Експат спестовни стратегии

Инвестиционни стратегии, създадени да спомогнат за изпълнението на конкретна житейска цел. Те представляват портфейли от финансови инструменти с предварително зададена структура и инвестиционен фокус, както и препоръчителен времеви хоризонт на инвестицията, запазвайки гъвкавостта и персоналния подход на индивидуалната инвестиционна сметка.

1. Expat College Fund Strategy

Няма родител, който да не иска детето му да получи най-добрия старт в живота чрез първокласно образование в добри училища и университети по света. Образованието е висша ценност, а качественото образование е рядкост. И, разбира се, струва пари. Инвестицията в образование обаче може би дава най-добрата възвръщаемост. Добрите световни школи са се превърнали в синоним на силно конкурентна академична среда, в която всеки възпитаник има възможност да развие своя потенциал в различни аспекти и да получи не само знания, но и ценностна система и социални умения, които да го превърнат в ценен и активен участник в обществото. Тези колежи и университети са инкубатор на таланти и пионери в различни области и са се утвърдили като място, от което излизат утрешните лидери – в държавното управление, бизнеса, науката, спорта. Те дават не само отлична академична подготовка, но и спомагат за изграждането на независими личности с добро възпитание, вписващи се добре в международна силно конкурентна среда.

Ние от Експат съзнаваме сериозната роля, която доброто образование има за бъдещето на децата ни. Съзнаваме и сериозния финансов ангажимент, който съпътства процеса.

Expat College Fund Strategy е индивидуална инвестиционна сметка, чиято цел е да помогне на семейството успешно и спокойно да планира и реализира амбициите си за добро образование на децата си. Плановият период на инвестицията е между 5 и 15 години, като се структурира индивидуално спрямо житейската ситуация и времеви хоризонт на всяко семейство. Разбира се, ликвидността на предложените инструменти е много висока и винаги има възможност да бъдат обърнати в кешова наличност и клиентът да получи сумата, равна на пазарната стойност на инструментите към датата на тяхната продажба.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Начална мин. инвестиция Препоръчит. месечна вноска Инвестиционен фокус
5-15 години 5.8% EUR или USD 10 000 EUR или USD 200 EUR или USD Балансиран към рисков портфейл от облигации на глобалните пазари, американски и европейски акции и индекси, както и инструменти на развиващите се пазари.

Вижте по-детайлна презентация тук.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

2. Expat Personal Retirement Strategy

На пенсионирането не бива да се гледа единствено като функция на времето. Това трябва да е осъзнатото и планирано решение на човек да премине от активен към пасивен доход.

Expat Personal Retirement Strategy е индивидуална инвестиционна сметка с хоризонт 20+ години, чиято цел е да помогне на инвеститора да планира спокойно своето пенсиониране и да осигури стабилност в стандарта му на живот. Тази инвестиционна стратегия е подходяща за всеки, който би искал да получи значително по-голяма гъвкавост и персонализация на инвестиционните решения в сравнение със стандартните пенсионни планове. Тя е за инвеститори, които търсят дългосрочна стратегия, по-висока доходност в сравнение със стандартните спестовни продукти и защита за спестяванията си от местни рискове.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Начална мин. инвестиция Препоръчит. месечна вноска Инвестиционен фокус
20+ години 6.4% EUR или USD 20 000 EUR или USD 150-500 EUR или USD Портфейл с високорисков профил и дългосрочна стратегия за инвестиции предимно в американски компании с голяма пазарна капитализация, европейски акции, облигации, както и инструменти на развиващите се пазари.

Вижте по-детайлна презентация тук.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

3. Expat Next Generation Strategy

Като родител със сигурност се безпокоите не само за своето бъдеще, но на първо място за бъдещето на своето семейство и сигурността и финансовата обезпеченост на децата си.

Ако с 5-годишния си син посадите фиданка пред къщата, след 15 години тя ще е вече младо дърво с хубава сянка, раждащо плодове и устойчиво да продължи да расте през годините. Expat Next Generation Strategy е точно като това дърво – дългосрочен портфейл от инструменти на глобалните пазари, който има за цел да предостави сигурност и доходност на Вашите наследници, независимо от житейските ситуации. И да ги научи на отговорност към парите и разбиране за смисъла на инвестициите и спестяванията.

Expat Next Generation Strategy е индивидуална инвестиционна сметка с планиран хоризонт до 18 години, но може да бъде продължена и след това с ревизирана инвестиционна стратегия (както и да бъде прекратена по-рано, когато това се налага). След навършване на пълнолетие на наследниците могат да бъдат делегирани частични или пълни правомощия за опериране със сметката или тя да бъде прехвърлена на тяхно име.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Начална мин. инвестиция Препоръчит. месечна вноска Инвестиционен фокус
До 18 години 6.5% EUR или USD 10 000 EUR или USD Няма Балансиран към рисков портфейл с експозиция към акции на развитите и развиващите се пазари, както и към глобални държавни и корпоративни облигации.

