С
ЪДЪ
РЖ
А
Н
И
Е
Г
од
и
ш
е
н
до
к
л
ад
за
де
йн
ос
тт
а………………………………………………………………………………………
.
3
Отч
е
т
за
в
сеоб
х
в
а
т
ни
я
до
х
од………………………………………………………………………………………
20
Отч
е
т
за
ф
ин
а
н
со
в
о
т
о
с
ъ
с
т
о
я
ни
е………………………………………………………………………………
..
21
Отч
е
т
за
п
ар
и
ч
ни
т
е
п
о
т
оц
и
…………………………………………………………………………………………
22
Отч
е
т
за
п
ро
м
е
ни
т
е
в
собс
т
в
е
ни
я к
а
пи
т
а
л
…………………………………………………………………
23
Б
е
л
еж
к
и
к
ъ
м г
од
и
ш
е
н
ф
ин
а
н
со
в
о
тч
е
т
………
..
……………………………………………………………
24
Д
о
к
л
ад
н
а
н
еза
ви
с
и
м
и
я
од
и
т
ор…………………………………………………………………………………
..
80
Д
е
к
л
арац
и
я
…………………………………………………………………………………………………………………
.
87
E
К
СПА
Т Б
Е
Т
А
А
Д
СИЦ
2
ГОД
И
ШЕН
ДОК
Л
А
Д
ЗА
Д
Е
Й
Н
О
С
ТТ
А
Н
А
Е
К
СПА
Т Б
Е
Т
А
А
Д
СИЦ
I
.
И
Н
Ф
О
Р
М
АЦИ
Я
ЗА
Д
РУЖЕ
С
ТВОТО
1
.
Собс
т
в
е
н
ос
т
и
уп
ра
вл
е
ни
е
Е
с
п
ат
Б
ета
А
ДС
И
Ц е а
к
ц
и
о
н
е
рн
о д
ру
жест
в
о с
ъ
с с
п
ец
и
а
лн
а
инв
ест
и
ц
и
о
нн
а це
л
з
а
се
к
юри
т
изир
а
н
е
н
а
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
мот
и
,
п
о см
и
с
ъ
л
а
н
а
З
а
к
о
н
а
з
а д
ру
жест
в
ата с
ъ
с
с
п
ец
и
а
лн
а
инв
ест
и
ц
и
о
нн
аце
л
.
Д
ру
жест
в
ото
фун
к
ц
и
о
нир
а
к
атос
в
оеоб
р
а
зн
а
к
о
л
е
к
т
ивн
а
инв
ест
и
ц
и
о
нн
а с
х
ема
з
а
инв
ест
ир
а
н
е
вн
ед
ви
ж
и
м
ии
мот
и
.
Се
к
юри
т
из
ац
иян
а
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
мот
и
о
зн
а
ч
а
в
а
,
ч
е Д
ру
жест
в
ото
з
а
к
упув
а
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
мот
и
с
п
а
рични
те с
р
едст
в
а
,
к
о
и
то е
н
аб
р
а
л
о от
инв
ест
и
то
ри
,
чр
е
з
из
да
в
а
н
е
н
а це
нни
к
ни
жа /а
к
ц
ии
,
об
ли
гац
ии
/
.
Д
ру
жест
в
ото е
р
ег
и
ст
рир
а
н
о
в
Т
ъ
р
го
в
с
к
ия
Р
ег
и
ст
ъ
р
къ
м
А
ге
н
ц
ия
п
о
впи
с
в
а
ния
та с
Е
И
К
200059488
.
Ек
с
п
ат
Б
ета
А
ДС
И
Ц
и
ма
ли
це
нз
от Ком
и
с
ия
та
з
а
фин
а
н
со
в
н
ад
з
о
р
ФН
/ от
23
а
в
г
у
ст
2008
г
.
и
е
р
ег
и
ст
рир
а
н
о
з
а т
ъ
р
го
вия
н
а
Б
ъ
л
га
р
с
к
а
Ф
о
н
до
в
а
Б
о
р
са с бо
р
со
в
к
од
E
7P
.
Ек
с
п
ат
Б
ета
А
ДС
И
Ц е с
ъ
с седа
лищ
е
и
ад
р
ес
н
а
упр
а
вл
е
ни
е г
р
.
Со
фия
,
р
а
й
о
н
С
р
едец
,
ул
.
Г
.
С
.
Р
а
к
о
в
с
к
и
96А
.
Де
йн
остта
н
а д
ру
жест
в
ото
н
е е ог
р
а
нич
е
н
ас
ъ
с с
р
о
к
.
Ек
с
п
ат
Б
ета
А
ДС
И
Ц
и
ма ед
н
осте
п
е
нн
а с
и
стема
н
а
упр
а
вл
е
ни
е
.
Д
ру
жест
в
ото се
упр
а
вляв
а от с
ъ
в
ет
н
а д
ир
е
к
то
ри
те
в
с
ъ
ста
в
:
Ма
рин
а
Пл
аме
н
о
в
а Тодо
р
о
в
а ;
Е
в
ге
ния
Ар
се
н
о
в
а С
и
мео
н
о
в
а ;
Дж
улия
Са
ш
е
в
а Каца
р
о
в
а
.
Д
ру
жест
в
ото
н
е е
н
а
зн
а
ч
а
в
а
л
о
пр
о
к
ури
ст
и
и
т
ъ
р
го
в
с
к
и
п
ъ
лн
омо
щни
ц
и
.
Д
ру
жест
в
ото се
пр
едста
вляв
а от
Изп
ъ
лни
те
лния
д
ир
е
к
то
р
Ма
рин
а
Пл
аме
н
о
в
аТодо
р
о
в
а
.
В
ъ
в
вр
ъ
з
к
а с ос
ъ
щ
ест
вяв
а
н
е
н
а ос
н
о
вн
ата с
и
де
йн
ост
Ек
с
п
ат
Б
ета
А
ДС
И
Ц
и
ма с
к
люч
е
ни
дого
в
о
ри
с
ъ
с с
л
ед
ни
те
ли
ца:
Б
а
н
к
а
П
ъ
рв
а
Инв
ест
и
ц
и
о
нн
а
Б
а
н
к
а
А
Д с
ъ
с седа
лищ
е
и
ад
р
ес
н
а
упр
а
вл
е
ни
е г
р
.
Со
фия
,
б
ул
.
Д
р
ага
н
Ца
н
к
о
в
37
О
бс
лу
ж
в
а
щ
о
др
у
жес
т
в
о
Ек
с
п
ат Ка
пи
та
л
А
Д
,
Е
И
К
175192462
,
с
ъ
с седа
лищ
е
и
ад
р
ес
н
а
упр
а
вл
е
ни
е г
р
.
Со
фия
,
ул
.
Г
.
С
.
Р
а
к
о
в
с
к
и
96А
,
пр
едста
вляв
а
н
о от
Изп
ъ
лни
те
лни
те д
ир
е
к
то
ри
Ни
к
о
л
а
й
В
ас
ил
е
в
В
ас
ил
е
в
и
Ни
к
о
л
а С
и
мео
н
о
в
Ян
к
о
в
,
з
аед
н
о
и
п
оотде
лн
о
.
Д
ру
жест
в
ото
ня
ма
пр
а
в
о да ос
ъ
щ
ест
вяв
а де
йн
ост
и
те
п
о е
к
с
пл
оатац
ия
и
п
одд
р
ъ
ж
к
а
н
а
при
доб
и
т
и
те
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
мот
и
самосто
я
те
лн
о
,
п
о
р
ад
и
к
оето е
в
ъ
зл
ож
ил
о те
зи
де
йн
ост
и
н
а обс
лу
ж
в
а
щ
ото д
ру
жест
в
о
.
О
це
ни
т
е
ли
н
а
п
р
и
доб
ив
а
ни
т
е
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
м
о
т
и
А
д
в
а
н
с
А
д
р
ес
Ек
с
п
е
р
т
ни
Оце
н
к
и
Е
ООД
,
г
р
.
Со
фия
,
б
ул
.
Ар
се
н
а
л
с
к
и
11
,
ет
.
1
Н
еза
ви
с
и
м ф
ин
а
н
со
в
од
и
т
за
2021
г
.
од
и
то
р
с
к
о д
ру
жест
в
о
К
р
ест
ъ
н
Бул
Ма
р
-
Фин
а
н
со
в
од
и
т
ООД
,
Р
ег
и
ст
р
ац
ия
119
с
ъ
с седа
лищ
е
и
ад
р
ес
н
а
упр
а
вл
е
ни
е г
р
.
Со
фия
,
ул
.
Н
а
йч
о Ца
н
о
в
172
,
пр
едста
вляв
а
н
о от
В
е
лич
к
а Сто
ян
о
в
а Ма
р
к
о
в
а
.
