Стани клиент

ETF-ите на Експат за България, Словения, Хърватия, Сърбия и Македония получиха одобрение за търговия в Словения

05.08.2020

Предстои листване на Ljubljana Stock Exchange (Ljubljanska Borza)

5 от борсово търгуваните фондове на Експат Асет Мениджмънт получиха одобрение от Securities Market Agency на Словения за допускане до търговия на територията на Република Словения. Това е една от необходимите стъпки по пътя към регистрацията на инструментите за търговия на Ljubljana Stock Exchange (Ljubljanska Borza).

ДЪРЖАВА ФОНД ИНДЕКС, КОЙТО СЛЕДВА
България Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF SOFIX
Словения Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF SBI TOP
Хърватия Expat Croatia CROBEX UCITS ETF CROBEX
Сърбия Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF BELEX15
Северна Македония Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF MBI10

Петте фонда са част от семейството от 11 ETF инструменти, управлявани от Експат Асет Мениджмънт. Те дават възможност инвеститорите да получат ликвидна и диверсифицирана експозиция към пазари от Централна и Източна Европа, за повечето от които към момента няма аналогични продукти. Фондовете пасивно следват движението на основни индекси на акции от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Северна Македония, Румъния, България, Гърция.

Борсата в Любляна ще бъде четвъртата, на която стъпват инструментите на Експат. Всичките 11 борсово търгувани фонда се търгуват на Българската фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA), а Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е листван и на London Stock Exchange.

Експат стартира в Любляна с тези 5 фонда, тъй като към тях има най-голям интерес от инвеститори от Словения и Хърватия. В средносрочен план планираме регистрация и на останалите борсово търгувани фондове на Ljubljana Stock Exchange, както и допълнително разширяване на картата от регинални борси в Централна Европа, където да са листнати инструментите на Експат.

Борсово търгуваните фондове на Експат предоставят уникална възможност за български и международни инвеститори да получат диверсифицирана и ликвидна експозиция към страните от региона. Те са проектирани да се превърнат в магистрали за капиталови потоци към и от пазарите на акции на страните от ЦИЕ. Търговията на тези фондове на няколко борси в Европа, включително големи финансови центрове като Лондон и Франкфурт, има за цел да осигури на международните инвеститори лесен и ефективен начин да управляват своята експозиция към конкретни страни от региона, преодолявайки редица недостатъци като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори, характерни за много от тези пазари.

Характеристики на ETF-ите на Експат:

  • Съответстващи на UCITS директивата
  • Пасивно следващи индекси на акции
  • От отворен тип, осигуряващи ежедневна ликвидност
  • Използващи метода на директно физическо репликиране
  • Не разпределят дивидент

-------------------------------------

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта www.expat.bg и в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

Дялове от борсово търгувани фондове, закупени на вторичен пазар, обикновено не се изкупуват обратно на първичен пазар. Инвеститорите, търгуващи с дялове на ETF на вторичния пазар, е необходимо да се обърнат към инвестиционни посредници, където е възможно начисляване на такси за брокерски услуги. При закупуване на дялове на вторичния пазар инвеститорите е възможно да заплащат повече от текущата нетна стойност на активите (НСА) на дял, а при продажба на вторичния пазар е възможно да получат по-малко от НСА на дял.

****

Индексът SOFIX е създаден и се калкулира и публикува от Българска фондова борса – София. Индексът SOFIX е регистрирана търговска марка на Българска фондова борса.

Индексът SBI TOP e борсов индекс за ценни книжа, който се калкулира и публикува от Люблянската фондова борса. Наименованието на индекса е защитено като търговска марка на Люблянската фондова борса. Неексклузивни права за използване на индекса SBI TOP във връзка с Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF са предоставени на Управляващото дружество с лицензионен договор, сключен с Виенската фондова борса.

Индексът CROBEX е създаден и се калкулира и публикува от Zagreb Stock Exchange. Индексът CROBEX е регистрирана търговска марка на Zagreb Stock Exchange.

Индексът BELEX15 е борсов индекс за ценни книжа, който се калкулира и публикува от Белградската фондова борса (BELEX). Наименованието на индекса (BELEX15) е защитено като търговска марка на Белградската фондова борса. Неексклузивни права за използване на търговската марка са предоставени с лицензионен договор, сключен с Белградската фондова борса (BELEX).

Индексът MBI10 е създаден и се калкулира и публикува от Macedonian Stock Exchange. Индексът MBI10 е регистрирана търговска марка на Macedonian Stock Exchange.