Вижте по-детайлна презентация тук.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

4. Expat New Home Strategy

Покупката на жилище е дългосрочно решение, изискващо сериозна инвестиция. Обикновено хората се замислят за собствен дом, след като създадат семейство и имат деца. Планирането на тази инвестиция обаче е добре да започне години по-рано, тъй като дори и с ипотека, покупката на недвижим имот винаги е свързана със самоучастие от страна на купувача. Към края на 2016 г. средната цена на апартамент в София надвишава 900 евро/кв.м., като за престижните квартали достига и 1400 евро/кв.м.

Ако все още не сте на житейския етап да имате нужда от свой дом, но смятате, че след няколко години ще бъдете изправени пред положителния проблем да избирате имот, Expat New Home Strategy е продуктът за вас. Това е индивидуална инвестиционна сметка, структурирана да ви дисциплинира плавно да спестявате от текущите си доходи, като същевременно носи добра доходност при умерено ниво на риска. Размерът и честотата на регулярните вноски зависят от клиента и неговите предпочитания и очаквания. Хоризонтът на инвестицията е 5 и повече години, но няма ограничения натрупаните спестявания да бъдат използвани и по-рано.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Начална мин. инвестиция Препоръчит. месечна вноска Инвестиционен фокус
5+ години 4.5% EUR 10 000 EUR 250 EUR Балансиран към нискорисков профил с фокус върху облигации и акции на развитите пазари.

Вижте по-детайлна презентация тук.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

5. Expat Vacation Fund Strategy

Мечтаете за екзотична почивка, околосветско пътешествие, дълга обиколка на държавите от съседния континент. Един от най-ефективните начини да осъществите плановете си е като трупате и съхранявате парите си за ваканция отделно от останалите спестявания и текущи средства. Така намалявате риска тези пари да бъдат изхарчени за нещо друго и отново да се отдалечите от своето пътуване.

Expat Vacation Fund Strategy е индивидуална инвестиционна сметка, проектирана да ускори плановете ви за почивка. Чрез нея парите ви не просто се трупат и чакат мечтаната ваканция, а работят на глобалните финансови пазари, осигурявайки балансирана доходност. За разлика от стандартния депозит, тази инвестиционна сметка няма ограничаващ период за теглене – част или цялата инвестиция може да бъде продадена по всяко време без наказателни такси.

Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Начална мин. инвестиция Препоръчит. месечна вноска Инвестиционен фокус
3+ години 4.2% BGN 2500 BGN 250 BGN Нискорисков портфейл с преобладаваща експозиция към облигации и малък процент акции на развитите пазари, предимно в твърди валути.

Вижту по-детайлна презентация тук.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

6. Expat Safe $ Strategy

Expat Safe $ Strategy е индивидуална инвестиционна сметка в щатски долари с хоризонт на инвестиция 5 години. Инвестиционната стратегия е алтернатива на стандартните депозити с нисък рисков профил и на т.нар. „инвестиционни депозити“, предлагани на пазара в България, със следните характеристики:

  • Висока защита на инвестираната главница. Частта от 90% от портфейла в 5-годишни ДЦК на САЩ осигурява 97.9% защита на главницата при спазване на петгодишния хоризонт на инвестицията.
  • Незабавна ликвидност. При желание на клиента винаги може да бъдат обърнати в кешова наличност за три работни дни, като клиентът ще получи сума, равна на пазарната стойност на инструментите към датата на тяхната продажба.
  • Нисък кредитен риск на инвестицията, тъй като насрещна страна по облигациите е правителството на САЩ
  • Нисък пазарен риск – краткосрочни американски ДЦК, малка алокация в акции, с „лостов“ усилващ ефект
  • Защита от местни рискове
Хоризонт Очаквана годишна доходност Валута Начална мин. инвестиция Препоръчит. месечна вноска Инвестиционен фокус
5 години 5.1% USD 100 000 USD Няма

90% 5-годишни ДЦК на САЩ

10% борсово търгуван фонд (ETF), който усилва 3 пъти представянето на индекса S&P 500

Вижту по-детайлна презентация тук.

За повече информация, свържете се с нас на следните контакти.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Предложените стратегии представляват инвестиционни стратегии по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Посочените очаквани доходности са изчислени въз основа на исторически обективни данни и факти за съответния клас активи за последните 20 г. и са базирани на основателни предположения за бъдещи доходности съгласно изискванията на Наредба 38. Инвеститорите трябва да имат предвид, че тези прогнози не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Представените очаквани доходности са брутни, като инвеститорът бива информиран за комисионите, таксите и другите разходи предварително при обсъждане на съответната стратегия.

Представените текстове и документи имат само информационна цел и никоя част от тях не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Представената информация е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД не носи отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информацията.

Представените текстове и документи представляват интелектуална собственост на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД и не може да бъдат предоставяни на трети страни без изрично писмено съгласие на Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД.