image employee 19

Мария Атанасова

Бек офис експерт

Преди да се присъедини към екипа на Експат Мария Атанасова е заемала различни позиции в инвестиционни посредници в България, като е натрупала дългогодишен опит в областта на капиталовите пазари, вкл. администрирането на сделки с ценни книжа и вътрешния контрол. По време на работата си в ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ 4 години е била Ръководител „Бек офис“.

Мария има магистърска степен по „Транспортна техника и технологии“ от Техническия университет в София. Владее английски език.