E
К
СПА
Т Б
Е
Т
А
А
Д
СИЦ
3
2
.
Пред
м
е
т
н
а
де
йн
ос
т
Ек
с
п
ат
Б
ета
А
ДС
И
Ц
инв
ест
ир
а
п
а
рични
с
р
едст
в
а
,
н
аб
р
а
ни
чр
е
з
ем
и
с
ии
це
нни
к
ни
жа
,
в
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
мот
и
/се
к
юри
т
из
ац
ия
н
а
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
мот
и
/
п
ос
р
едст
в
ом
п
о
к
уп
к
а
н
а
пр
а
в
о
н
а собст
в
е
н
ост
и
д
ру
г
и
в
е
щни
пр
а
в
а
в
ъ
рху
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
мот
и
,
изв
ъ
ршв
а
н
е
н
а ст
р
оеж
и
и
п
одоб
р
е
ния
в
т
ях
с це
л
пр
едоста
вян
ето
и
м
з
а
упр
а
вл
е
ни
е
,
отда
в
а
н
е
п
од
н
аем
,
лизин
г
,
а
р
е
н
да
и
/
или
пр
одажбата
и
м
.
3
.
И
нв
ес
т
и
ц
и
о
нни
це
ли
Ос
н
о
вн
ата
инв
ест
и
ц
и
о
нн
а це
л
н
а Д
ру
жест
в
ото е
н
а
р
аст
в
а
н
е сто
йн
остта
н
а
инв
ест
и
ц
ии
те
и
п
о
луч
а
в
а
н
е
н
а те
к
ущ
до
х
од
при
к
о
н
т
р
о
лир
а
н
е
н
а
ри
с
к
а
,
в
к
лючи
те
лн
о
и
чр
е
з
д
ив
е
р
с
ифи
к
ац
ия
н
а
п
о
р
т
ф
е
йл
а от
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
мот
и
.
В
р
а
з
г
ъ
рн
ат
ви
д
,
инв
ест
и
ц
и
о
нни
те
це
ли
н
а Д
ру
жест
в
ото са:
З
а
п
а
зв
а
н
е
и
н
а
р
аст
в
а
н
е
п
а
з
а
рн
ата це
н
а
н
а а
к
ц
ии
те
,
из
даде
ни
от Д
ру
жест
в
ото
,
чр
е
з
р
еа
лизир
а
н
е
н
астаб
ил
е
н
до
х
од
при
ба
л
а
н
с
ир
а
н
о
р
а
зпр
еде
л
е
ни
е
н
а
ри
с
к
а;
Ос
и
г
уряв
а
н
е
н
а те
к
ущ
до
х
од
н
а а
к
ц
и
о
н
е
ри
те
п
од
ф
о
р
мата
н
а
п
а
рич
е
н
д
иви
де
н
т;
Р
еа
лиз
ац
ия
н
а
п
е
ч
а
л
ба от
р
ъ
ста
в
сто
йн
остта
н
а
н
ед
ви
ж
и
м
и
те
и
мот
и
,
при
т
яхн
ата
пр
одажба;
Ос
и
г
уряв
а
н
е
н
а
ли
к
ви
д
н
ост
н
а
инв
ест
и
ц
ия
та
н
а а
к
ц
и
о
н
е
ри
те
чр
е
з
при
ема
н
е
н
а
а
к
ц
ии
те
н
а д
ру
жест
в
ото
з
а т
ъ
р
го
вия
н
а
р
ег
улир
а
н
п
а
з
а
р
.
4
.
Из
и
с
к
в
а
ни
я
и
о
г
ра
ни
ч
е
ни
я к
ъ
м
а
кт
иви
т
е
п
ред
м
е
т
н
а
се
к
юр
и
т
и
зац
и
я
Д
ру
жест
в
ото може да
инв
ест
ир
а
в
пр
а
в
о
н
а собст
в
е
н
ост
и
д
ру
г
и
/ог
р
а
нич
е
ни
/
в
е
щни
пр
а
в
а само
в
ъ
рху
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
мот
и
,
н
а
х
од
ящи
се
н
а те
ри
то
рия
та
н
а
Р
е
пу
б
ли
к
а
Б
ъ
л
га
рия
.
