Стани клиент

КФН потвърди проспекта за увеличението на капитала на Експат Бета АДСИЦ

05.05.2010

Комисията за финансов надзор потвърди Проспекта за първично публично предлагане на емисия ценни книжа на акционерното дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) "Експат Бета". Емисията ще бъде в размер на 43,428,900 броя обикновени поименни безналични акции с емисионна стойност от 1 лев на акция. Увеличението на капитала ще се счита за успешно при записване на минимум 100,000 акции.
"Експат Бета" е акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) – публична компания, листвана на Българската фондова борса – София и регулирана от Комисията за финансов надзор. Дружеството възнамерява да инвестира във висококачествени завършени сгради, придобили необходимите разрешителни и разположени на отлични локации (предимно в София). "Експат Бета" АДСИЦ е една от малкото акции в България, които се търгуват почти на същата цена както преди кризата. Една от причините за това е, че фондът няма никакви банкови задължения.
В момента дружеството притежава 140,099 м2 земя в регулация в курорта Камчия на Черноморието. Настоящото увеличение на капитала е свързано с намеренията за инвестиции в подценени активи с високо качество.