Стани клиент

С борсов код BGX стартира търговията с дялове на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

27.09.2016

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е новият емитент на Българска фондова борса – София. Търговията с дялове на фонда стартира на 27 септември 2016 г., а борсовият код на емисията е BGX. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е първият у нас борсово търгуван инструмент, който следва представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране.

SOFIX се състои от 15-те най-ликвидни компании на БФБ – София, а фондът инвестира във всички тях в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Освен в компании от SOFIX, с цел управление на ликвидността и спазване на законовите ограничения, фондът може да инвестира в депозити и държавни ценни книжа.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е организиран и управляван от УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД и получи разрешение от КФН през август т.г. На първичен пазар дяловете се предлагат за продажба на квалифицирани по проспект професионални инвеститори и се изкупуват обратно от фонда. Останалите инвеститори търгуват с дялове на фонда на вторичен пазар чрез БФБ – София. 

Инструментът ETF (Exchange-traded fund) представлява борсово търгуван фонд от отворен тип, който влага средствата, събрани от инвеститорите, в акции на компании от определен индекс, сектор или друг актив, който следва. В случая с Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF това са акции на компаниите от индекса SOFIX. Доходността на инструмента следва тази на актива, в който се инвестира – т.е. ако българският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пазарната си стойност. 

За последните 10 години SOFIX е поевтинял с -49%. За същия период американският пазар се е качил с +62%, а немският – със +77%. В същото време преките чуждестранни инвестиции в страната са се удвоили през последните 9 години. Българският пазар изглежда подценен и с потенциал за растеж. Очакванията на Експат Асет Мениджмънт са, че новият фонд ще допринесе за по-голям интерес към българската борса и от страна на чуждестранни инвеститори, тъй като ще даде лесен и удобен начин на инвестиране в региона като цяло.

Съгласно българското законодателство, печалбата от инвестиции в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF не се облага с данък както за физически, така и за юридически лица. Фондът не разпределя дивиденти, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. Таксите за покупка и продажба на дяловете на фонда на борсата са като тези при покупка и продажба на акции на индивидуални компании. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF има фиксирано възнаграждение към управляващото дружество в размер на 1% от годишната средна нетна стойност на активите.

Преимущества на инвестициите в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

  • Лесен и прозрачен начин за инвестиране на българския фондов пазар. С покупката на само един инструмент инвеститорите на практика инвестират във всички компании от индекса SOFIX. Пълният състав на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ще се публикува и актуализира на сайта на Експат Асет Мениджмънт ЕАД.
  • Диверсификация. Чрез Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF инвеститорът получава експозиция към кошница от 15-те най-ликвидни акции на БФБ – София.
  • Без данък печалба. Съгласно българското законодателство, печалбата от инструменти, търгувани на регулиран пазар, е освободена от данък, както за физически, така и за юридически лица.
  • Ликвидност. Дяловете от фонда могат да бъдат купувани и продавани по всяко време на борсата. Фондът ще има маркет-мейкъри, които ще поддържат котировки „купува" и „продава", и така ще подсигуряват ликвидността на инструмента - възможността акциите да се купуват и продават във всеки един момент.
  • Възможност за инвестиране на малки суми. Минималната инвестиция на вторичния пазар е 1 дял, което прави фонда достъпен както за големи институционални инвеститори, така и за малки инвеститори.
  • По-ниски транзакционни разходи в сравнение с инвестиране в няколко на брой отделни акции.
Обобщена борсова информация
Наименование  БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
ISIN код BG9000011163
Борсов код BGX
Булстат 177067176 
Номинална стойност на един дял 1.00 лв. 
Вид на дяловете Безналични, поименни, свободно прехвърляеми 
Максимален спред (отклонение между котировките „купува" и „продава") 5%
Маркет-мейкъри 1. ИП Бенчмарк Финанс АД
2. Първа финансова брокерска къща ООД
3. Елана Трейдинг АД
Депозитар Юробанк България АД 
Управляващо дружество УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД
 
Експат Асет Мениджмънт е управляващо дружество с 10-годишен опит на пазара, дъщерна компания на Експат Капитал АД. Дружеството управлява 3 договорни фонда (Expat Bonds, Expat Global Equities и Expat Emerging Markets Stocks) и стотици индивидуални портфейли.