Д
ру
жест
в
ото може да
при
доб
ив
а
в
е
щни
пр
а
в
а
в
ъ
рху
п
о
з
ем
л
е
ни
и
мот
и
/
з
ем
я
/
,
о
пр
еде
л
е
ни
с
п
о
р
ед ос
н
о
вн
ото
и
м
и
к
о
н
к
р
ет
н
о
пр
ед
н
а
зн
а
ч
е
ни
е
,
с
ъ
г
л
ас
н
о
у
ст
р
о
й
ст
в
е
ни
те
с
х
ем
и
и
пл
а
н
о
в
е
и
п
од
р
об
ния
у
ст
р
о
й
ст
в
е
н
пл
а
н
,
к
а
к
то с
л
ед
в
а:
И
мот
и
с б
изн
ес
и
т
ъ
р
го
в
с
к
о
пр
ед
н
а
зн
а
ч
е
ни
е: мага
зини
,
с
к
л
адо
в
е
,
ин
д
у
ст
ри
а
лни
,
б
изн
ес
и
о
фи
с сг
р
ад
и
,
п
а
р
це
ли
,
те
р
е
ни
,
п
а
р
к
оместа
и
/
или
га
р
аж
и
и
обо
ру
д
в
а
н
е /
в
пр
оцес
н
а
из
г
р
ажда
н
е
или
з
а
в
ъ
рш
е
ни
/;
И
мот
и
с
х
оте
л
с
к
о
пр
ед
н
а
зн
а
ч
е
ни
е:
х
оте
ли
,
п
а
н
с
и
о
ни
,
к
ур
о
р
т
ни
и
вилни
се
лищ
а
,
п
а
р
це
ли
,
те
р
е
ни
,
п
а
р
к
оместа
и
/
или
га
р
аж
и
и
обо
ру
д
в
а
н
е /
в
пр
оцес
н
а
из
г
р
ажда
н
е
или
з
а
в
ъ
рш
е
ни
/;
И
мот
и
с ж
илищн
о
пр
ед
н
а
зн
а
ч
е
ни
е: а
п
а
р
таме
н
т
и
,
об
щ
еж
и
т
ия
,
къ
щи
,
вили
,
п
а
р
це
ли
,
те
р
е
ни
,
п
а
р
к
оместа
и
/
или
га
р
аж
и
и
обо
ру
д
в
а
н
е /
в
пр
оцес
н
а
из
г
р
ажда
н
е
или
з
а
в
ъ
рш
е
ни
/;
И
мот
и
с
ъ
с с
п
о
р
т
н
о
и
/
или
р
а
звл
е
к
ате
лн
о
пр
ед
н
а
зн
а
ч
е
ни
е; 
Се
л
с
к
осто
п
а
н
с
к
а
з
ем
я
;
З
ем
я
от го
р
с
к
ия
ф
о
н
д с
п
е
р
с
п
е
к
т
ив
а
з
а
з
аст
р
о
яв
а
н
е
.
Д
ру
жест
в
ото може да
при
доб
ив
а
пр
а
в
о
н
а собст
в
е
н
ост
и
д
ру
г
и
г
р
а
нич
е
ни
/
в
е
щни
пр
а
в
а
и
в
ъ
рху
н
о
в
о
из
г
р
аде
ни
и
з
а
в
ъ
рш
е
ни
сг
р
ад
и
-
ж
илищни
,
ин
д
у
ст
ри
а
лни
,
сто
п
а
н
с
к
и
,
к
а
к
то
и
ч
аст
и
от та
к
ив
а сг
р
ад
и
.
С
ъ
г
л
ас
н
о
з
а
к
о
н
а
и
у
ста
в
а
н
а Д
ру
жест
в
ото
,
то
н
е може да
при
доб
ив
а
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
мот
и
,
к
о
и
то са обе
к
т
н
а
пр
а
в
е
н
с
п
о
р
.
E
К
СПА
Т Б
Е
Т
А
А
Д
СИЦ
4
5
.
К
р
и
т
ер
ии
за
и
збор
н
а
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
м
о
т
и
При
из
бо
р
а
н
а
и
мот
и
з
а се
к
юри
т
из
ац
ия
Д
ру
жест
в
ото се
р
ък
о
в
од
и
от
при
ет
и
те от с
ъ
в
ета
н
а
д
ир
е
к
то
ри
те
к
о
н
к
р
е
к
т
ни
к
ри
те
рии
в
р
ам
к
и
те
н
а об
щи
те
изи
с
к
в
а
ния
и
ог
р
а
нич
е
ния
,
у
ста
н
о
в
е
ни
в
з
а
к
о
н
а
и
у
ста
в
а
.
