Стани клиент

Договорният фонд Expat New Europe Properties сменя името и инвестиционния си профил и става Expat Global Equities

06.03.2013

Комисията за финансов надзор одобри промени в името и Правилата на договорния фонд Expat New Europe Properties. С това решение фондът се преименува на Expat Global Equities (Експат Глоубъл Екуитис). Както показва името, основният му инвестиционен фокус стават инвестициите в акции на публични компании на световните борси.

Досега Expat New Europe Properties беше насочен основно към инвестиции в АДСИЦ и други финансови продукти, свързани с недвижими имоти, на пазарите в Централна и Източна Европа. Expat Global Equities ще даде достъп до ликвидните пазари на акции в цял свят. С промяната на инвестиционния фокус рисковият профил на фонда става висок (рисковият профил на Expat New Europe Properties беше оценен като умерен до висок).

Таксите при покупка и обратно изкупуване на дялове от фонда остават непроменени. Променят се таксите за управление, като фиксираното годишно възнаграждение за управляващото дружество се намалява от 2.50% на 1.90% от нетната стойност на активите (НСА) на фонда на годишна база. Въвежда се такса за добро управление в размер от 15% върху реализираната положителна доходност, като се спазва т.нар. high watermark rule – таксата се изчислява всеки работен ден върху абсолютния ръст на НСА (т.е. положителната разлика (ако има такава) между НСА за текущия ден и най-високата НСА до момента, постигната през календарната година).

Expat Global Equities (досега Expat New Europe Properties) е създаден през 2008 г. Нетната стойност на активите (НСА) на фонда към момента е над 502 000 лв., а НСА на един дял към 4 март е 1,004.97 лв. – една от най-високите стойности от създаването на фонда досега.

Експат Асет Мениджмънт е управляващо дружество, 100% собственост на Експат Капитал. Дружеството управлява неколкостотин индивидуални инвестиционни портфейла и 3 договорни фонда – Expat New Europe Stocks с фокус върху пазарите на акции в Централна и Източна Европа, Нова Европа и страните от бившия СССР, Expat Bonds с акцент върху глобалните пазари на облигации и Expat Global Equities с неговия нов профил.