон, осигурява на инвеститорите лесен и ефективен начин да контролират експозицията си към конкретни страни от региона, преодолявайки редица недостатъци като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори, характерни за много от тези пазари.

ПОВЕЧЕ ЗА ETF НА ЕКСПАТ ВИЖТЕ ТУК

Характеристики на ETF-ите на Експат:

  • Съответстващи на UCITS директивата
  • Пасивно следващи индекси на акции
  • От отворен тип, осигуряващи ежедневна ликвидност
  • Използващи метода на директно физическо репликиране
  • Не разпределят дивидент

Предимства на инвестицията чрез ETF-ите на Експат:

  • Лесна и ефективна макро инвестиция. Инвеститорите на практика купуват всички компании от индекса. Няма нужда да инвестират време и ресурс да анализират, избират и следят всяка отделна акция.
  • Диверсификация. Експозиция към най-големите и най-ликвидни акции на съответния пазар от ЦИЕ. Диверсификацията намалява волатилността на инвестицията и ограничава специфичния риск.
  • Незабавна ликвидност. Дяловете могат да бъдат купувани и продавани по всяко време с големи обеми. Търговията на няколко борси едновременно осигурява допълнителна ликвидност.
  • Ниски транзакционни разходи. По-ниски разходи в сравнение с покупката на няколко на брой отделни акции на компаниите от съответния индекс.
  • Европейски регулации. Борсово търгуваните фондове на Експат Асет Мениджмънт са организирани в пълно съответствие с европейските директиви за UCITS.
  • Прозрачност. Портфолиото на всеки от борсово търгуваните фондове се публикува и актуализира ежедневно на сайта на Експат: www.expat.bg.

 

Оповестяване на риска

Този материал има само информационна цел и при никакви обстоятелства никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за покупка или продажба на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки до значителна загуба на активи. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд, борсово търгуван фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

Дялове от борсово търгувани фондове, закупени на вторичен пазар, обикновено не се изкупуват обратно на първичен пазар. Инвеститорите, търгуващи с дялове на борсово търгуван фонд на вторичния пазар, е необходимо да се обърнат към инвестиционни посредници, където е възможно начисляване на такси за брокерски услуги. При закупуване на дялове на вторичния пазар инвеститорите е възможно да заплащат повече от текущата нетна стойност на активите (НСА) на дял, а при продажба на вторичния пазар е възможно да получат по-малко от НСА на дял.

Пълният пакет документи за всеки от борсово търгуваните фондове (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, правила, структура на портфейла, НСА, iNAV и др.), както и информация за първичния пазар на фондовете, достъпен за квалифицирани по проспект инвеститори, са публикувани на сайта www.expat.bg тук на български език и на английски език и са на разположение в офиса на управляващото дружество (София, ул. Георги С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа. Индикативната нетна стойност на активите на всеки от фондовете (iNAV) се публикува на www.boerse-frankfurt.de.

SOFIX е създаден, изчисляван и публикуван от Българска фондова борса. Индексът е регистрирана търговска марка на БФБ.

SBI TOP е индекс на акции, изчисляван и публикуван от Ljubljana Stock Exchange. Името на индекса е защитено от Ljubljana Stock Exchange като търговска марка. Неизключително съгласие за използване на търговската марка във връзка с Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF е дадено след сключването на лицензионно споразумение с Vienna Stock Exchange.

CROBEX е създаден, изчисляван и публикуван от Zagreb Stock Exchange. Индексът е регистрирана търговска марка на Zagreb Stock Exchange.

BELEX15 е индекс на акции, изчисляван и публикуван от Belgrade Stock Exchange (BELEX). Името на индекса (BELEX15) е защитено от Belgrade Stock Exchange като търговска марка. Неизключително право за използване на тази търговска марка е предоставено на Expat Asset Management след сключване на лицензионно споразумение с Belgrade Stock Exchange (BELEX).

MBI10 е създаден, изчисляван и публикуван от Macedonian Stock Exchange. Индексът е регистрирана търговска марка на Macedonian Stock Exchange.