II
.
РЕ
З
УЛ
Т
А
Т
И
ОТ Д
Е
Й
Н
О
С
ТТ
А
Пр
е
з
2021
г
.
Ек
с
п
ат
Б
ета
А
ДС
И
Ц с
ъ
с
р
едото
чи
де
йн
остта с
и
в
ъ
рху
д
в
е ос
н
о
вни
н
а
пр
а
вл
е
ня
:
-
Т
ъ
р
се
н
е
н
а
в
ъ
з
мож
н
ост
и
з
а
п
о
к
уп
к
о
-пр
одажба
н
а
привл
е
к
ате
лни
з
а Д
ру
жест
в
ото
,
с
ъ
от
в
ет
н
о
к
ли
е
н
т
и
те
,
и
мот
и
;
-
Т
ъ
р
се
н
е
н
а
в
ъ
з
мож
н
ост
и
з
а
инв
ест
и
ц
ии
в
д
ру
г
и
и
мот
и
н
а ат
р
а
к
т
ивни
це
ни
и
в
привл
е
к
ате
лни
р
а
й
о
ни
,
к
а
к
то
и
з
а
пр
одажб
и
и
отда
в
а
н
е
п
од
н
аем
н
а
при
тежа
в
а
ни
те
.
1
.
И
нв
ес
т
и
ц
и
о
н
е
н
п
ор
тф
е
йл
К
ъ
м
01
.
01
.
2021
г
.
Д
ру
жест
в
ото е
при
тежа
в
а
л
о
инв
ест
и
ц
и
о
нни
и
мот
и
с
ъ
с с
пр
а
в
ед
лив
а
/ба
л
а
н
со
в
а/ сто
йн
ост
6
700
хил
.
лв
.
Пр
е
з
п
е
ри
ода
01
.
01
.
2021
31
.
12
.
2021
д
ру
жест
в
ото:
·
н
е е
з
а
к
упув
а
л
о
н
ед
ви
ж
и
м
и
и
мот
и
;
·
пр
ода
л
о е
н
ед
ви
ж
и
м
и
мот с ж
илищн
о
пр
ед
н
а
зн
а
ч
е
ни
е
,
с
и
де
н
т
ифи
к
ато
р
10135
.
2575
.
675
,
н
а
х
од
ящ
се
в
г
р
ад
В
а
рн
а
,
р
а
й
о
н
При
мо
р
с
к
и
,
к
в
.
Вини
ца
,
ул
.
Пр
о
к
о
пий
В
а
рн
е
н
с
к
и
54
с
пл
о
щ
438
к
в
.
м
.,
к
о
й
то
в
к
лючв
а
п
о
з
ем
л
е
н
и
мот
в
ед
н
о с
из
г
р
аде
н
ата
в
н
его
ч
ет
ири
етаж
н
а сг
р
ада с
ъ
с
з
аст
р
ое
н
а
пл
о
щ
171
к
в
.
м
.
К
упув
а
ч
ъ
т е
з
а
к
упил
го
р
е
п
осо
ч
е
ния
и
мот
з
а с
у
мата от
174
000
/сто седемдесет
и
ч
ет
ири
хиля
д
и
/ е
вр
о
,
к
ато
н
ота
ри
а
лн
ото
пр
е
хв
ъ
рлян
е
н
а
и
мота е
изв
ъ
рш
е
н
о
н
а
02
.
04
.
2021
г
.
·
н
ама
лил
о е ба
л
а
н
со
в
ата сто
йн
ост
н
а
и
мот
и
те
п
о с
пр
а
в
ед
лив
а сто
йн
ост с
62
хил
.
лв
.
/
п
о оце
н
к
а от
ли
це
нзир
а
ни
оце
ни
те
ли
/
К
ъ
м
31
.
12
.
2021
г
.
Д
ру
жест
в
ото
при
тежа
в
а
инв
ест
и
ц
и
о
нни
и
мот
и
с
ъ
с с
пр
а
в
ед
лив
а
сто
йн
ост
6
063
хил
.
лв
.
К
ъ
м
31
.
12
.
2021
г
.
с
ъ
ста
в
ъ
т
н
а
инв
ест
и
ц
и
о
нни
те
и
мот
и
н
а д
ру
жест
в
ото
в
к
лючв
а: 
И
мот
и
с
х
оте
л
с
к
о
пр
ед
н
а
зн
а
ч
е
ни
е
,